Tarih 9.sınıf dersi 2.dönem 1. yazılı 2.örnek için tıklayınız

advertisement
S.1-Türklerin İslmı kabul etmesini kolaylaştıran nedenleri yazınız.(8 puan-dört madde)
S.2-Hulafa-i Raşidin kimlerdir Bu döneme neden ‘’cumhuriyet dönemi denmektedir..(8p)
S.3-İslamiyet’ten önceki Arabistan yarımadasındaki sosyal hayat ve yaşayış hakkında bilgi
veriniz.(8p)
S.4-Kerbela Olayı’nın tarihi ve önemi hakkında bilgi veriniz.(8p)
S.5-Hendek Savaşı’nın meydan geldiği yılını yazarak sonuçlarını açıklayınız.(8p)
S.6Soru:……………………………………………………………………………………………………..?
Yukarıdaki sorunun doğru cevabı “E” şıkkı ise siz boşluğa uygun bir soru yazınız.(4
puan)
A.
Bağdat
B) Fustat
C) Merv
D) Tebriz
E) Samarra
S.7-Boşluk doldurma soruları:(20p)
A)Allah’ı tanımayı ve ona kalp yolu ile ulaşmayı amaç edinen ilim dalına …………………………. denir.
B)Tarihte adlarına ilk kez para bastıran Türk boyu…………………………………
C)Tuna Bulgarları ……………………….. zamanında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.
E)Japonların milli dinine …………………… denir.
S.8-Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız:(20p)
A) Zımmi:
B) Divanı Mezalim:
C) Avicenna:
D) Manas Destanı:
S.9- Hz.Ebu Bekir ilk önce Yemen’de ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır ve
ardından zekat vermek istemeyen kabileleri mağlup etmiştir.
Yalnızca buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?(4p)
I-İslam’ın tam olarak yerleşmediği,
II-Eski düzene dönme çabalarının olduğu,
III-İslam’ın Mısır’a kadar yayıldığı.
A.
Yalnız I
B.
B) Yalnız II
C.
C) Yalnız III
D.
D) I ve II
E.
E) II ve III
S.10- “Talas Savaşı-Araplar-Çinliler-Orta Asya”kavramlarını kullanarak tanım yapmadan tarihi bir
paragraf oluşturunuz.(12p)
DİĞER KLASİKLER
1.İlk Türk İslam eserlerini yazınız?
2-İlk Türk Yazılı eserlerinden bilgi veriniz?
3-Uygurların diğer Türk Devletlerinden farklarınız yazınız?
4-İslam da ilk barış anlaşması ve önemi hakkında bahsediniz?
5-Endülüs Emevi devletinin Avrupaya katkıları nelerdir?
6-İsla Emeviler döneminde neden Türkler arasında yayılmadı?
7-Kuranın Peygamberimizden günümüze nasıl geldiğini açıklayınız?
8-İslam medreselerinden hangi dersler okutulurdu?
9- Karahanlı ve Gazneliler hangi yönden Türklük özelliği gösterirler?
10-Kelimleri açıklayınız?
Gazve-Seriyye- Hicret- Akabe Biatı- Mute- Mushaf-Halife- Mevali- Harici- Kerbela
Download