Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Ders İçerikleri

advertisement
DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
Uluslararası Ticaret (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
DERS İÇERİKLERİ
Çok Taraflı Ticaret Sistemi
Çok taraflı ticari ilişkilere bir düzen ve ülkelerin dış ticarete ilişkin politika ve uygulamalarına
disiplin getiren ve çağdaş uluslararası ticaret sistemini oluşturan kural ve düzenlemeleri ve bu
sistemin GATT ve DTÖ dönemlerindeki oluşum, gelişim ve dönüşümlerini, siyasi, ekonomik ve
hukuki boyutları ile birlikte incelemektir.
Uluslararası Ticaret Teori Ve Politikası
Bu ders, uluslararası ticaret teorilerini klasik, neo-klasik ve alternatif perspektiflerden ele alarak
teori ve pratikte incelemeyi amaçlar. Ele alınacak konular arasında ticarete karar verilmesi, ticarette
kazanan ve kaybeden taraflar, hükümetin ve ticareti düzenleyen diğer uluslararası kuruluşların rolü
bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurumlardaki uluslararası
ticaretle ilgili güncel gelişmeler de tartışılacaktır.
Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi
Türkiye’de başta hükümet olmak üzere, kamu adına hareket eden kurumlar tarafından ithalat ve
ihracat faaliyetlerini düzenlemeye yönelik olarak benimsenen politikaların ve uygulamaya konan
kural ve yöntemlerin, zaman içindeki değişim ve dönüşümleri ile birlikte incelenmesi bu dersin ana
konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizdeki dış ticaret konusunda yetki kullanan kurumların örgütsel
yapı ve etkinlik alanlarının incelenmesi de bu dersin kapsamı içinde yer alacaktır.
Araştırma Yöntemleri, Uygulama Ve Analiz
Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek,
belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama,
veri analizi, verileri değerlendirme,
sağlamaktır.
yorumlama ve rapor yazma tekniklerinin öğrenmelerini
Küreselleşme
Küreselleşme olgusunu, bu olguyu izaha yönelik temel kavramsal araçların da yardımıyla ele
almayı hedefleyen bu derste, küreselleşmenin dünya ekonomilerine getirdiği yeni imkan ve
fırsatlarla riskler incelenecektir. Küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik
analizler, bu meyanda;, dünya ülkeleri ve bölgeleri arasındaki ekonomik güç ve refah dağılımına
getirdiği dönüşümler ve krizler, derste ele alınacak başlıca konular arasındadır.
Küresel Pazarlama Yönetimi
Bu ders, bir firmanın hedef pazarlara girebilmesi için yapacağı faaliyetleri nasıl şekillendirip
uygulaması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır. Dersin konuları arasında pazarlama analizi,
planlama, yönetim, kontrol, ürün politikası, dağıtım kanalları, tutundurma ve fiyatlandırma
politikaları bulunmaktadır. Ayrıca işletme amaçlarına ulaşabilmek için pazar dinamikleri
içerisindeki rekabetçi stratejik planlama ele alınmaktadır.
Elektronik Pazarlama
Bu ders internetin piyasadaki ürün ve servislerin alım satımını nasıl değiştirdiğini açıklamaktadır.
Dersin konuları arasında; internet iş modelleri, elektronik ticaret altyapısı, çevrimiçi mağazaların
tasarımı, ödeme ve güvenlik işlemleri, e-ticaretin hukuki ve etik yönü yer almaktadır.
Uluslararası Ticaret Ve Yükselen Ekonomiler
Günümüzde belirgin büyüme oranlarına sahip olan gelişmekte olan ülkeler yükselen ekonomiler
olarak tanımlanmakta ve yükselen ekonomiler sınıflandırması içinde, sekiz büyük yükselen
ekonomi bulunmaktadır. Bu ders ile yükselen ekonomilerin karşılaştıkları problemler, büyüme ve
kalkınmaya yönelik izledikleri stratejiler ve diğer ekonomiler ile kurdukları ilişkilerin öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.
Tüketici Davranışları Ve Kültürel Farklılık Yönetimi
Bu ders, tüketici davranışlarıyla ilgili kavramlara hakim olmayı ve tüketicilerin satın alma süreci,
tüketici davranışları teorilerinin güncel uygulamaları, kültürün kişisel satın alma davranışına etkisi,
uluslararası tüketici davranışlarını etnosentrik ve geosentrik açılardan incelemeyi amaçlamaktadır.
2
Küresel Ticarette İktisadi Entegrasyonlar
Bu ders, tam ve eksik rekabet piyasasındaki temel ticaret teorilerini kapsayarak ticaret modellerini,
ticaretten kazançları, yeni ticaret teorilerini ve farklı türden olan firmaların ticaretini açıklamaya
çalışır. Ayrıca derste stratejik ticaret politikası, bölgesel ticaret anlaşmalarının ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün yapısı bu bağlamda incelenecektir.
Dış Pazar Araştırması
Bu ders öğrenciye pazarlama konularına uygulanabilecek araştırma metodolojisi, kalitatif ve
kantitatif veri analiz yöntemleri açıklamayı hedefler. Ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve
satış kanallarını uluslararası pazarlama içeriğinde genel ve çağdaş yönleriyle ele alır. Derste ayrıca
tüketici davranışları ve makro pazarlama gibi konulara da yer verilecektir.
Uluslararası Girişimcilik
Ders girişimcilerin işletme uygulamalarının mukayesesi yoluyla uluslararası işletmelerin yönetimini
kapsar. Derste; alınan kararların hayata geçirilmesinde piyasaların ve rekabetin (iktisadi boyut),
iktidarın (siyasal boyut) ve kültürün (sosyal boyut) etkisinin analizi üzerinde durulur. Bu ders, yeni
bir küresel işletmenin geliştirilmesinde gerekli bilgi ve beceriler üzerine odaklanır. Ders,
öğrencilerin küresel çevrede iş yapan girişimcilerin karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklarla başarılı
şekilde başa çıkmayı sağlayacak bilgiyi anlamalarını amaçlar.
Oyun Teorisi
Bu ders ile öğrencilere stratejik etkileşim içinde bulunan karar birimlerinin (oyuncular; oyuna
katılan bireyler, yani birim-kişi-grup, stratejiler; oyuncuların oyun esnasında yapabilecekleri
eylemler) davranışlarını modelleme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dış Ticaret Uygulamaları
Bu ders dış ticaret işlemlerini, malların uluslararası ticaretini, yapısını ve finansının hukuki
çerçevesini belirleyen Viyana Konvensiyonuna bağlı olarak açıklamayı amaçlar. Derste, satış
anlaşmalarının ticari yapısından, nakliye sözleşmelerine, finansal anlaşmalardan (akreditif,
elektronik transfer vb.) sigorta ve gümrük evrakları gibi birçok konuyu içine alan geniş bir içerik
mevcuttur. Ayrıca doğrudan yabancı yatırım işlemlerinden, uluslararası franchise işlemlerine,
dağıtım anlaşmalarından teknoloji transferi kontratlarına kadar birçok güncel konuya değinilecektir.
3
Uluslararası Ticaretin Finansmanı
Bu dersin amacı uluslararası ticaret sürecinde finansal işlemlerin yönetimiyle ilgili gerekli
yetenekleri kazanabilmektir. Ticaret finansmanıyla ilgili olarak; politik ve ekonomik risklerini,
yabancı para işlem ve risklerini, kredi ve ödeme risklerini, en uygun ödeme vadelerini, finansman
yaratma ve işletmenin genel finans planını belirlemek gibi konuları ele alır.
Genel Ekonomi
Ders, öğrencilere sağlam bir ekonomi temelini sağlamak için dizayn edilmiştir. Ekonomide
kullanılan analitik yaklaşımlar ve metotlar ile güncel ekonomik konular üzerindeki uygulamaları
anlatmaktadır. Bu ders, piyasa ekonomisi, ekonomik birimler, tarihçe ve ilkeleri ele almaktadır.
Ders ayrıca, ekonomideki güncel problemler ve çağdaş konularda ekonomik politikaları
incelemektedir.
İşletme Yönetimi
Öğrencileri işletme ve işletmecilik bilgisi ile donatmak, işletme türleri ve faaliyetleri, işletme
fonksiyonları, yönetim yaklaşımları, yönetim fonksiyonları ve yönetimde karar verme süreçleri
hakkında bilgi sağlamaktır.
İstatistik
İstatistikte verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilerek örnekleme yöntemiyle elde edilen
çözümlerin sonuçlarının yorumlanması konusunda kavram, yöntem ve uygulama yaklaşımlarının
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Seminer
Öğrencinin hâkim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin
geliştirilmesi amacını taşımaktadır.
4
Download