2008 Öğretim Yılı Final Sınavı-(B)

advertisement
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji Bölümü
DEMOGRAFİ
2007 – 2008 Öğretim Yılı Final Sınavı
Adı Soyadı
Öğrenci No
Öğrencinin İmzası
Yönerge:
:
:
:
“B” Grubu
1. Sınavda tükenmez kalem kullanmanız tavsiye edilir.
2. Her sınav sorusu 20 puan üzerinden değerlendirilir.
3. Sınav toplam soru sayısı 5 ve sınav süresi 70 dakikadır.
4. Sizler Türkiye’nin en büyük sosyologlarısınız 
Başarılar Dilerim Dr. Emin ATASOY
1. Demografi ve beşeri coğrafyada sıkça kullanılan aşağıdaki terimleri tanımlayınız ve
örnekler vererek açıklayınız:
A) İç çevre-Dış çevre
B) Megalopolis
C) Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
D) Çevreci Determinizm
E) Kibbutz
2. Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılışını etkileyen faktörleri “doğal faktörler” ve “beşeri
faktörler” olmak üzeri iki başlık altında irdeleyiniz. Türkiye’nin en seyrek nüfuslu ve
en yoğun nüfuslu yörelerini ayrı ayrı maddeler halinde yazınız. Tarımsal nüfus
yoğunluğu nedir? Ülkemizin coğrafi bölgeleri arasında tarımsal nüfus yoğunluğu
bakımından ne gibi farklılıklar vardır? Tartışınız.
3. Türkiye’nin kırsal nüfusunu aşağıdaki başlıklar altında tartışınız:
A) Kır nüfusu ile köy nüfusu arasında fark nedir?
B) Ülkemizdeki köy altı yerleşmelerin oluşum ve kuruluş nedenlerini maddeler
halinde yazınız.
C) Türkiye’de yaygın görülen başlıca köy altı yerleşmelerini maddeler halinde
yazınız ve bunlardan ikisini ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.
D) Türkiye’de kırsal yerleşmelerin başlıca sorunlarını maddeler halinde yazınız.
4. İnsan-Doğa çatışmasını aşağıdaki başlıklar altında yorumlayınız:
A) Çevre sorunları kavramı nasıl tanımlanabilir? Gezegenimizi ve tüm insanlığı tehdit eden
küresel çevre sorunlarını maddeler halinde yazınız.
B) Çevre sorunlarının politik ve ekonomik nedenlerini maddeler halinde yazınız
C) Çevre sorunlarının felsefi ve toplumsal - kültürel nedenlerini maddeler halinde yazınız.
D) Neden insan sorunsalı çözümlenmeden çevre sorunsalı çözümlenemez? Tartışınız.
5. Prof. Dr. Erol Tümertekin ve Prof. Dr. Nazmiye Özgüç’ün yazmış oldukları “Beşeri
Coğrafya. İnsan. Kültür. Mekan” kitabındaki bilgiler doğrultusunda “Sit”, “Situasyon”,
“Hinterland”, “Megaşehir”, “Lokasyon” terimlerini kullanarak ve dünyanın farklı
ülkelerindeki kentlerden örnekler vererek “şehirlerin lokasyonları” ve “şehirlerin
mekânı örgütleme yolları” konularını yorumlayınız.
Download