YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK

advertisement
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
SHMY101 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
Anatomi insan bedeninin yapısını tanımlar. Fizyoloji ise bedenin fiziksel ve kimyasal işlevleri
ile ilgilenir. Bu işlevlerin normal seyrini kavramaya ve tanımlamaya çalışır. Yapı ve işlev ise
birbirine bağlı ve etkileşim içerisindedir. Bu konularda bilgi sahibi olmak patolojik
durumların anlaşılması için alt yapı oluşturacaktır. Dersin ana başlıklarını hareket sistemi,
sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme
sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi oluşturacaktır.
SHMY103 TIBBİ TERMİNOLOJİ
Tıbbi Terminoloji, tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında, çoğunlukla Latince ve Yunanca’dan
gelen ve özel anlam kazanmış sözcük dağarcığı ile ilgilenir. Bu sözcükler hakkında
dilbilimsel anlamda öğretim görmek alan içerisinde iletişimi sağladığı gibi araştırma, eğitim
ve arşivleme yapabilmek için gerekli altyapıyı sağlar. Dersin amacı, anlam bilgisi
kazandırmanın ötesinde, terimlerin okunuşunu, çekimlerini, ön ve son ek kullanımını
öğretmektir. Dolayısı ile, ders, ezbere dayalı olmamak ile birlikte, anlamlandırmaya yönelik
özel beceri kazandıracaktır. Özellikle hareket sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım
sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sisteminin terimleri öğretilecektir.
.
SMAH101 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ I
Belli hastalıklar ancak ameliyat yolu ile tedavi edilebilir, hastanın sağlık sorunu giderilebilir
veya hayatı kurtarılabilir. Ameliyathane Teknikerlerinin hangi durumlarda ne tür bir
operasyonla müdahale edildiğini, müdahale sırasında hangi cihaz ve ekipmanın kullanıldığını
bilmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi için ders cerrahi hastalıkları öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin ana başlıklarını cerrahi hastalıkların tanımı, etiyopatogenezi, ameliyat sırasında
yaşanması olası komplikasyonlar oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra cerrahi hastalıkların
yaygınlığı ve bunlara bağlı ölüm riski konuları ele alınacaktır.
SMAH103 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ
Ameliyathane Teknolojisi terimi ameliyatlarda kullanılan tüm alet, cihaz, ekipman ve sarf
malzemesi kapsar. Bunlara sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan tüm malzeme ve
prosedürler de dahildir. Teknikerler söz konusu alet ve ekipmanı nasıl ve ne zaman
kullanmaları gerektiğini bilmekle yükümlüdürler. Dahası, cihazların bakımını
yapabilmelidirler. Dolayısı ile bu derste temiz hava teknolojisi, ışıklandırma sistemleri ve gaz
sistemleri öğretilecektir. Makaslar, vakum pompaları ve aspiratörler gibi genel ameliyat
ekipmanı derste işlenecek başlıklardandır. Bunların yanı sıra göz ve beyin ameliyatlarında
olduğu gibi özel ameliyat prosedürlerinde kullanılan özel ekipman da öğretilecektir.
SMAH102 STERİLİZASYON ESASLARI VE YÖNTEMLERİ
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon küçük veya büyük ölçekte olsun, özellikle invazif tedavi veya
teşhis yöntemlerin kullanıldığı alanlarda uygulanır. Amaç hastayı patojenlerden ve diğer
hastalardan kaynaklanan tıbbi atıklardan korumaktır. Sterilizason yöntemleri doğru
uygulanmadıklarında sonuçları hayati tehlike oluşturabilir. Ameliyathane odaları ise bu riskin
en yüksek düzeye çıktığı alanlardır. Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin bu yöntemleri
tanıması ve doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Bu sadece hastaları değil aynı zamanda
çalışanların sağlığını da korur. Dersin amacı sterilizasyon ve dezenfeksiyon maddeleri ve
yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
SMAH104 AMELİYATHANE UYGULAMALARI I
Öğrencilerin öğrenmiş oldukları tüm teorik bilgilerin uygulamalarını yaparak, beceri ve
tecrübe kazanmaları gerekir. Bu nedenle bu ders özellikle pratik uygulamaların yapılması için
hazırlanmıştır. Bu uygulamalar hem mankenler üzerinde hem de sağlık kuruluşlarının
ameliyathane servislerinde gerçekleştirilecektir. Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması,
ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin
kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfektasyon ve sterilizasyon konularında bilgi
ve beceri kazandırılacaktır.
SMAZ108 TEMEL ANESTEZİ
Anestezi uygulamaları ameliyatların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu uygulamalar operasyon
esnasında hastayı, gerekli uyku ve hareketsizlik halini sağlayarak korurlar. Kullanılan anestezi
yöntemi ameliyatın türüne ve hastanın durumuna bağlıdır. Hastanın ameliyat esnasında takibi,
hastanın hazırlanması, uyandırılması ve gerekli durumlarda reanimasyon uygulnması da
anestezi uzmanlığına girer. Ameliyathanede çalışan teknikerlerin bu yöntemleri bilmeleri ve
bu yöntemlerde kullanılan alet, cihaz ve anestetik maddeleri kullanabilmeleri son derece
önemlidir. Derste anestezi prosedürleri ve anestetik gaz ve kimyasallar hakkında bilgi, beceri
ve tecrübe kazandırılacaktır.
SMAH203 AMELİYATHANE UYGULAMALARI II
Öğrencilerin öğrenmiş oldukları tüm teorik bilgilerin uygulamalarını yaparak, beceri ve
tecrübe kazanmaları gerekir. Bu nedenle bu ders özellikle pratik uygulamaların yapılması için
hazırlanmıştır. Bu uygulamalar hem mankenler üzerinde hem de sağlık kuruluşlarının
ameliyathane servislerinde gerçekleştirilecektir. Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması,
ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin
kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfektasyon ve sterilizasyon konularında bilgi
ve beceri kazandırılacaktır.
SMTL103 MİKROBİYOLOJİ
Mikroorganizmalar insan yaşamında önemli canlılardır. Bu nedenle, mikrobiyoloji dersinde
enfeksiyon etkenlerine bariyer olan normal flora ile hastalık yapan bakteri, virüs, mantar ve
parazitlerin sınıflandırılması ve enfeksiyon etkeni olarak önemi ele alınacaktır. Hastalık
nedeni olan canlılardan arınma yöntemlerinin anlatıldığı sterilizasyon, dezenfeksiyon da
dersin önemli konularındandır. Uygulama kısmında ise, mikrobiyoloji ders içeriğini ve
mikrobiyolojik tanı yöntemlerini kapsayan deneyler ve laboratuar çalışmaları yapılarak temel
beceriler kazandırılacaktır.
SMAH202 EKG ANALİZİ
Elektrokardiyogram (EKG) kalbin durumu ile ilgili bilgi veren ve tıbbi alanda yaygın olarak
kullanılan bir tekniktir. Acil ve kronik durumlarda hayati tehlikeyi tespit ve acilen bertaraf
için bu yönteme başvurulur. Bu yöntem ayrıca ileri düzey kalp ve damar hastalıklarının
tanısında ön safhayı oluşturur. Sağlık Hizmetlerinde çalışan kişilerin EKG ile ilgili bilgi ve
beceri sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle ders bu bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile
EKG’deki dalgaların oluşumu, EKG örneklerinin hangi prensiplere göre değerlendirileceği,
normal ve anormal EKG örneklerinin tanımlanmasını içermektedir.
SMAH207 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıkları cerrahi dalların önemli bir
başlığını oluşturmaktadır. Ameliyatlar sırasında ve sonrasında önlem alınmadığı taktirde
hastalar enfeksiyon kapabilirler. Bu durumların engellenmesi için enfeksiyon ajanlarının
tanınması ve bunların nasıl bertaraf edileceği bilinmelidir. Bu nedenle derste enfeksiyon
hastalıklarının tanımı, mikroorganizmalar, bu hastalıkların epidemiyolojisi, bulaşıcı
hastalıkların nasıl önlenebileceği, organ sistemlerine göre bulaşıcı hastalıklar, kan ve kan
ürünleri ile bulaşan hastalıklar ve hastane enfeksiyonları öğretilecektir.
SMAH106 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ II
SMAH204 AMELIYATHANE UYGULAMALARI III
MYOS163 İLK YARDIM
Bu derste ilk yardımın önemi ve kuralları öğretilecektir. Toplumda felaket durumları,
nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma konularında bilgi verilecektir.
Yaralanmalarda, kanamalarda, ilk yardım konusunda, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk
yardım uygulamaları şok yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Ekstremite,
omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım bilgisi verilecektir. Yanık,
elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım
öğretilecektir.
SELECTİVE COURSE
SHMY201 HASTALIKLAR BİLGİSİ
Sağlık Hizmetleri alanında görev alacak personelin hastalıklarla ilgili genel bilgi sahibi olması
şüphesiz son derece önemlidir. Bunun iki nedeni vardır: çalışanın hastalara doğru bakımı
sağlayabilmesi ve kendini koruyabilmesidir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için sağlık ve
hastalık kavramlarının, hastalıkların hangi yollarla bulaştığının, bulaşmayı önleyici korunma
yollarının neler olduğunun bilinmesi gerekir. Dersin amacı özellikle hastalık yapıcı etkenler,
akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini
kazandırmaktır
MYOS161 GENEL BESLENME İLKELERİ
Toplumun sağlığını etkileyen başlıca etmenlerin başında beslenme gelmektedir. Çağdaş sağlık
anlayışında fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin sağlanmasında, koruyucu
sağlık önlemlerinin alınmasında dengeli beslenmenin önemi yadsınamaz. Bu dersin amacı
sağlıklı ve dengeli beslenme bilgisine sahip kişilerin yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda,
beslenme ve besin maddelerinin sınıflandırılması ve tanımlanması, su, protein, lipit,
karbonhidrat, vitamin ve mineral metabolizmalarının değerlendirilmesi, beslenme hatalarına
bağlı olarak gelişen hastalıkların, besinlerin saklama, pişirme ve kişiye özel ve uygun olan
beslenme programlarının hazırlanması bilgisine sahip insan gücü yetiştirilir.
MYOS162 HALK SAĞLIĞI
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan bu derste; Türkiye’de sağlık
hizmetlerinin örgütlenme tarihçesi ve sosyalleştirme konuları, halk sağlığına ilişkin temel
kavramlar, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, temel sağlık
hizmetleri, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar,
çevre sağlığı, iş sağlığı, sosyal hastalıklar hakkında bilgi verilecektir.
MYOS160 ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ
İnsanın içinde yaşadığı doğanın ve sosyal çevresinin ayrılmaz bir parçası olmasının
detaylarının işleneceği bu derste; ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri,
besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, enerji akışı,
maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel
çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi,
çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve
ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre
duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar konularında bilgi verilerek; Sosyal ve biyolojik çevreye
duyarlılık tutumu geliştirilecektir.
Download