Adı: Not 8.SINIF 28 MAYIS 2014 Soyadı: 2013

advertisement
Adı:
Soyadı:
Sınıf:
Not
No:
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNKILAP
TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
II. DÖNEM ORTAK II. SINAV
I. Türk Dil Kurumu’nun kurulası
II. Medeni Kanun’un kabulü
III. Kıyafet inkılabı
IV. Saltanatın Kaldırılması
V. Harf İnkılabı
1. Yukarıda verilen inkılapların kronolojik
sıralaması aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olmalıdır?
A) IV-II-III-V-I
B) IV-III-II-I-V
C) III-IV-II-V-I
D) IV-III-II-V-I
’1919 yılı Mayısında
Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve
benim vicdanımı dolduran
yüksek ve manevi bir kuvvet
vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım’
2. Mustafa Kemal’in konuşmasında vurguladığı milli güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi güç
B) Sosyokültürel güç
C) Ekonomik güç
D) Askeri güç
3. TBMM'ye karşı İstanbul Hükûmeti, azınlıklar, Kuvayı Millîye şefleri ve İtilaf Devletleri tarafından ayaklanmalar çıkarılmıştır.
İsyanlara karşı TBMM Hıyanet-i Vataniye
Kanunu çıkarmış, İstiklal Mahkemelerini
kurmuştur.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İsyanları yabancılar kışkırtmıştır.
B) TBMM yasama ve yargı yetkisini
kullanmıştır.
C) TBMM'nin otoritesini korumaya
çalışmıştır.
D) İsyanlar diplomatik sorunlara neden
olmuştur
8.SINIF
28 MAYIS 2014
4. TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansı
B) Moskova antlaşması
C) Mudanya Ateşkes antlaşması
D) Gümrü antlaşması
5. ’Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk
ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din
ve mezhepten olursa olsun Türk’tür.’ Sözü
Atatürk’ün milliyetçilik konusundaki
düşüncesini yansıtır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk
milliyetçiliği için söylenemez?
A)Irkçıdır
B)Laiktir
C)Barışçı ve insancıldır
D)Bütünleştiricidir
6. Atatürkçü düşünce sistemi durağan
olmayıp katı ve donmuş ideolojilerden farklı
olarak akıl ve bilimselliği temel almıştır.
Bu durum öncelikle Atatürkçü düşünce
sisteminin aşağıdaki özelliklerinden
hangisini yansıtmaktadır?
A) Milli kültürün gelişmesine önem verilmesi
B) İlerleme ve yeniliklere açık olunması
C) Ekonomik gelişmenin savunulması
D) Ulusal egemenliğe önem verilmesi
7.
-Manda ve Himaye kabul olunamaz.
-Milli sırılar içinde vatan bir bütündür.
8. Kararları hangisinde alınmıştır?
A) Amasya Genelgesi
B)Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Havza Genelgesi
www.alkanhoca.com
I. Almanya’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’ya
girmesi ile başlamıştır.
II. Türkiye İtalya ve Almanya’ya savaş ilan
ederek II. Dünya Savaşı’na girmiştir.
III. ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması ile
Japonya teslim olmuş ve savaş bitmiştir.
IV. Mihver Devletler’in galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
V. SSCB, İtalya ile Saldırmazlık Paktı’nı imzalamış, ancak bu anlaşma bir süre sonra
geçerliliğini yitirmiştir.
9. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bu bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başarıya
ulaşmasını kendisine mal etmez ve bu konuda
kendisini övenlere” Kazanılan zafer ve
sağlanan başarılar, kahraman erlerin ,subayların ,komutanların ve Türk milletinin
eseridir.” dedi.
Bu parçada ,Mustafa Kemal’e ait
özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Türk milletine yaptığı rehberlikten
B) Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden
C) Kararları ülke gerçeklerine
dayandırmasından
D) Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan.
11.
Türk milletine gideceği yolu gösteren
dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından
ilerlemelerinden yararlanılacaktır, ancak
temel kendi içimizden çıkarılmalıdır.
Atatürk’ün bu sözünden,
I. Bilimin evrensel olduğu
II. Milli değerlerin temel alındığı
III. Çağdaşlaşmanın hedeflendiği
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I – II
C) I- I ve III
D) II- III
12.Şeyh Sait isyanı nedeniyle kapatılan
parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Halk fıkrası
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti
13. Atatürk’ün ‘nutuk’ adlı eseri
tarihimizin hangi yıllarını kapsamaktadır?
A) 1900-1915
B) 1915-1919
C) 1919-1927
D) 1927-1938
Aşağıda klasik sorular verilmiştir.
Üstlerinde verilen tanıma göre, doğru
cevabı yazınız.
1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz.
a) Mihver Devletler ……………… , ………………… ve
……………………… dan oluşmaktadır.
b) Türkiye …………………….. …………………….’ in
kurucu üyelerindendir.
c) Soğuk Savaş yıllarında Türkiye, ………………
yanlısı bir tutum izlerken ……………………. İle
olan ilişkilerini bozmamaya özen göstermiştir.
d) Atatürk, annesinin isteğiyle ……………………….
İdadisi’ne kayıt olmuş, ancak sonradan bu
okulu bırakmıştır.
e) Hatay, Türkiye’ye dahil olmadan önce
……………………. Mandası altındaki Suriye’ye
bağlıydı.
f) Türkiye’nin Kore Savaşları’nda gösterdiği
başarı, …………………..’ya girmesinde etkili
olmuştur.
g) Türkiye’nin ilk muhalefet partisi ………………..
………………………………………………. ‘ dır.
h) Türkiye dış siyasette ……………………………. bir
politika izlediğinden Birleşmiş Milletlere
girmek istemiştir.
2. Aşağıdaki anlaşmaların kısaca önemini
yazınız.
Mondros Ateşkes Antlaşması:
Montrö Boğazlar Sözleşmesi:
Kars:
(1926) Ankara:
Balkan Antantı:
Lozan Barış Antlaşması:
3) Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız.
Türkiye
Cumhuriyeti,
Fransız Medeni
Kanunu’nu örnek
almıştır.
Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti
1931 yılında
kurulmuştur.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
ile eğitim ve
öğretimde
birlik
sağlanmıştır.
Ülkemizde
her yıl 30
Ağustos günü Kabotaj
Bayramı olarak kutlanır.
Atatürk,
cumhuriyeti
gençlere
emanet
etmiştir.
Din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören
ilke cumhuriyetçiliktir.
4) Aşağıda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.
1. Hz. Muhammed’in vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini
yürüten kişilere verilen unvan. Mısır’ın fethinden sonra Osmanlı
padişahları tarafından temsil edilmeye başlanmıştır.
1
a) Milli egemenlik
2. Ulusun egemenliği elinde tuttuğu ve bunu belli süreler için
seçtiği temsilciler aracılığı ile kullandığı yönetim şekli.
2
3. Ülke yönetiminin babadan oğula geçtiği veya devleti yönetme
hakkının bir ailenin elinde olduğu sistemdir.
3
4. Cumhurbaşkanının başbakanı atadığı, başbakanın da bakanları
seçerek TBMM’den güvenoyu aldığı sistemdir.
b) Cumhuriyet
c) Kabine sistemi
d) Halifelik
4
e) Saltanat
5. Milletin kendi kendini idare etmesi ve kendisini yönetecek kişileri
seçmesidir. Bu sistemde egemenliğin kaynağı millettir.
5
5) II. Dünya Savaşı’nın kısaca başlangıç, bitiş, gelişimi ve sonuçlarını yazınız. Türkiye’nin
aldığı önlemleri de belirtiniz.
BAŞLANGIÇ
GELİŞİM
BİTİŞ
SONUÇLAR
TÜRKİYE VE
II. DÜNYA
SAVAŞI
6)Ayça hangi yoldan giderse, hangi Atatürk ilkesine ulaşır? Boş kutuya ilkenin adını
yazınız.
İnanç özgürlüğü
Akıl ve bilim
Kanunlar önünde eşitlik
Milli birlik ve beraberlik
Ayça
Milli egemenlik
Adalet
Din ve devlet işleri
Toplumsal dayanışma
Ülke bütünlüğü
Seçme seçilme hakkı
7) Soğuk Savaş Dönemi’ni aşağıdaki boşluğa özetleyiniz.
8) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nı anlatınız.
BAŞARILAR!!
www.alkanhoca.com
Vatan sevgisi
Demokrasi
Download