TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ

advertisement
TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN
İÇERİKLERİ
1. YARIYIL
Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Yarıyıl 1
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet, Endokrin,
İmmün, İntegümenter sistemlerle ve duyu organları ile ilgilili terimler, Radyolojik,
Farmakolojik ve Patolojik terimler; Tıbbi Rapor/metin Okumaları (Görüntüleme Raporları,
Epikrizler, vb.)
Ders Kodu
Teori
TPM105
2
Bilgi Teknolojileri
Yarıyıl 1
1
2.5
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik
posta yönetimi, kelime işlemci, işlem tablosu, sunum hazırlama, programlama algoritmaları
Ders Kodu
Teori
TPM107 Ders Adı
2
Pratik
İnsan Anatomisi I
2
Kredi
Ders İçeriği
Hücre, doku, organ ve sistem kavramları.
Sinir, Dolaşım, Solunum Sistemlerinin yapıları ve genel görevleri.
Ders Kodu
Teori
TPM109 Ders Adı
1
Pratik
2
Yarıyıl 1
AKTS 2
Ders Adı İnsan Fizyolojisi I
Yarıyıl 1
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Hücre ve genel fizyoloji. Hemaostazis. Metabolizma. Membran Fizyolojisi. Sinir, Dolaşım,
Solunum Sistemlerinin işleyişleri
Ders Kodu
Teori
TPM111
2
Ders Kodu
Teori
TPM113
3
Ders Adı Teknik Resim
2
Pratik
Kredi
4
Yarıyıl 1
AKTS 4
Ders İçeriği
Mühendislikte temel teknik resim, çizim araç ve gereçleri, resim kağıtlarının hazırlanması,
teknik yazı, izdüşüm prensipleri, tasarı geometri prensipleri, temel görünüşlerin
oluşturulması, yardımcı görünüşler, kesit görünüşler, perspektif resimler, temel makine
parça çizimleri, montaj resmi, ölçülendirme, tolerans ve yüzey kalite sembolleri, temel
makine parça çizimleri, elektronik, hidrolik ve pnömatik semboller, montaj resmi
oluşturma.
Ders Adı General Physics I
Yarıyıl 1
0
4
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Birimler, Fiziksel nicelikler ve vektörler, Doğrusal hareket, İki ve üç boyutta hareket,
Newton hareket yasaları, Newton yasalarının uygulaması, İş ve kinetik enerji, Potansiyel
enerji ve enerjinin korunumu, Doğrusal momentum, itme ve çarpışmalar, Katı cisimlerin
dönme hareketi, Dönme hareketinin dinamiği, Denge ve esneklik, Kütleçekimi
Ders Kodu
Teori
PHY183
4
Ders Adı Mathematics I
Yarıyıl 1
0
4
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler, tümevarım, koordinatlar. Fonksiyon kavramı ve
fonksiyon çeşitleri. Bazı özel fonksiyonlar çeşitleri ve tanım kümeleri. Fonksiyonların
limiti, sürekliliği. Sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev kavramı. Değişme hızı, ortalama
değer teoremi ve uygulamaları. Maksimum ve minimum bulma ve uygulamaları.
Hiperbolik fonksiyonlar ve türevleri, kapalı ve ters fonksiyon türevleri, parametrik
denklemler ve bunların türevi ve eğri çizimleri. Kutupsal koordinatlar konularını kapsar.
Ders Kodu
Teori
CAL183
4
Genel Kimya
Yarıyıl 1
0
3
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül,
iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal
reaksiyonlar, , atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo,
gazlar,termokimya konularını içerir.
Ders Kodu
Teori
KIM183 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi I
Yarıyıl 1
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri,
Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan
Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele
Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve
Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük
Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış
Ders Kodu
Teori
AIT181
2
Antlaşması.
Ders Adı Türk Dili I
Yarıyıl 1
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet
hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin
gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin
ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin
kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri.
Ders Kodu
Teori
TUR181
2
Ders Adı Yabancı Dil I
Yarıyıl 1
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu
konular: “ To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun
clauses, reported speech, gerunds/infinitives” konularıdır.
Ders Kodu
Teori
YDL181
2
2. YARIYIL
Ders Kodu
Teori
TPM106 Ders Adı
2
Pratik
Tıp Mühendisliğine Giriş
0
Kredi
Ders İçeriği
2
Yarıyıl 2
AKTS 3
Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı.Tıp mühendisliğinin tarihçesi; tıp, mühendislik ve
temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Biyomalzemeler,
Biyoenstrümentasyon, Protez ve yapay organlar, Hücre, Genetik ve Enerji, Elektronik,
İmalat yöntemleri, Tıp Mühendisliğinde Etik, konu ve alanlarına giriş.
İnsan Anatomisi II
Yarıyıl 2
2
2
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Hücre, doku, organ ve sistem kavramları.
Hareket, Sindirim, Endokrin, Genitoüriner Sitemlerin yapıları ve genel görevleri.
Ders Kodu
Teori
TPM108 Ders Adı
1
Pratik
Ders Adı İnsan Fizyolojisi II
Yarıyıl 2
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Vücut sıvıları ve hemaostazis. Hareket, Sindirim, Endokrin, Genitoüriner Sistemlerinin
işleyişleri
Ders Kodu
Teori
TPM110
2
Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Yarıyıl 2
2
3
Pratik
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş, CAD Yazılımları ve Kullanılacak Yazılım
Platformunun Tanıtılması, 2-Boyutlu Çizim (Taslak Modelleme), 2-Boyutlu Çizim
Operasyonları, Katı Modelleme, Katı Modelleme Operasyonları, İleri Katı Modelleme,
Parametrik Modelleme, Parça Özelliklerini Oluşturma, Montaj Modelleme, Parça İmalat
Teknik Resmi Oluşturma, Montaj İmalat Teknik Resmi Oluşturma, Yüzey Modellemeye
Giriş, Örnek Uygulamalar.
Ders Kodu
Teori
TPM112
2
Ders Adı General Physics II
Yarıyıl 2
0
4
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Elektrik yükü ve elektrik alanları, Gauss yasası, Elektriksel potansiyel, Sığa ve
dielektrikler, Akım, direnç ve elektromotor kuvvet, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar
ve manyetik kuvvet, Manyetik alan kaynakları, Elektromanyetik indüklenme ve Faraday
yasası, İndüktans, Alternatif akım, Elektromanyetik dalgalar
Ders Kodu
Teori
PHY186
4
Ders Adı Mathematics II
Yarıyıl 2
0
4
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Bu ders, Riemann integrali, analizin ve integral hesabının temel teoremleri, kısmi
integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri, hiperbolik ve
ters hiperbolik fonksiyonlar, belirli integral, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve
hacim hesapları, moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal
koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, sonsuz seriler ve seriler için
yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve
integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri konularıni
kapsar.
Ders Kodu
Teori
CAL186
4
Ders Adı Lineer Cebir
Yarıyıl 2
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Matris Cebiri,Matrisler Üzerinde Elementer Satır İşlemleri, Lineer Denklemlerin
Çözümleri, Özel Tip Matrisler, Elementer Matrisler, Denk Matrisler, nxn Determinantlar,
Determinant Özellikleri, Vektör Uzayları, Alt Uzaylar, Lineer Bağımsızlık, Taban ve
Boyut, Lineer Dönüşümler ve matris gösterimi, Özdeğer ve Özvektör , Köşegenleştirme, İç
Çarpım Uzayları
Ders Kodu
Teori
MAT192
3
Ders Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yarıyıl 2
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür
Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan
İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı
Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye’nin Jeopolitiği.
Ders Kodu
Teori
AIT182
2
Ders Adı Türk Dili II
Yarıyıl 2
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl
yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon
bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler
olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme
yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların
uygulanmasında uyulacak kurallar.
Ders Kodu
Teori
TUR182
2
Ders Adı Yabancı Dil II
Yarıyıl 2
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: “Adjectives and adverbs, relative clauses,
adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions,
prepositions”.
Ders Kodu
Teori
YDL182
2
Computer Programming
Yarıyıl 2
2
3
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Bilgisayar programlamaya giriş, Derleyici platformunun tanıtılması, Veri tipleri ve
kullanımları, Değişkenler, Operatörler ve matematiksel işlemler, Kontrol Yapıları, Döngüler,
Fonksiyonlar, Diziler, Hata analizleri, Uygulama Örnekleri
Ders Kodu
Teori
MEE156 Ders Adı
2
Pratik
3. YARIYIL
Ders Adı Diferansiyel Denklemler
Yarıyıl 3
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Diferansiyel denklemlerin elde edilmesi, Birinci
mertebeden diferansiyel denklemler, Yüksek mertebeden lineer diferensiyel denklemler,
Laplace dönüşümü.
Ders Kodu
Teori
MAT283
3
Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I
Yarıyıl 3
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları. Mühendislik tarihi.
Mühendislik çalışma metodolojisi. Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik
tasarım süreci kavramı ve basamakları. Mühendislikte problem çözme teknikleri.
Mühendislikte 7 aşamalı problem çözme. Mühendlilik çalışma alanları: Uçak mühendisliği,
Biyoloji mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği, Elektrik
Mühendisliği,Mühendislik Bilimleri, Finans Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Materyal
Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Askeri Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Okyanus
Mühendisliği Petrol Mühendisliği, Ters Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tekstil
Mühendisliği, Güvenlik Mühendisliği.
Ders Kodu
Teori
YDL281
2
Ders Kodu
Teori
TPM201 Ders Adı
3
Pratik
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
1
Kredi
Ders İçeriği
3.5
Yarıyıl 3
AKTS 5
Hücre yapısı ve organelleri; insan vücudunu oluşturan hücre türleri; hücre metabolizması;
genetik materyal; protein sentezi; hücre döngüsü; enzimler ve biyokimyasal reaksiyonlar;
mutasyonlar ve kanser.
Statik ve Dinamik
Yarıyıl 3
1
3.5
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Vektörler, Kuvvet ve Moment, Bileşke Kuvvetler, Denge ve Statik, Yapısal Analiz, İç
Kuvvetler, Parçacık Kinematiği, Kuvvet ve ivmelenme, İş ve Enerji, Atalet Momenti.
Ders Kodu
Teori
TPM203 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Cihaz ve Ölçüm I
Yarıyıl 3
1
2.5 AKTS 4
Pratik
Kredi
Ders İçeriği
Ölçme ve Kontrol, Deneysel Veri Analizi, Temel Uzunluk ve Alan Ölçümleri, Temel
Elektrik Ölçümleri, Basınç ve Akış Ölçümleri, Sıcaklık ve Isıl Özellik Ölçümleri, Kuvvet,
Moment ve Gerinme Ölçümleri, Hareket ve Titreşim Ölçümleri, Pürüzlülük ve Sertlik
Ölçümleri, Veri Toplama ve İşleme, Belirsizlik Analizi, Rapor Yazımı ve Sunumu, Deney
Dizaynı, Uygulama Projesi
Ders Kodu
Teori
TPM205
2
Ders Kodu
Teori
MEE251 Ders Adı
3
Pratik
Materials Science
Yarıyıl 3
0
3
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Malzemelerin Sınıflandırılması, Atomlar arası bağlar, Kristal yapılar, Kristal kusurları,
Polimerlerin yapıları, Faz dönüşümleri ve faz diyagramları, Mühendislik alaşımları,
Difüzyon ve difüzyon mekanizmaları, Çekirdeklenme ve Büyüme, Malzemelerin Mekanik
Davranışları, Malzemelerin Çevreye Karşı Davranışları, Malzemelerin Elektrik Özellikleri,
Malzemelerin Isıl Özellikleri, Malzeme Seçimi ve Tasarımı
Ders Kodu
Teori
MEE253 Ders Adı
3
Pratik
Circuit Theory
2
Ders İçeriği
Kredi
4
Yarıyıl 3
AKTS 5
Ohm ve Kirchhoff yasaları, direnç devreleri, devre analiz yöntemleri, Thevenin ve Norton
eşdeğer devreleri, işlemsel kuvvetlendiriciler, birinci dereceden dinamik devrelerin analizi,
RLC devrelerinin matrislerle analizi, sinüzoidal sürekli hal analizi, Laplace dönüşümü ile
devre analizi, tıbbi uygulamalar.
4. YARIYIL
Ders Adı Mesleki Yabancı Dil II
Yarıyıl 4
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Endüstri mühensiliği, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği,
donanım ve şebeke mühendisliği,yazaılım mühendisliği, metalurji mühendisliği, demir ve
çelik dökümü, seramik mühendilsiği, makine mühendisliği, mekatronik ve mekanik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği otomotiv mühendisliği alanlarında temel
teknik ingilizce terimler ve kavramlar.
Ders Kodu
Teori
YDL282
2
Sayısal Analiz
Yarıyıl 4
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Tanıtım; Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları; Sayısal yöntemler: Yaklaşımlar ve
hatalar, Cebrik denklemlerin kökleri, Açık metotlar, Lineer denklem sistemleri, İteratif
çözüm yöntemleri, Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri, Eğri uydurma
yöntemleri, Newton bölünmüş farklar tablosu ile interpolasyon yöntemi, Lagrange
interpolasyonu, Sayısal integrasyon, Sayısal türev, Adi diferansiyel denklemlerin sayısal
çözümleri, MATLAB ile başlangıç değer problemlerinin çözümü, Stiff problemler,
Mühendislik uygulamaları, Sınır değer problemlerinin tanımı, sınır koşulları, sonlu farklar
yöntemi, Sınır değer problemlerinin sonlu farklar yöntemi ile çözümü ve mühendislik
uygulamaları.
Ders Kodu
Teori
TPM202 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Mekanik
Yarıyıl 4
1
3.5 AKTS 5
Pratik
Kredi
Ders İçeriği
Giriş; Gerilme; Gerinim; Malzemelerin mekanik özellikleri; Eksenel yük; Burulma;
Eğilme; Enine kesme; Karışık yüklemeler; Gerilme dönüşümü; Gerinim dönüşümü; Kiriş
ve millerin dizaynı; Kiriş ve millerin eğilmesi; Kolonlarda burkulma; Enerji metotları.
Ders Kodu
Teori
TPM204
3
Biyokimya ve Cihazları
Yarıyıl 4
1
2.5
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Biyokimyaya giriş için Organik kimya. Biyokimyasal parametreler ve bunların ölçümü:
Aminoasit ve proteinler, protein olmayan azot bileşikleri, karbonhidratlar, lipid bileşikleri,
enzimler, elektrolitler, kan gazları. Karaciğer, böbrek, tiroid vb. fonksiyon testleri. Hormon
testleri. Kan sayımı, sedimentasyon, pıhtılaşma testleri. İdrar testleri. Bunların ölçümlerinde
kullanılan Cihazlar: Biyokimya analizatörleri; hematoloji analizatörleri, immun tabanlı
analizatörler, vb.
Ders Kodu
Teori
TPM206 Ders Adı
2
Pratik
Cihaz ve Ölçüm II
Yarıyıl 4
1
2.5
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Temel Medikal Ölçümler, Tıbbi Sinyal Çeşitleri, Transdüser ve Sensörler, Tıbbi Veri
Toplama, Biyoelektrik Ölçümler-1, Biyoelektrik Ölçümler-2, Kimyasal Ölçümler-1,
Kimyasal Ölçümler-2, Sinir Sistemi Ölçümleri, Kardiyovasküler Sistem Ölçümleri, Solunum
Sistemi Ölçümleri, Biyotelemetri sistemleri, Tıbbi Güvenlik, Uygulama Projesi
Ders Kodu
Teori
TPM208 Ders Adı
2
Pratik
Ders Kodu
Teori
MEE252 Ders Adı
3
Pratik
Biomaterials
Yarıyıl 4
0
3
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Biyomalzemelere giriş, Biyouyumluluk konsepti, Biyomalzeme çeşitleri, Biyomalzeme
davranışları, Karakterizasyon, Biyomalzemelerin üretim ve sentezleme yöntemleri,
Biyomalzemelerin uygulamaları.
Ders Kodu
Teori
MEE254 Ders Adı
3
Pratik
Electronics
2
Ders İçeriği
Kredi
4
Yarıyıl 4
AKTS 5
Yarıiletken diyotlar, diyot uygulamaları, çift kutuplu transistörler (BJT), BJT'lerin DC ve AC
kutuplanması, alan etkili transistörler (FET), FET'lerin kutuplanması, FET yükselticiler, tıbbi
uygulamalar.
5. YARIYIL
Ders Adı Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Konuşma becerisinin ağırlıkta olduğu bir derstir.Bu ders bilgisayar ve internetten kaynak
taraması yapma,kendi meslekleriyle ilgili konularda akademik sunum yapma,mesleki
alanda İngilizce sunum çalışmaları,grup çalışması,ikili çalışma,rol yapma
aktiviteleri,İngilizce’yi sözlü kullanma,konuşma,meslek yaşamlarının dışında günlük
hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneğinin oluşturulmasını içerir.
Ders Kodu
Teori
YDL381
2
Tıbbi Cihaz ve Sistem Tasarımı I
Yarıyıl 5
1
3.5
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Tasarım Esasları, Medikal tasarım ve değerlendirme, Mekanik tasarım ve değerlendirme,
Elektronik tasarım ve değerlendirme, Yazılım tasarımı ve değerlendirme, Malzeme Seçimi
ve Biyouyumluluk, Ekipman Seçimi, Kalite Kontrol ve Güvenilirlik, Ergonomi, Hasta
Yalıtımı, Yasal Mevzuat, Optimizasyon, Güvenlik, Uygulama Projesi
Ders Kodu
Teori
TPM301 Ders Adı
3
Pratik
Endüstri Stajı I
Yarıyıl 5
0
0
Kredi
AKTS 6
Ders İçeriği
Staj boyunca öğrenilenler, büyük ölçüde aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır: İşletmeler
için:1.Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, 2. Uygulanan sürecin ve
akış çizelgesinin kavranması, 3. Proses akım şeması çizilerek üretim ana hatları ile üzerinde
kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, 4. Süreçte yer alan birimlerin işlevi,
yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 5. Süreç kontrol ve kalite
kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi,6) ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisler (kazan
dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) hakkında bilgi edinilmesi Laboratuvar ve Ar-Ge Merkezleri
için: 1) Kurumun veya laboratuvarın genel tanıtımı, 2) mevcut ekipmanlar, 3) yer alan
birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 4) yapılan
analizler ve bu analizlerle ilgili teori ve ilkelerin anlatılması 5) kuruluş tarafından uygun
görülen analiz düzeneklerinin öğrenilmesi, 6) ana üniteye yardımcı diğer tesisler (kazan
dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) nin incelenmesi.
Ders Kodu
Teori
TPM399 Ders Adı
0
Pratik
Medical Imaging Systems I
Yarıyıl 5
0
4
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Temel görüntüleme prensipleri, görüntü oluşumu, görüntü kalitesi, iyonlaştırıcı radyasyon,
radyasyonun maddeyle ile etkileşimi, radyografik görüntüleme cihazları.
Ders Kodu
Teori
MEE351 Ders Adı
4
Pratik
Üretim Yöntemleri
Yarıyıl 5
0
3
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Üretim Yöntemlerine Giriş, Döküm Yöntemiyle Üretim, Döküm Yöntemleri, Kaynaklı
Üretim, Kaynak Yöntemleri, Plastik Şekil Verme, Plastik Şekil Verme Yöntemleri, Talaşlı
İmalat, Talaşlı İmalat Yöntemleri, Sayısal Kontrollu İmalat (CNC), Toz Metalurjisi, Modern
İmalat yöntemleri, Plastiklerin Şekillendirilmesi, Tıbbi malzemelerin üretim ve işlenmesi
Ders Kodu
Teori
TPM311 Ders Adı
3
Pratik
Cerrahi Enstrümantasyon
Yarıyıl 5
0
3
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Kesici Cihazlar, forsepsler, Klempler, Retraktörler, Sütür gereçleri, Aspirasyon gereçleri,
dilatörler, Proplar, Dahili Stapler, Cerrahi güç kaynağı cihazları, Laporoskopik cihazlar.
Kadın-Doğum, Genitoüriner, Oftalmik, KBB, Plastik ve Rekonstrüktif, Ortopedik,
Nöroşirurjik, Kardiyovasküler ve Torasik cerrahi cihazlar.
Ders Kodu
Teori
TPM313 Ders Adı
3
Pratik
Fizyolojik Kontrol Sistemleri
Yarıyıl 5
0
3
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Homeostazis, metabolizma, büyüme-gelişme, Otonom Sinir Sistemi, Neuro-Endokrin Sistem
organları, Bunlardan salgılanan hormonlar, nörotrasmitterler vb. ve işlevleri, Sinyal
yolakları, Geri-besleme mekanizmaları
Ders Kodu
Teori
TPM315 Ders Adı
3
Pratik
Dijital Elektronik
Yarıyıl 5
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Dersin amacı ve temel kavramların tanımı; Bool cebrine giriş; Kombinasyonel devre analizi
ve uygulamaları; Ardışıl devre analizi ve uygulamaları; CMOS dijital devreler; Analogdijital ve dijital-analog dönüştürücüler; Sadece okuma ve okuma/yazma yapan hafızalar.
Ders Kodu
Teori
TPM331 Ders Adı
3
Pratik
Sinyal ve Sistemler
Yarıyıl 5
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Sinyal ve Sistem Kavramları; Sinyal ve Sistem Çeşitleri ve Özellikleri; Doğrusal Zamanla
Değişmeyen Sistemlerin Tanımlamaları; Konvolüsyon; Fourier Serileri ve Dönüşümleri;
Laplace ve Ters Laplace Dönüşümleri; Z ve Ters Z-Dönüşümleri; Örnekleme ve
Modülasyon; Sistem ve Sinyallerin Zaman ve Frekans Karakteristiği; Uygulamalar.
Ders Kodu
Teori
TPM333 Ders Adı
3
Pratik
İleri Bilgisayar Programlama
Yarıyıl 5
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Görsel Programlamaya giriş, Grafiksel kullanıcı arayüzleri, Nesneler ve Sınıflar, Operatörler
ve Aşırı Yüklemeler, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Dosya işlemleri, Hata Analizleri, Uygulamalar
Ders Kodu
Teori
TPM335 Ders Adı
3
Pratik
Isı Bilimi
Yarıyıl 5
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Malzemelerin ısıl özellikleri, İş ve ısı, Termodinamiğin 1. yasası, termodinamiğin 2. yasası,
Entropi, Isı transferine giriş, İletim, Güç ve soğutma sistemleri
Ders Kodu
Teori
TPM337 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı İş Hukuku
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Bireysel İş Hukuku: İş Hukukunun Hukukun Dalları Ayrımındaki Yeri / İş Hukukunun
Konusu / İş Hukukunun Bölümleri / İş Hukukunun Kaynakları / İş Hukukunun Temel
İlkeleri / İş Hukukunun Temel Kavramları: İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri /
İşletme / İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması
Ders Kodu
Teori
MSD301
2
Ders Adı Patent ve Endüstriyel Tasarım
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Fikri mülkiyet haklarına giriş. Ürün tasarım ve geliştirmesi. Endüstriyel tasarım. Genel
hükümler. Endüstriyel tasarım ve değerlendirmesi için patent başvurusu. Endüstriyel patent
tasarımı. Endüstriyel patentin hakları. Endüstriyel tasarım kullanımı. Tasarımcının ve
patent sahibinin haklarının korunması. Uluslar arası anlaşmalar. Örnek patentlerin
değerlendirilmesi. Örnek patent hazırlanması.
Ders Kodu
Teori
MSD303
2
Ders Adı Girişimcilik
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Bu dersin amacı öğrencileri girişim fikri ve girişimcilik ile ilgili teorik konularda
biilgilendirmek ve yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşları tanıtarak konuyla iilgili
motivasyonlarını artırmaktır.
Ders Kodu
Teori
MSD305
2
Ders Adı İletişim Becerileri
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Sosyal Psikolojideki Teori ve Metodlar,Sosyal Çevreyi Anlama, Kişileri Algılama,Benlik
Kavramı, Tutumlar ve Tutum Değişikliği
Ders Kodu
Teori
MSD307
2
Ders Adı Uluslararası İletişim
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Uluslararası İletişimin Tanımı, Uluslararası iletişimin amaç ve işlevleri, Uluslararası
İletişimin kısa Tarihçesi, Ekonomi, kültür, politika gibi temel kurumların uluslar arası
iletişim ile ilgisi, Küreselleşme süreci ile uluslar arası iletişim sürecinin ilintisi, teknoloji,
Hammadde, Örgüt, Yasa ve transferleri .
Ders Kodu
Teori
MSD309
2
Ders Adı Kritik Analitik Düşünme Teknikleri Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Kavramlar ve tanımları, Düşünme organı olarak beyin, Düşünmenin gruplandırılması,
İstemsiz düşünme ve özellikleri , İstemli düşünmek , İstemli düşünmenin özellikleri, İstemli
düşünmenin yöntemleri, Kritik ve analitik düşünme.
Ders Kodu
Teori
MSD311
2
Ders Adı Proje Yönetimi
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Proje planlama ve kontrolde prensipler ve metodlar. Proje Tanımlama dokümanı. Yönetim
temel kavramları ve İnsan kaynakları yönetimi. Proje yönetim teknikleri ve Gant örneği.
Proje ağ yönetimi Kritik Yol Metodu (CPM). PERT olay analizi. Etkili ekip çalışması için
çalışan motivasyonu, çalışma ortamı ve ücret değerlendirme. Risk yönetimi. Çatışma
yönetimi. Zaman Yönetimi
Ders Kodu
Teori
MSD313
2
Ders Adı Değerler Eğitimi
Yarıyıl 5
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlak değerlerin
kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve
karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi,
Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre)
Ders Kodu
Teori
SOS381
2
6. YARIYIL
Mühendislik Ekonomisi
Yarıyıl 6
0
2
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Gider ve değer mühendislikleri; mühendislik ekonomisi kararları; faiz ile ilgili kavramlar;
sermaye içi getiri (verim) oranı kavramı ve faiz ile ilişkisi; projelerle ilgili bugünkü değer,
gelecek değer, net bugünkü değer, ve net gelecekteki değer analizleri; yıllık eşdeğer masraf,
yıllık eşdeğer kazanç ve yıllık net kazanç metotları; iç karlılık oranı, dış karlılık oranı ve
rantabilite; geri ödeme süresi.
Ders Kodu
Teori
ENM360 Ders Adı
2
Pratik
Tıbbi Cihaz ve Sistem Tasarımı II
Yarıyıl 6
1
3.5
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Laparoskopik Cerrahi için enstrümantasyon, Göz Hastalıkları Cerrahi Aletleri, Cerrahi
Robotik, Damar Tedavisinde Kataterler, Enerji Tabanlı Hemostatik Cerrahi Cihazlar, Doku
Ablasyon Sistemleri, Tıpta Lazer Sistemleri, Vasküler ve Kardiyovasküler Cihazlar,
Mekanik Dolaşım Destek Cihazları, Endoskopi, Tıbbi Ultrason Cihazları, Nöroşirurjide
Navigasyon.
Ders Kodu
Teori
TPM302 Ders Adı
3
Pratik
Klinik Uygulamaları
Yarıyıl 6
2
2
Kredi
AKTS 3
Ders İçeriği
Radyoloji, Genel Cerrahi, Ortopedi, Göz Hastalıkları, Biyokimya vb. Anabilim dallarına
yapılacak hastane ziyaretleri ile klinikte yaygın olarak kullanılan Tıbbi Cihazların görülmesi,
temel düzeyde tanıtımı.
Ders Kodu
Teori
TPM304 Ders Adı
1
Pratik
Medical Imaging Systems II
Yarıyıl 6
0
4
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Nükleer tıp görüntüleme fiziği ve cihazları, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans
görüntüleme.
Ders Kodu
Teori
MEE352 Ders Adı
4
Pratik
Biomechanics
Yarıyıl 6
1
3.5
Kredi
AKTS 5
Ders İçeriği
Biyomekaniğe giriş ve genel anatomi; Hareket, hız, ivme, kuvvet, iş ve enerji kavramları;
İskelet-Kas sistem mekaniği; Statik analiz, gerilme-gerinim ilişkisi, Deformasyon çeşitleri,
Kayma gerilmesi, yük ve gerilme dönüşümü, dokuların mekanik özellikleri, Kemik, kas ve
eklemlerin mekanik ve yapısal analizi; Mekanik sistemlerin dinamiği, Ortopedik araç ve
gereçlerin mekanik açıdan incelenmesi, Malzemelerin gerilme ve gerinim deformasyonları,
Biyomedikal alanında mevcut problemlerin çözümlerine yönelik yaklaşımlar.
Ders Kodu
Teori
MEE354 Ders Adı
3
Pratik
Kanser Genetiği
Yarıyıl 6
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Hücre döngüsü ve hücre döngüsü kontrol noktaları. DNA hasarı ve tamiri. Onkogenler ve
Tümör baskılayıcı genler. Mutasyon ve Genomik instabilite. Kanser metobolizması. Kanser
tedavilerinin mekanizası.
Ders Kodu
Teori
TPM312 Ders Adı
3
Pratik
Akışkanlar Mekaniği
Yarıyıl 6
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Akışkanlar mekaniğine giriş. Temel kavramlar. Akışkan hareketinin tanımı ve
sınıflandırılması. Akışkanlar statiği. Kaldırma ve stabilite. Akış Kinematiği ve Reynolds
Transport Teoremi (RTT). Kütlenin Korunumu Yasası ve Uygulamaları. Bernoulli Denklemi
ve Uygulamaları. Genel Enerji Denklemi ve Uygulamaları. Akış Sistemlerinin Momentum
Analizi. Boyut Analizi ve Benzerlik. Boru Akışları. Diferansiyel Akış Analizine Giriş:
Navier-Stokes Denklemi
Ders Kodu
Teori
TPM314 Ders Adı
3
Pratik
Mikroişlemciler
Yarıyıl 6
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
İşlenecek konuların kapsamı:80x86 ailesi mimarisi, düşük düzey görevler için 80x86 CPU
Assembly dili programlama, bilgisayar organizasyonu, bus yapılar dahil olmak üzere PC
mimarisi, bellek, DMA, giriş / çıkış arabirimleri, kesmeleri tanımlamak, ve çevre birimleri.
Ders Kodu
Teori
TPM332 Ders Adı
3
Pratik
Biyofizik
Yarıyıl 6
2
4
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Biyolojik sistemlerin moleküler yapısı; Biyolojik sistemlerin Enerji ve dinamikleri; Çevrenin
fiziksel etkenleri; Biyolojik sistemlerin kinetiği; Biyolojik süreçlerin modellenmesi;
Biyolojik arayüzler olarak membranlar, membranlar elektriksel özellikleri
Ders Kodu
Teori
TPM334 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Araştırma ve Sunum Teknikleri
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
1.Bilimsel araştırma ve inceleme teknikleri. 2.Bilimsel arastırma ilkelerine göre veri
toplama ve verilerin analizi. 3.Rapor yazma ilkelerine uygun olarak araştırma sonuçlarını
rapor etme. 4.Araştırma konularının sunumu. 5.Sunum cihazları ve teknolojilerinin
kullanımı.
Ders Kodu
Teori
MSD302
2
Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları
Plânlaması,İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve
Geliştirilmesi,İnsan Kaynağının değerlemesi ve Ücretlendirilmesi (Başarı değerleme ve
ücretlendirme yöntemleri.), İş İlişkileri, (Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme
ihtiyacı.)
Ders Kodu
Teori
MSD304
2
Ders Adı Yönetim Sistemleri
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Yönetim tanımı. Yönetim anlayışının tarihsel gelişimi. Organizasyon tanımı, çeşitleri, örgüt
şemaları, bölümlere ayırma. Organizasyonlarda bilgi, öğrenme, kültür, yapı, devamlılık,
güç ve politika yönetimi. Yönetim etiği. Cinsiyet ve yönetim. Yönetim işlevleri (planlama,
örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetleme). Yeni yönetim teknikleri, . Amaçlarla yönetim.
İstisnalara göre yönetim. Kalite kontrol çemberleri. Benchmarking. Değişim yönetimi.
Stratejik yönetim. Organizasyonlar arası ilişkiler.
Ders Kodu
Teori
MSD306
2
Ders Adı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma
alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin
hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme
yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve
makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve
hedefleri. İSG Mevzuatı
Ders Kodu
Teori
MSD308
2
Ders Adı Kurumsal Davranış
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Teknoloji ve sanayinin yapılandırılması. Teknoloji ve rekabet avantajları. Teknolojik
seçenekler, stratejiler ve analitik araçlar. Ortaklıklar ve stratejik ittifaklar. Teknoloji ve
yapı. Teknoloji ve süreç. Teknoloji ve kültür. Teknoloji ve toplam kalite. Teknoloji
transferleri. Yaratıcılık ve değişim, ar-ge yönetimi. Ar_ge verimliliği. Ulusal politikalar ve
ar-ge. Teknoparklar ve yenilikçi organizasyonlar. Üniversite - sanayi ar-ge işbirliği.
Patentler ve yasal düzenlemeler. Ar-ge eğilimleri.
Ders Kodu
Teori
MSD310
2
Ders Adı Standardizasyon
0
Pratik
Kredi
Ders İçeriği
Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar,Standardizasyon
Standardizasyon Kuruluşları,
Ders Kodu
Teori
MSD312
2
2
Yarıyıl 6
AKTS 2
Çeşitleri,Uluslararası
Ders Adı İletişim Sanatı
Yarıyıl 6
0
2
Pratik
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
İletişim ve sanat, Tasarım kavramı, İletişim Araçları, Medya ve türleri, Yeni medya, Sosyal
medya, E-öğretim.
Ders Kodu
Teori
MSD314
2
7. YARIYIL
Endüstri Stajı II
Yarıyıl 7
0
0
Kredi
AKTS 6
Ders İçeriği
Staj boyunca öğrenilenler, büyük ölçüde aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır: İşletmeler
için:1.Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, 2. Uygulanan sürecin ve
akış çizelgesinin kavranması, 3. Proses akım şeması çizilerek üretim ana hatları ile üzerinde
kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, 4. Süreçte yer alan birimlerin işlevi,
yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 5. Süreç kontrol ve kalite
kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi,6) ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisler (kazan
dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) hakkında bilgi edinilmesi Laboratuvar ve Ar-Ge Merkezleri
için: 1) Kurumun veya laboratuvarın genel tanıtımı, 2) mevcut ekipmanlar, 3) yer alan
birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 4) yapılan
analizler ve bu analizlerle ilgili teori ve ilkelerin anlatılması 5) kuruluş tarafından uygun
görülen analiz düzeneklerinin öğrenilmesi, 6) ana üniteye yardımcı diğer tesisler (kazan
dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) incelenmesi.
Ders Kodu
Teori
TPM499 Ders Adı
0
Pratik
Seminer
Yarıyıl 7
2
2
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Seminer konusunun seçimi, seminer konusu hakkında literatür taraması, Gerekli olduğu
durumlarda laboratuvar çalışmalarının yapılaması, Verilerin değerlendirilmesi ve projenin
yazımı ve sunumu
Ders Kodu
Teori
TPM401 Ders Adı
1
Pratik
Klinik Mühendisliği
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Klinik mühendislerinin görev tanımları ve ilgili yasal düzenlemeler,Sağlık hizmeti sunulacak
bina donanımları, Sağlık sektöründe yaygın kullanılan cihaz, malzeme ve yazılımlar, Bu
ürünlerin alımının planlaması ve yasal süreçler, İşletme süreci; bakım, onarım, kalibrasyon
hizmetleri vb., Tıbbi teknolojilerle ilgili danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri, Verimlilik,
ARGE faaliyetleri, Akademik roller
Ders Kodu
Teori
TPM403 Ders Adı
3
Pratik
Micro and Nanotechnology
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Mikro ve nanoteknolojinin temelleri, bioMEM'ler, nanoteknoloji temelli ilaç teslimi, implant
edilebilir nanomalzemeler, mikro ve nanoteknoloji temelli implant edilebilir tıbbi aygıtlar,
biyogörüntülemede nanoteknoloji.
Ders Kodu
Teori
MEE451 Ders Adı
3
Pratik
Genetics Technology
Yarıyıl
0
3
Kredi
AKTS
Ders İçeriği
İnsan Genomu, Klinik genetik, sitogenetik, DNA dizileme, PCR, Microarray, FISH,
Jel Elektroforez Yöntemleri, Transfeksiyon, Gen mühendisliği ve gen terapisi, DNA
ve tespit teknikleri.
Ders Kodu
Teori
MEE453 Ders Adı
3
Pratik
7
4
CGH,
hasarı
Computer Aided Engineering I
Yarıyıl 7
0
3
4
Kredi
Teori
Ders İçeriği
Bilgisayar destekli mühendislik esasları, tıbbi sistemlerin tasarımı ve programlanması, Lineer
Cebir ve Matematik ile Sistem Analizi, Nümerik Metodlar, Sinyal ve Sistem Analizi, Rapor
yazımı ve sunumu, Örnek uygulamalar.
Ders Kodu
Teori
MEE455 Ders Adı
3
Pratik
Medical Sensors
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Biyosensör bileşenleri: çevirici ve algılama elemanları, biyonsensörlerin performans
etkenleri,
elektrokimyasal
sensör
ve
biyosensörler:
potansiyometrik/amperometrik/kondüktometrik/alan-etkili transistör sensörleri, fotometrik
uygulamalar, piezoelektrik ve termal sensörler, "canlı" biyosensörler, özel sensör
uygulamaları.
Ders Kodu
Teori
MEE457 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Tıbbi Görüntü İşleme
Yarıyıl 7
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Görüntü işleme ile ilgili temel kavramlar; Renk kavramı, piksel ve renk uzayları;
Görüntünün sıkıştırılması; Görüntü iyileştirme; Görüntü restore etme; Görüntülerde kenar
kavramı ve eğim; Görüntü segmentasyonuna giriş; Kenar bulma ve konvolusyon işlemi;
MATLAB ile görüntü işleme uygulamaları
Ders Kodu
Teori
TPM411
3
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) fiziği, MR donanım, MR sinyali, 2B ve 3B MR
görüntüleme, MR görüntü kalitesi, çeşitli hastalıkların teşhisi için MR klinik uygulamaları.
Ders Kodu
Teori
TPM413 Ders Adı
3
Pratik
Triboloji
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Mühendislik Yüzeyleri, Yüzeyler arasında Kontak, Katı Maddelerde Sürtünme, Aşınma ve
Yüzey Hasarı, Sürtünme, Yağlama, Yüzey Modifikasyonları
Ders Kodu
Teori
TPM415 Ders Adı
3
Pratik
Tıbbi Sinyal İşleme
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Sinyal Kavramı ve Özellikleri; Sistemler Kavramı ve Özellikleri; Temel Dönüşümler; Diğer
Lineer Dönüşümler; Özel Dönüşümler; Hızlı Fourier Dönüşümü; Filtreleme, Analog ve
Dijital Filtre Yapıları; Ayrık Filtreleme Yapıları; Filtreleme Tasarımı; Filtreleme
Uygulamaları; Spektral Analiz; Çok Boyutlu Sinyal işleme; Uygulamalar
Filtreleme; Geri Besleme; Biyoelektrik Sinyaller; Beyin Sinyalleri; Kalp Sinyalleri; Kas
Sinyalleri; Gastrointestinal Sinyaller; Akustik Sinyaller; Konuşma Sinyalleri; Görüntü
İşleme; Görüntü İşleme Teknikleri; Dalga Şekli ve Karmaşıklığı; Frekans Analizi;
Uygulamalar
Ders Kodu
Teori
TPM417 Ders Adı
3
Pratik
Kardiyovasküler Enstrümantasyon
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Kardiyovasküler rahatsızlıkların, teşhis, tedavi ve izleminde kullanılan cihaz ve teknikler.
Kardiyovasküler sistemin anatomi ve fizyolojisi; önemli kardiyovasküler sistem patolojileri;
Kardiyovasküler tanı cihaz ve teknolojileri; Kardiyovasküler tedavi cihaz ve teknolojileri;
Kardiyovasküler biyomalzemeler.
Ders Kodu
Teori
TPM419 Ders Adı
3
Pratik
Yapay Organlar
Yarıyıl 7
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Günümüzde klinikte kullanılan Protez, yapay organ ve implantların yapı, malzeme, çalışma
prensibi ve teknolojileri, Sistemler ve ilgili protez/ortez/implantlar, Tasarım, Biyouyumluluk,
Diyaliz, Dental protez/ortez/implantlar , Doku mühendisliği
Ders Kodu
Teori
TPM421 Ders Adı
3
Pratik
8. YARIYIL
Tıp Mühendisliği Etiği
Yarıyıl 8
0
2
Kredi
AKTS 2
Ders İçeriği
Etiksel kavramlara giriş. Profesyonellik ve profesyonel etik kodları. Tasarımda etik. İş
hayatında doğrular ve sorumluluklar. Etiksel problem çözme teknikleri. Risk, güvenlik ve
kazalar. Bilimsel araştırmalarda sorumluluk. Uzmanlık çalışmalarında sorumluluk. Yazılı ve
yayımlı bilimsel sonuçların sorumluluğu ve gücü.
Ders Kodu
Teori
TPM402 Ders Adı
2
Pratik
Bitirme Projesi
Yarıyıl 8
2
1
Kredi
AKTS 8
Ders İçeriği
Proje konusunun seçimi, Proje konusu hakkında literatür taraması, Gerekli olduğu
durumlarda laboratuvar çalışmalarının yapılması, Verilerin değerlendirilmesi ve projenin
yazımı ve sunumu.
Ders Kodu
Teori
TPM404 Ders Adı
0
Pratik
Computer Aided Engineering II
Yarıyıl 8
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Mühendislik yazılım ile veri toplama esasları, tıbbi test sistemlerinin grafiksel ve fiziksel
tasarımı, test ve ölçümlerin yürütülmesi, Veri işleme ve data analizi, rapor yazımı ve
sunumu, Uygulama Örnekleri.
Ders Kodu
Teori
MEE452 Ders Adı
3
Pratik
Tissue Engineering
Yarıyıl 8
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Doku mühendisliğinin prensipleri, güncel klinik uygulamaları, kullanılan biyoteknolojileri ve
çözülmeyi bekleyen problemler, Doku Mühendisliğinde tanımlar, genel presipler, tarihçe,
Güncel klinik uygulamalar, Doku’nun oluşumu yapısı ve organizasyonu, Kök Hücreler,
farklılaşma ve hücre göçü, Hücre/mikro-çevre ilişki ve etkileşimleri, Hücre kültürü
Ders Kodu
Teori
MEE454 Ders Adı
3
Pratik
Composite Materials
Yarıyıl 8
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Kompozit malzemelere giriş, kompozit malzemelerin sınıflandırılması, kompozit
malzemelerin bileşenleri, Tabaka kompozitlerin davranışları, Kompozitlerin mekanik
davranışları, Kompozitlerin üretim yöntemleri, Hasarsız malzeme test yöntemleri
Ders Kodu
Teori
MEE456 Ders Adı
3
Pratik
Ders Adı Medical Optics
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Optik prensiplerin özeti: elektromanyetik teori, ışık kaynakları, klasik optik, optik
etkileşim; ışık-doku etkileşim teorisi; ışık-doku etkileşim mekanizmaları ve uygulamaları:
fotofiziksel, fotokimyasal, fotobiyolojik; ışığın terapötik ve tanısal uygulamaları.
Ders Kodu
Teori
MEE458
3
Ders Adı Nanomalzemeler
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Giriş, Nanomalzemelerin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik
sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp
yada model olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve
nanobiyosistemlerin özel uygulamaları, organik ya da biyolojik materyalleri temel alan
sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS, nanopartiküller, nanoteller,
nanotüpler. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi.
Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.
Ders Kodu
Teori
TPM412
3
Ders Adı Biyotriboloji
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Biyotribolojiye giriş; tıbbi malzemelerde sürtünme, yağlama ve aşınma, Aşınmanın analizi,
Vücut ortamının aşınmaya etkisi, Aşınma testleri ve simülatörleri, Önleme Yöntemleri,
Uygulama Örnekleri.
Ders Kodu
Teori
TPM414
3
Ders Adı Sonlu Elemanlar Yöntemi
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Dizayn esasları, Mühendislik Analizinin temelleri, Basis of Design, Basis of Enginering
Analysis, Ön işlemler, Çevre Şartları ve Yüklemeler, Analiz Tipleri, Element ve Ağ
Ders Kodu
Teori
TPM416
3
yapıları, Son İşlemler, Sonuçları Raporlama.
Ders Adı Robotik
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Robotik temelleri, Sensörler, Aktüatörler, Hareket ve Sürücüler, Robot Dinamiği,
Programlama ve Kontrol, Tıbbi Robotik ve Uygulamalar.
Ders Kodu
Teori
TPM418
3
Ders Adı Biyonanoteknoloji
Yarıyıl 8
0
3
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Biyoteknolojiden Biyonanoteknolojiye, NanoDomain in önemi, Kullanılan aktif
biyonanomakineler, biyomoleküler tasarım ve biyoteknoloji, Biyonanoteknolojinin
Fonksiyonel Prensipleri, Nano ilaç dağıtımı, Biyonanogörüntüleme, Biyonanoteknolojinin
başarılı uygulamaları, Altın, titanyum oksit, ve çinko oksit sentezi, Biyonanoteknoloji
Gerçekleştirilmesi İçin Yol Haritası, Biyonanoteknolojinin Geleceği.
Ders Kodu
Teori
TPM420
3
Tıbbi Bilişim ve Biyoinformatiğe
Yarıyıl 8
Giriş
3
0
3
Teori
Pratik
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Biyolojik sistemlerin modellenmesinde kullanılan matematiksel formül ve algoritmaları,
Tıbbi bilişim teknolojileri ve bunların matematiksel temelleri, Biyoinformatiğin temel
kavramları, Tıpta veri ve veri kaynakları, Bunların işlenmesi ve otomasyonu, Gauss fomulü,
Numerik türev ve integral, Richardson dış kestirimi algoritması, Numerik Integral bulma
algoritmaları, Biyoistatistik, Veri madenciliği
Ders Kodu
TPM422 Ders Adı
Hidrolik ve Pnömatik
Yarıyıl 8
0
3
Kredi
AKTS 4
Ders İçeriği
Hidrolik ve pnömatik sistemler; Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları; hidrolik ve
pnömatik devrelerin tasarımı ve çizimi; Pompalar ve özellikleri; Hidrolik ve pnömatik
valfler, Yön, akış ve basınç kontrol valfleri; Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları;
Filtreleme; Elektrohidrolik kontrol elemanları; Tıp alanında uygulama örnekleri.
Ders Kodu
Teori
TPM424 Ders Adı
3
Pratik
Download