gaz* anadolu l*ses* 11.sınıflar tc *nkılap tar*h* ve

advertisement
GAZİ ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR T.C İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM II.SINAV SORULARI (B)
30/12/2014
ADI SOYADI:
SINIFI NUMARASI:
A) Aşağıdaki ifadelerin boş kısmına doğruysa "D", yanlışsa "Y"
yazınız.(10 PUAN)
1)( ) Kanal Cephesi’nin açılmasında Turancılık politikasının
hayata geçirilme düşüncesi etkili olmuştur.
2)( ) Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararları Misak-ı Milli
Kararlarına temel oluşturmuştur.
3)( ) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli’yi
onaylaması üzerine İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal edip meclisi
dağıtmıştır.
4)( ) İşgaller karşısındaki ilk silahlı direniş, Fransızlara karşı
Hatay-Dörtyol’da başlamıştır.
5)( ) Çerkez Ethem İsyanı, Sakarya Savaşı’nın
kazanılmasından sonra bastırılmıştır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz
(15 PUAN)
1) ………………………..Antlaşması 1. Dünya Savaşı sırasında
İngilizlerle Araplar arasında imzalanmış gizli bir antlaşmadır.
2) Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetler,………………. ………………
………………………………………………….adı altında birleştirilmiştir.
3) TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak için ……………...
Kanunu çıkarılmış,………………….Mahkemeleri kurulmuştur.
4) Rusya, 1918 yılında imzalanan………………………….Antlaşması ile
Doğu Anadolu’da işgal ettiği yerleri boşaltmış ve 1. Dünya
Savaşı’ndan çekilmiştir.
5) Batı Cephesi’ndeki savaşlar,İngilizlerin ……………………..
Antlaşması’nı Türk tarafına zorla kabul ettirmek için Yunan
ordusunu desteklemesi ile şiddetlenmiştir.
C)Aşagıdaki soruları cevaplayınız(15 PUAN)
1) Atatürk’ün kurduğu ve üye olduğu örgütleri yazınız.
2) Atatürk’ün ilk görev aldığı orduyu ve son görevini yazınız.
3) I.TBMM’nin özelliklerini yazınız.
E)Aşağıdaki sorularda doğru şıkkı işaretleyiniz.(20Puan)
1) İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale
Cephesi’nde yenilip Karadeniz’e ulaşamayınca; Basra
Körfezi’nden Kafkasya’ya doğru yönelmişlerdir.
İtilaf Devletlerinin bu yolla ulaşmak istedikleri temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Almanya’nın işgal ettiği toprakları geri almak
B) Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım ulaştırmak
C) Osmanlı Devleti’ni kendi taraflarına çekmek
D) Müslüman Arapları Osmanlı’ya karşı kışkırtmak
E) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesmek
2) Erzurum Kongre’sinde manda ve himaye fikrine kesin olarak
karşı çıkılması,
I.hilafet makamının varlığına son verme,
II.ülke topraklarında bağımsız yaşama,
III.güçlü bir devletin koruması altına girme,
Hedeflerinden hangilerinin benimsendiğine kanıt
gösterilebilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III
3) TBMM göreve başladığında meclisin toplanma nedenlerinin
vatan topraklarını işgallerden kurtarmak, saltanat ve hilafet
makamlarını dış güçlerin baskısından kurtarmak ve ulusun
geleceğini ulus iradesiyle şekillendirmek olduğunu belirtmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,aşağıdaki hedeflerden hangisine
ulaşılmak istendiği savunulamaz?
A)Yurt genelinde birlik ve beraberliği sağlamak
B) Saltanat makamını ulusun üzerinde bir güç haline getirmek
C) Ülkedeki işgallere son vermek
D) Ulus iradesini egemen kılmak
E) Kayıtsız şartsız bağımsızlığı gerçekleştirmek
4) İstiklal Marşı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) I. İnönü Savaşı’ndan sonra kabul edilmiştir.
B) II.TBMM tarafından kabul edilmiştir.
C) Mehmet Akif tarafından Türk ordusuna ithafen yazılmıştır.
D) Milli Eğitim Bakanlığı ( Maarif Vekaleti) tarafından açılan
yarışma sonrasında belirlenmiştir.
E) Kurtuluş Savaşı ortamında yazılmıştır.
5) TBMM’nin Londra Konferansı’na heyet göndermesinde,
1. Rusya’dan askeri ve siyasi destek almak,
2. Anadolu’daki işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna
duyurmak,
3. Uluslararası alanda tanınmak
Hedeflerinden hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız 1
D) 2 ve 4
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
E) 1,2 ve 3
F)Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(15 PUAN)
D)Aşagıdaki kişi,kurum ve kavramları açıklayınız(20 PUAN)
1) Şahin Bey
1) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili okuduğunuz
kitaplardan birinin adını,yazarının adını soyadını belirtiniz,
kitabın nasıl sona erdiğini yazınız.
2) Hakimiyet-i Milliye
3) Picardie Manevraları
4) Halide Edip
NOT:Yazım ve noktalama kurallarına uyum(5 PUAN)
5) Ali Fuat Paşa
Download