Ders İçerikleri - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

advertisement
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
DERS İÇERİKLERİ
SMTG103 RADYOLOJİ FİZİĞİ
Bu dersin temel amacı, öğrencilere meslek hayatlarında kullanacakları tıbbi görüntüleme
cihazlarının yapısı, çalışma prensipleri ve fiziği hakkında temel bilgiler vermektir.
Radyoloji Fiziği dersi, tıbbi görüntülemenin temelini oluşturan X- ışınlarının bulunması,
Röntgenin kısa tarihçesi ve Radyasyon fiziğinden başlayarak, Dijital Röntgen (DT),
Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), Nükleer Tıp (NT) ve Ultrason (USG)
gibi görüntüleme cihazlarını fiziğiyle ilgili gerekli temel bilgileri kapsamaktadır. Kısaca
işlenecek bazı konu başlıkları; X -ışınının yapısı, oluşumu ve fizik prensipleri, X-ışını
tüpünün yapısı ile çalışma biçimi, Dijital Röntgen Cihazının yapısı ve çalışma biçimi,
Bilgisayarlı Tomografi Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, Manyetik Rezonans
Cihazının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleri, Nükleer Tıp Chazlarının yapısı, fiziği ve
çalışma prensipleri, USG Cihazlarının yapısı, fiziği ve çalışma prensipleridir.
SMTG101 RADYOLOJİK ANATOMİ
Radyolojik yöntemler birçok hastalığın tanısında önmli rol oynar. Ancak, kullanılan yöntem
ne olursa olsun doğru tanının konması için hastanın doğru pozisyone edilmesi gerekir. Bu da
iskelet ve organların yapısının bilinmesini ve çeşitli yöntemlerde ne şekilde göründüğünü
bilinmesini gerektirir. Dolayısı ile bu derste göğüs, karın, baş, boyun, alt ekstremite, üst
ekstremite, anatomic korelasyon, klinik korelasyon ve radyolojik tekniklerle ilgili bilgi
kazandırılacaktır.
SHMY103 TIBBİ TERMİNOLOJİ
Tıbbi Terminoloji, tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında, çoğunlukla Latince ve Yunanca’dan
gelen ve özel anlam kazanmış sözcük dağarcığı ile ilgilenir. Bu sözcükler hakkında
dilbilimsel anlamda öğretim görmek alan içerisinde iletişimi sağladığı gibi araştırma, eğitim
ve arşivleme yapabilmek için gerekli altyapıyı sağlar. Dersin amacı, anlam bilgisi
kazandırmanın ötesinde, terimlerin okunuşunu, çekimlerini, ön ve son ek kullanımını
öğretmektir. Dolayısı ile, ders, ezbere dayalı olmamak ile birlikte, anlamlandırmaya yönelik
özel beceri kazandıracaktır. Özellikle hareket sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım
sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sisteminin terimleri öğretilecektir.
SHMY101 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
Anatomi insan bedeninin yapısını tanımlar. Fizyoloji ise bedenin fiziksel ve kimyasal işlevleri
ile ilgilenir. Bu işlevlerin normal seyrini kavramaya ve tanımlamaya çalışır. Yapı ve işlev ise
birbirine bağlı ve etkileşim içerisindedir. Bu konularda bilgi sahibi olmak patolojik
durumların anlaşılması için alt yapı oluşturacaktır. Dersin ana başlıklarını hareket sistemi,
sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme
sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi oluşturacaktır.
SMTG105 TIBBI GÖRÜNTÜLEME I
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok
fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler
belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla
gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye
gelmelerine yetecek kadardır. Bu ilk uygulama dersinde, direkt röntgen grafilerinde hasta
pozisyonları, kullanılacak dozlar, film ve kaset seçimleri, otomatik ve elle film banyo etme
yöntemleri ile film banyo solüsyonları üzerinde durulur. Bu eğitimde iskelet sistemi, batın,
pelvis, baş, boyun, omurilik, ortopedik ve pediatrik çekimler öğrenilir.
S………RADYOLOJİK FARMAKOLOJİ
Farmakolojide Temel Kavramlar, İlaç Tanımı ve Uygulaması ile ilgili temel kurallar, Kontrast
Bölge, Kontrast Ajanların Özellikleri, Kontrast Ajanların Uygulanması, Kontrast Ajanların
Kullanım Alanları, MR Görüntülemede Kullanılan Kontrat Ajanlar, BT Görüntülemede
Kullanılan Kontrast Ajanlar, Kontrast Ajanlarda Görülen Adverse Reaksiyonlar, Gebe ve
Çocuklarda Kontrast ajan kullanımı, Anaflaktik Şok, Radyonüklidler konusunda bilgi
vermektir.
Radyofarmasötikler hastalıkların tanı ve tedavisi için oral ya da intravenöz olarak canlılara
uygulanan radyoaktif maddelerdir. Radyofarmasötiklerin iki bileşeni olan radyoizotoplar ve
KIT’lerin işaretlenmesi, kalite kontrollerinin yapılması, enjeksiyon teknikleri, radyonüklid
jeneratörünün süzülmesi, doz kalibratöründe radyoaktif madde ölçümü ve doz kalibratörünün
kalite kontrolünün öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenci
radyofarmasötikler ile çalışma kurallarını ve tekniklerini, işaretleme tekniklerini,
radyofarmasötiklerin lokalizasyonlarını ve yüksek kaliteli görüntü sağlamak için gerekli
prosedürleri kazanmış olacaktır.
SMTG 108 RADYOLOJİK İNCELEME
Bu derste öğrenciler, Direkt Röntgen, Dijital Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik
Rezonans, Nükleer Tıp ve PET/CT için hasta pozisyonlarını, herbirinin çekim planlarını,
çekim usullerini, dinamik görüntülemeyi, oluşturulan görüntülerin değerlendirilmesi ve film
kalitesinin yorumlanması ile çekim hatalarını tasvir etmeyi öğrenmektedirler. Temel olarak,
iskelet sistemi radyolojisi, solunum sisteminin radyolojisi, Kontrastlı incemeler, sindirim
sisteminin radyolojisi, dolaşım sistemi radyolojisi, üreme sisteminin radyolojisi, üriner sistem
radyolojisi, sinir sistemi radyolojisi ve kesitsel radyolojik incelemeleri kapsar.
SMTG106 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok
fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler
belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla
gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye
gelmelerine yetecek kadardır. Bu ikinci uygulama dersinde, dijital röntgen ve floroskopi
teknikleri ile özefagus, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak filmleri
ve ilaçlı ürografi teknikleri üzerinde deneyim kazanılır. Yanısıra, film ve çekim kaliteleri
üzerinde durulur.
SMTG203 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KORUNMA
Bu dersin amacı; klinik çalışmalar sırasında radyasyon korunması kurallarının öğretilmesidir.
Bu amaçla öğrenciler eksternal radyasyon korunması kurallarından mesafe, süre ve zırhlama
kurallarını, ayrıca internal korunma kurallarını, radyasyonun madde ile etkileşmesinde
fotoelekrik olayı-Compton saçılması ve Çift Oluşumu olaylarını, internal radyasyon
dozimetresini, ve radyoaktif atık yönetimini ve radyoaktif atık ıslahını öğreneceklerdir. Bu
dersin sonunda öğrenci radyasyon ile güvenli çalışma prensiplerini kazanmış olacaktır.
SMTG209 TIBBI GÖRÜNTÜLEME III
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok
fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler
belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla
gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye
gelmelerine yetecek kadardır. Bu üçüncü uygulama dersi, kesitsel görüntüleme teknikleri olan
Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans cihazlarının yapısının yakından görülmesi,
hasta posizyonlamaları ve cihazın kullanımının öğrenilmesi ile ilgilidir. Görüntüdeki normal
anatomik yapılarının tanımı, çekimin kalitesi ve patolojilerin film üzerinde nasıl
görüntülendiği bu uygulamanın diğer amaçları arasındadır.
SMTG212 RADYOLOJİDE MODERN YÖNTEMLER
Teknolojik gelişmelere paralel olarak tıbbi görüntüleme teknikleri de daha karmaşık ve çok
fonksiyonel hale gelmiştir. Gerektirdikleri çekim öncesi ve sonrası uygulama teknikleri
bakımından bu cihazların herbirinin ayrı ayrı incelenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu derste,
modern görüntüleme cihazları olan, çok dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi tekniği ve kardiak
görüntülemesi, 3 Boyutlu görüntülemeleri ve ilaçlı anjio teknikleri, Manyetik Rezonans
görüntüleme ve fonksiyonel uygulamarı, PET/CT tekniği ve kullanılan radyoaktif maddeler
ile Dijital Subtracted Anjiografi tekniklerinin yapısı ve klinik uygulamaları hakkında teorik ve
pratik uygulamalara yer verilmektedir..
SMTG202 NÜKLEER TIP
Nükleer tıp radyofarmasötiklerin ağız ya da damar yolu ile canlı organizmaya uygulanmasını
takip eden süreçte hastalıkların tanı ve tedavilerinin yapıldığı bir tıp bilimidir.
Radyofarmasötik görüntülenmek istenen organda lokalize olur. Hasta ,gama kamerada sağlık
teknikeri tarafından pozisyonlanarak çekime alınır. Bu dersin içeriğinde endokrin sistem,
lokomotor sistem, merkezi sisnir sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem hastalıklarının
nükleer tıp yöntemleri ile görüntülenme teknikleri amaçlanmıştır. Bu amaçla hasta hazırlığı,
radyofarmasötiklerin IV uygulaması, hasta pozisyonlama, görüntü işlemlemesi konuları
işlenecek ve değerlendirilecektir.
SMTG204 RADYOTERAPİ
Radyoterapi belli hastalıkların tedavisinde radyoaktiviteden faydalanan tıp alanıdır. Bu derste
radyoterapi uygulanan hastalıklar, onkoloji, radyoterapi yöntemleri, kullanılan cihaz, ekipman
ve maddeler öğretilecektir.
SMTG206 GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ YAPISI
Görüntüleme cihazlarının çeşitleri tıpta ve teknolojide yaşanan gelişmelere göre artmış ve
artmaya devam etmektedir. Karmaşık bir yapıya sahip olan bu cihazların daha yetkin ve
bilgili eller tarafından kullanılması gerekmektedir. Dolayısı ile teknikerler söz konusu
cihazların yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Bunun yanı sıra teknikerler cihazların
bakımını da yapabilmelidir. Derste söz konusu cihazların yapıları, komponentleri, çalışma
prensipleri ve bakımları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
SMTG210 TIBBI GÖRÜNTÜLEME IV
Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok
fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde öğrenciler,
belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla
gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye
gelmelerine yetecek kadardır. Bu dördüncü uygulama dersi, ileri uygulama teknikleri olan
MultiSlice CT, PET/CT, USG ve Renkli dopler cihazlarının yapısının yakından görülmesi,
hasta posizyonlamaları ve cihazların kullanımının öğrenilmesi ile ilgilidir. Buna ek olarak
dinamik çekimler ve kardiak çekimlerde görülecektir. Görüntülerdeki çekimin kalitesi, normal
anatomik yapılarının tanımı ve patolojilerin film üzerinde nasıl görüntülendiği de bu
uygulamanın diğer amaçları arasındadır.Ülkemizde USG ve Dopler Radyoloji Uzmanları
tarafından yapıldığından, öğrenciler bilgi edinme amaçlı olarak uygulama göreceklerdir.
SMTG 107 DEONTOLOJİ (MESLEK ETİĞİ)
Bu dersin amacı; öğrencinin meslek bilinci edinmesini, sağlık ekibi içerisindeki rolünü,
mesleğinde uyulması gereken etik kuralları öğrenip davranabilmesini, mesleki sorunlar ve
hasta haklarını öğrenip sorumluluk bilinci çerçevesinde sorun çözme becerisinin gelişmesini,
mesleki gelişimi için çaba göstermesini, yasal hak ve sorumluluklarına göre davranmasını
sağlamaktır. Bu derste görülecek bazı başlıklar şöyledir; Etik kavramı, Meslek tanımı,
Profesyonellik, Yasalarda mesleğin yeri, Ekip Kavramı, Liderlik, İnsan Hakları, Hasta
Hakları, Hastaların sorumlulukları, Mesleki Sorunlar, Mesleki Örgütler ve Mobbing Kavramı.
SHMY201 HASTALIKLAR BİLGİSİ
Sağlık Hizmetleri alanında görev alacak personelin hastalıklarla ilgili genel bilgi sahibi olması
şüphesiz son derece önemlidir. Bunun iki nedeni vardır: çalışanın hastalara doğru bakımı
sağlayabilmesi ve kendini koruyabilmesidir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için sağlık ve
hastalık kavramlarının, hastalıkların hangi yollarla bulaştığının, bulaşmayı önleyici korunma
yollarının neler olduğunun bilinmesi gerekir. Dersin amacı özellikle hastalık yapıcı etkenler,
akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini
kazandırmaktır
MYOS163 İLK YARDIM
Bu derste ilk yardımın önemi ve kuralları öğretilecektir. Toplumda felaket durumları,
nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma konularında bilgi verilecektir.
Yaralanmalarda, kanamalarda, ilk yardım konusunda, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk
yardım uygulamaları şok yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Ekstremite,
omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım bilgisi verilecektir. Yanık,
elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım
öğretilecektir.
MYOS160 ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ
İnsanın içinde yaşadığı doğanın ve sosyal çevresinin ayrılmaz bir parçası olmasının
detaylarının işleneceği bu derste; ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri,
besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, enerji akışı,
maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel
çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi,
çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve
ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre
duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar konularında bilgi verilerek; Sosyal ve biyolojik çevreye
duyarlılık tutumu geliştirilecektir.
Download