SHMYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS

advertisement
SHMYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI
I.YIL DERSLERİ
SMTG103 Radyoloji Fiziği
Bu dersin temel amacı, öğrencilere meslek hayatlarında kullanacakları tıbbi görüntüleme cihazlarının
yapısı, çalışma prensipleri ve fiziği hakkında temel bilgiler vermektir.
Radyoloji Fiziği dersi, tıbbi görüntülemenin temelini oluşturan X- ışınlarının bulunması, Röntgenin kısa
tarihçesi ve Radyasyon fiziğinden başlayarak, Dijital Röntgen (DT), Bilgisayarlı Tomografi (BT),
Manyetik Rezonans (MR), Nükleer Tıp (NT) ve Ultrason (USG) gibi görüntüleme cihazlarını fiziğiyle ilgili
gerekli temel bilgileri kapsamaktadır. Kısaca işlenecek bazı konu başlıkları; X -ışınının yapısı, oluşumu
ve fizik prensipleri, X-ışını tüpünün yapısı ile çalışma biçimi, Dijital Röntgen Cihazının yapısı ve çalışma
biçimi, Bilgisayarlı Tomografi Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, Manyetik Rezonans
Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, Nükleer Tıp Chazlarının yapısı, fiziği ve çalışma
prensipleri, USG Cihazlarının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleridir.
SMTG101 Radyolojik Anatomi I
Radyolojik yöntemler birçok hastalığın tanısında önmli rol oynar. Ancak, kullanılan yöntem ne olursa
olsun doğru tanının konması için hastanın doğru pozisyone edilmesi gerekir. Bu da iskelet ve organların
yapısının bilinmesini ve çeşitli yöntemlerde ne şekilde göründüğünü bilinmesini gerektirir. Dolayısı ile bu
derste göğüs, karın, baş, boyun, alt ekstremite, üst ekstremite, anatomic korelasyon, klinik korelasyon
ve radyolojik tekniklerle ilgili bilgi kazandırılacaktır.
SHMY103 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Terminoloji, tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında, çoğunlukla Latince ve Yunanca’dan gelen ve özel
anlam kazanmış sözcük dağarcığı ile ilgilenir. Bu sözcükler hakkında dilbilimsel anlamda öğretim
görmek alan içerisinde iletişimi sağladığı gibi araştırma, eğitim ve arşivleme yapabilmek için gerekli
altyapıyı sağlar. Dersin amacı, anlam bilgisi kazandırmanın ötesinde, terimlerin okunuşunu, çekimlerini,
ön ve son ek kullanımını öğretmektir. Dolayısı ile, ders, ezbere dayalı olmamak ile birlikte,
anlamlandırmaya yönelik özel beceri kazandıracaktır. Özellikle hareket sistemi, sinir sistemi, solunum
sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sisteminin terimleri öğretilecektir.
SHMY101 Anatomi ve Fizyoloji
Anatomi insan bedeninin yapısını tanımlar. Fizyoloji ise bedenin fiziksel ve kimyasal işlevleri ile ilgilenir.
Bu işlevlerin normal seyrini kavramaya ve tanımlamaya çalışır. Yapı ve işlev ise birbirine bağlı ve
etkileşim içerisindedir. Bu konularda bilgi sahibi olmak patolojik durumların anlaşılması için alt yapı
oluşturacaktır. Dersin ana başlıklarını hareket sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi,
sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi oluşturacaktır.
SMTG105 Tıbbi Görüntüleme I
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda
modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler belirlenmiş bir düzen içerisinde
tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin
cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu ilk uygulama dersinde, direkt
röntgen grafilerinde hasta pozisyonları, kullanılacak dozlar, film ve kaset seçimleri, otomatik ve elle film
banyo etme yöntemleri ile film banyo solüsyonları üzerinde durulur. Bu eğitimde iskelet sistemi, batın,
pelvis, baş, boyun, omurilik, ortopedik ve pediatrik çekimler öğrenilir.
SMAB106 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon küçük veya büyük ölçekte olsun, özellikle invazif tedavi veya teşhis
yöntemlerin kullanıldığı alanlarda uygulanır. Amaç hastayı patojenlerden ve diğer hastalardan
kaynaklanan tıbbi atıklardan korumaktır. Sterilizason yöntemleri doğru uygulanmadıklarında sonuçları
hayati tehlike oluşturabilir. Ameliyathane odaları ise bu riskin en yüksek düzeye çıktığı alanlardır. Sağlık
Hizmetlerinde çalışan personelin bu yöntemleri tanıması ve doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Bu
sadece hastaları değil aynı zamanda çalışanların sağlığını da korur. Dersin amacı sterilizasyon ve
dezenfeksiyon maddeleri ve yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
SMTG104 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
Bu dersin amacı; klinik çalışmalar sırasında radyasyon korunması kurallarının öğretilmesidir. Bu amaçla
öğrenciler eksternal radyasyon korunması kurallarından mesafe, süre ve zırhlama kurallarını, ayrıca
internal korunma kurallarını, radyasyonun madde ile etkileşmesinde fotoelekrik olayı-Compton saçılması
ve Çift Oluşumu olaylarını, internal radyasyon dozimetresini, ve radyoaktif atık yönetimini ve radyoaktif
atık ıslahını öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda öğrenci radyasyon ile güvenli çalışma prensiplerini
kazanmış olacaktır.
SMTG108 Radyolojik İnceleme
Bu derste öğrenciler, Direkt Röntgen, Dijital Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans,
Nükleer Tıp ve PET/CT için hasta pozisyonlarını, herbirinin çekim planlarını, çekim usullerini, dinamik
görüntülemeyi, oluşturulan görüntülerin değerlendirilmesi ve film kalitesinin yorumlanması ile çekim
hatalarını tasvir etmeyi öğrenmektedirler. Temel olarak, iskelet sistemi radyolojisi, solunum sisteminin
radyolojisi, Kontrastlı incemeler, sindirim sisteminin radyolojisi, dolaşım sistemi radyolojisi, üreme
sisteminin radyolojisi, üriner sistem radyolojisi, sinir sistemi radyolojisi ve kesitsel radyolojik incelemeleri
kapsar.
SMTG102 Radyolojik Anatomi II
Radyolojik yöntemler birçok hastalığın tanısında önmli rol oynar. Ancak, kullanılan yöntem ne olursa
olsun doğru tanının konması için hastanın doğru pozisyone edilmesi gerekir. Bu da iskelet ve organların
yapısının bilinmesini ve çeşitli yöntemlerde ne şekilde göründüğünü bilinmesini gerektirir. Dolayısı ile bu
derste göğüs, karın, baş, boyun, alt ekstremite, üst ekstremite, anatomic korelasyon, klinik korelasyon
ve radyolojik tekniklerle ilgili bilgi kazandırılacaktır.
SMTG106 Tibbi Görüntüleme II
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda
modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler belirlenmiş bir düzen içerisinde
tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin
cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu ikinci uygulama dersinde,
dijital röntgen ve floroskopi teknikleri ile özefagus, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın
bağırsak filmleri ve ilaçlı ürografi teknikleri üzerinde deneyim kazanılır. Yanısıra, film ve çekim kaliteleri
üzerinde durulur.
SMYOS171 Deontoloji ve Etik
Bu dersin amacı; öğrencinin meslek bilinci edinmesini, sağlık ekibi içerisindeki rolünü, mesleğinde
uyulması gereken etik kuralları öğrenip davranabilmesini, mesleki sorunlar ve hasta haklarını öğrenip
sorumluluk bilinci çerçevesinde sorun çözme becerisinin gelişmesini, mesleki gelişimi için çaba
göstermesini, yasal hak ve sorumluluklarına göre davranmasını sağlamaktır. Bu derste görülecek bazı
başlıklar şöyledir; Etik kavramı, Meslek tanımı, Profesyonellik, Yasalarda mesleğin yeri, Ekip Kavramı,
Liderlik, İnsan Hakları, Hasta Hakları, Hastaların sorumlulukları, Mesleki Sorunlar, Mesleki Örgütler ve
Mobbing Kavramı
II.YIL DERSLERİ
SMTG 201 Radyografi Teknikleri
Radyolojinin temel uygulamalarından olan karanlık odanın yapısı, bileşenleri ve CR (Kompüterize
Radyografi) gibi modern radyografi teknikleri teorik ve uygulamalı olarak sunulmaktadır.
SMTG207 Kontraslı Radyoloji
Radyoloji uygulamalarında kullanılan kontrast maddeler ve bu maddelerin kullanılarak yapıldığı radyoloji
teknikleri, teorik ve pratik yönleri ile öğrencilere sunulmaktadır.
SMTG209 Tıbbi Görüntüleme III
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda
modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler belirlenmiş bir düzen içerisinde
tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin
cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu üçüncü uygulama dersi,
kesitsel görüntüleme teknikleri olan Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans cihazlarının yapısının
yakından görülmesi, hasta posizyonlamaları ve cihazın kullanımının öğrenilmesi ile ilgilidir. Görüntüdeki
normal anatomik yapılarının tanımı, çekimin kalitesi ve patolojilerin film üzerinde nasıl görüntülendiği bu
uygulamanın diğer amaçları arasındadır.
SMTG203 Nükleer Tıp
Nükleer tıp radyofarmasötiklerin ağız ya da damar yolu ile canlı organizmaya uygulanmasını takip eden
süreçte hastalıkların tanı ve tedavilerinin yapıldığı bir tıp bilimidir. Radyofarmasötik görüntülenmek
istenen organda lokalize olur. Hasta ,gama kamerada sağlık teknikeri tarafından pozisyonlanarak
çekime alınır. Bu dersin içeriğinde endokrin sistem, lokomotor sistem, merkezi sisnir sistemi, solunum
sistemi, ürogenital sistem hastalıklarının nükleer tıp yöntemleri ile görüntülenme teknikleri
amaçlanmıştır. Bu amaçla hasta hazırlığı, radyofarmasötiklerin IV uygulaması, hasta pozisyonlama,
görüntü işlemlemesi konuları işlenecek ve değerlendirilecektir.
SMTG204 Radyoterapi
Radyoterapi belli hastalıkların tedavisinde radyoaktiviteden faydalanan tıp alanıdır. Bu derste
radyoterapi uygulanan hastalıklar, onkoloji, radyoterapi yöntemleri, kullanılan cihaz, ekipman ve
maddeler öğretilecektir.
SMTG206 Görüntüleme Cihazlarının Yapısı
Görüntüleme cihazlarının çeşitleri tıpta ve teknolojide yaşanan gelişmelere göre artmış ve artmaya
devam etmektedir. Karmaşık bir yapıya sahip olan bu cihazların daha yetkin ve bilgili eller tarafından
kullanılması gerekmektedir. Dolayısı ile teknikerler söz konusu cihazların yapısı ile ilgili bilgi sahibi
olmalıdır. Bunun yanı sıra teknikerler cihazların bakımını da yapabilmelidir. Derste söz konusu
cihazların yapıları, komponentleri, çalışma prensipleri ve bakımları ile ilgili bilgi ve beceri
kazandırılacaktır.
SMTG212 Radyolojide Modern Yöntemler
Teknolojik gelişmelere paralel olarak tıbbi görüntüleme teknikleri de daha karmaşık ve çok fonksiyonel
hale gelmiştir. Gerektirdikleri çekim öncesi ve sonrası uygulama teknikleri bakımından bu cihazların
herbirinin ayrı ayrı incelenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu derste, modern görüntüleme cihazları olan,
çok dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi tekniği ve kardiak görüntülemesi, 3 Boyutlu görüntülemeleri ve
ilaçlı anjio teknikleri, Manyetik Rezonans görüntüleme ve fonksiyonel uygulamarı, PET/CT tekniği ve
kullanılan radyoaktif maddeler ile Dijital Subtracted Anjiografi tekniklerinin yapısı ve klinik uygulamaları
hakkında teorik ve pratik uygulamalara yer verilmektedir.
SMTG210 Tıbbi Görüntüleme IV
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda
modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde öğrenciler, belirlenmiş bir düzen içerisinde
tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin
cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu dördüncü uygulama dersi, ileri
uygulama teknikleri olan MultiSlice CT, PET/CT, USG ve Renkli dopler cihazlarının yapısının yakından
görülmesi, hasta posizyonlamaları ve cihazların kullanımının öğrenilmesi ile ilgilidir. Buna ek olarak
dinamik çekimler ve kardiak çekimlerde görülecektir. Görüntülerdeki çekimin kalitesi, normal anatomik
yapılarının tanımı ve patolojilerin film üzerinde nasıl görüntülendiği de bu uygulamanın diğer amaçları
arasındadır.Ülkemizde USG ve Dopler Radyoloji Uzmanları tarafından yapıldığından, öğrenciler bilgi
edinme amaçlı olarak uygulama göreceklerdir.
SEÇMELİ DERSLER
MYOS160 Çevre ve Sosyal Sorumluluk
İnsanın içinde yaşadığı doğanın ve sosyal çevresinin ayrılmaz bir parçası olmasının detaylarının
işleneceği bu derste; ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet;
ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı,
ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi,
bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve
bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre
duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar konularında bilgi verilerek; Sosyal ve
biyolojik çevreye duyarlılık tutumu geliştirilecektir.
MYOS161 Genel Beslenme İlkeleri
Toplumun sağlığını etkileyen başlıca etmenlerin başında beslenme gelmektedir. Çağdaş sağlık
anlayışında fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin sağlanmasında, koruyucu sağlık
önlemlerinin alınmasında dengeli beslenmenin önemi yadsınamaz. Bu dersin amacı sağlıklı ve dengeli
beslenme bilgisine sahip kişilerin yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, beslenme ve besin
maddelerinin sınıflandırılması ve tanımlanması, su, protein, lipit, karbonhidrat, vitamin ve mineral
metabolizmalarının değerlendirilmesi, beslenme hatalarına bağlı olarak gelişen hastalıkların, besinlerin
saklama, pişirme ve kişiye özel ve uygun olan beslenme programlarının hazırlanması bilgisine sahip
insan gücü yetiştirilir.
MYOS162 Halk Sağlığı
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan bu derste; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin
örgütlenme tarihçesi ve sosyalleştirme konuları, halk sağlığına ilişkin temel kavramlar, sağlık ve hastalık
kavramları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, temel sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, ana sağlığı,
aile planlaması, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, iş sağlığı, sosyal hastalıklar hakkında
bilgi verilecektir.
MYOS163 İlk Yardım
Bu derste ilk yardımın önemi ve kuralları öğretilecektir. Toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya
çıkan sorunlar ve sivil savunma konularında bilgi verilecektir. Yaralanmalarda, kanamalarda, ilk yardım
konusunda, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları şok yönetimi konularında bilgi
ve beceri kazandırılacaktır. Ekstremite, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım
bilgisi verilecektir. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk
yardım öğretilecektir.
MYOS164 Sağlık ve Yaşam
Öğrencilere yaşamları boyunca sağlıklı yaşamalarını sağlayacak temel bilgiler ile sağlıklı ve kaliteli
yaşam ilkelerinin verilmesine yönelik bir derstir.
MYOS165 Temel Psikoloji
Psikoloji biliminin temel süreçleri ele alınarak, öğrenme, algı, nöropsikolojik süreçler ve sosyal psikoloji
konularında bilgiler aktarılacaktır.
MYOS166 Temel Sağlık
Öğrencilere kaliteli yaşam ilkeleri ve enfeksiyondan korunma yöntemleri doğrultusunda kendisinin ve
hizmet ettiği hastasının sağlığını koruyacak temel bilgilere yönelik konular aktarılacaktır.
MYOS167 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri
Öğrencilere bilgi işlem sistemi, hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi, hastaya yapılacak olan testlerin
programa girişi ve sonuçlarının kaydedilmesi hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca yatan
hastalar hakkında temel bilgilerin edinilmesi, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi, bilgi işlem programının
geniş olarak gösterilmesi bu dersin önemli içeriklerini oluşturmaktadır.
MYOS168 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık Hizmetleri alanında görev alacak personelin hastalıklarla ilgili genel bilgi sahibi olması şüphesiz
son derece önemlidir. Bunun iki nedeni vardır: çalışanın hastalara doğru bakımı sağlayabilmesi ve
kendini koruyabilmesidir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için sağlık ve hastalık kavramlarının,
hastalıkların hangi yollarla bulaştığının, bulaşmayı önleyici korunma yollarının neler olduğunun bilinmesi
gerekir. Dersin amacı özellikle hastalık yapıcı etkenler, akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve
organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini kazandırmaktır
MYOS169 Sağlık İletişimi
Ülkemizdeki sağlık göstergelerinin olumlu yönde düzelebilmesi için; verilen hizmetin kalitesi yanı sıra
hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişime de bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sağlık
personeline hastalarla iletişim kurmanın önemi, davranış değiştirme eğitimleri vermeyi amaçlamaktadır.
MYOS170 Sağlık Sosyolojisi
Hastalık ve sağlığın ne demek olduğu, bunların algılanışları, tarih boyunca toplumdan topluma,
kültürden kültüre değişmektedir. İnsan davranışlarının sosyal boyutları ile ilgilenen sosyoloji bilimi sağlık
davranışları ve hastalıkların sosyal boyutları ile de ilgilenmektedir. Sağlık Sosyolojisi dersi; tarih
boyunca gelişen sosyolojik yapıda sağlığın yerinin ne olduğu sorusuna cevap verebilmeyi sağlayacaktır.
Sağlık tanımları yapılırken sağlığın sosyal tanımının da yapılması gerekliliği konusunda, halk sağlığı,
toplumsal çevre sağlığı, hastalık ve toplumsal ilişkiler konularında, hastalıkların kültürel, ekonomik,
siyasal ilişkileri, hastalık ve biyolojik çevre ilişkisi, fiziksel çevrenin hastalıklar üzerine etkileri, nüfus
değişikliklerinintoplum sağlığı üzerine etkileri, cinsel sağlık ve üreme sağlığının toplumsal boyutları
konularında farkındalık kazandıracak olan sağlık sosyolojisi dersinde ayrıca sağlık personeli ve sağlık
hizmetlerinden yararlanan insanların sosyal davranışları konuları da incelenecektir.
SMTG160 Radyoterapide Tedavi Alanları ve Topografisi
Çeşitli kanserlerin tedavisinde uygulanan radyoterapi teknikleri ve planlamaları hakkında bilgi vermektir.
SMTG161 Radyoterapi Araçları
Bu ders ile öğrencilere radyoterapide kullanılan tedavi ve planlama amaçlı cihazların temel çalışma
prensiplerini öğrenmeleri konusunda bilgiler verilecektir. Öğrenciler cihazların belli standartlar içerisinde,
hasta tedavi sürecini etkilemeyecek şekilde sürekli çalışmasını sağlayarak oluşabilecek muhtemel
arızaların niteliğini tespit etmeyi öğrenecek ve önceden önlem alabilecek düzeyde bilgi ve beceriyi
kazanacaklardır.
SMTG162 Klinik Biyoistatistik
Öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini
kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru
istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve doğru uygulamalarını sağlamaktır.
SMTG163 Radyolojide Araç Gereç Bakımı
Radyolojide araç gereç bakımı dersi; öğrencilere radyolojik cihazları tanıyarak, bakımının ve
kalibrasyonlarının yapılması hakkında bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
MYOS172 Eğitim Becerileri
Bu derste öğrencilerimize; doğru bilgileri öğrenerek, bu bilgilerden doğru davranış geliştirebilmeleri için
gerekli olan eğitim becerileri kazandırılacaktır. Erişkin eğitiminin özellikleri öğretilecektir. Olumlu eğitim
atmosferi oluşturabilme becerisi geliştirilecektir. Eğitim programı yapabilme, programın öğelerini
tanımlayabilme ve bu doğrultuda amaçlar oluşturma en çok üzerinde duracaklarımızdan olacak. İçerik,
öğretim süreçleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz eğitim
becerilerinden olacaktır.
YÖK ZORUNLU DERSLERİ
ATA 151 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini
oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı,
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı
Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros Ateşkes
Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, milli mücadele, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu.
TRD 151 Türk Dili I
Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri, dil-düşünce
bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçe’yi doğru ve güzel konuşma yeteneği
kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, dilin sosyal bir kurum olarak yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi,
konuşma dili ve yazı dili gibi konular ele alınır ve Türk edebiyatından örnekler üzerinde tartışılır.
ENG151 İngilizce I
Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce gramer bilgilerini pekiştirmek ve bu dilde okuma, konuşma ve
anlama becerilerini geliştirmektir.
BIL150 Bilgisayar Uygulamaları
Bu ders, teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde öğrencilere gerek derslerde, gerekse kişisel
ve profesyonel hayatlarında gerekli olacak bilgisayar bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak kazandırmayı
amaçlar.
UYG150 Uygarlık Tarihi
Bu derste öğrenciler, 16.yüzyıla değin dünya medeniyet tarihini kuşbakışı gözden geçirmek ve çeşitli
bakış açılarını analiz etme olanağı elde ederler. Dersin temel amacı öğrencilerin, dünya medeniyet
tarihinin başlıca meselelerini, farklı kültürler arası iletişimler çerçevesinde, değerlendirme becerisi
kazanmaları, bugünü daha iyi kavramaları, yazılı ve sözlü tartışmalar vasıtasıyla eleştirel düşünme
yeteneği elde etmeleridir. Derste ele alınacak başlıca tartışma konuları şunlardır: medeniyet tarihinde
toplumsal değişim, bilimsel gelişmeler, batı kültürünün sanatsal ve edebi eserleri.
ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini
oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Türk
inkılâbının stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikası (1938-1950), Demokrat Parti dönemi
(1950-1960), 1960 sonrası Türkiye'nin iç ve dış politikası, 21. yüzyılda çağdaş Türkiye.
TRD 152 Türk Dili II
Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri ve Türkçe’yi
doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, Türk dilinin bugünkü
durumu ve yayılma alanları gibi konuların yanı sıra, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk kültürü ve
Türkçe’deki gelişmeler ele alınır ve Türk edebiyatının önemli eserleri incelenir.
ENG 152 İngilizce II
Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce gramer bilgilerini pekiştirmek ve bu dilde okuma, konuşma ve
anlama becerilerini geliştirmektir.
Download