DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ Uluslararası Ticaret Doktora Programı

advertisement
DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
Uluslararası Ticaret Doktora Programı
DERS İÇERİKLERİ
Uluslararası Ticaret Teorileri
Merkantilizm, Klasik Liberalizm ve Uluslararası Ticaret, Mutlak Üstünlük Teorisi, Karşılaştırmalı
Üstünlük Teorisi, Emek Değer Teorisi, Arz ve Talep Modelleri, Faktör Donatımı Teorisi, Çok
ürünlü-Çok Faktörlü Modeller, Ara Mallar Ticareti ve Ücretler.
Ticaret Politikası Analizleri
İthalatta Korumacılık eğilimleri ile İhracatı arttırma, uluslararası piyasalara girme ve Pazar payını
genişletme amaçlı çabalar ulus devletlerin ticaret politikalarına yön veren en temel unsurlardır.
Ulus devletler tarafından bu konuda geliştirilen değişik metotlar ve politika uygulamaları bu dersin
ana konusunu teşkil etmekte olup, derste daha ziyade gerçek hayattan alınmış örnek olaylar
üzerinde durulması öngörülmektedir.
Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Güncel Sorunları
GATT-URUGUAY ROUND ardından Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması ve Uluslararası Ticaret
Sisteminin hukuki altyapısını teşkil eden Çok Taraflı Ticaret son yıllarda sorunlu bir döneme girmiş
görünmektedir. Bir yandan Doha Round’da önemli bir gelişme kaydedilememesi, diğer yandan
gitgide artan sayıdaki ikili Serbest Ticaret anlaşmalarının getirdiği alternatif arayışlar ve
Bölgeselleşme, Çok taraflı Sisteme karşı en önemli meydan okumalar arasında yer almaktadır. Bu
derste söz konusu gelişmelerin güncel dinamikleri içinde ele alınıp değerlendirilmesi ve Çoktaraflı
Ticaret Sisteminin, dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütünün geleceğinin değişik boyutları ile
tartışılması öngörülmektedir.
Ekonometrik Analiz I
Ekonometrik analize ilişkin temel bilgileri doktora öğrencilerine aktarmayı hedefleyen bu derste,
ele alınacak konuların öncelikle, söz konusu tekniğin özellikle Uluslararası Ticaret alanındaki
araştırmalara yönelik uygulamaları üzerinde yoğunlaşması öngörülmektedir.
Uluslararası Hizmet Ticareti
Uzun süre GATT kapsamı dışında kalmış olan Hizmet Ticareti, Uluslararası Ticaret Sistemine DTÖ
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ile entegre olmuş ve çok taraflı ticaret anlaşmaları ile düzenlenen
bir alan olarak uluslararası emtia ticareti yanında yerini almıştır. Bu derste, söz konusu gelişmelerin
ele alınması ve bu yeni ancak son derece önemli alanda getirilen düzenlemelerin dünya ticaret ve
Türkiye için getirdiklerinin analizi öngörülmektedir.
Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu dersin konusunu Çok taraflı Ticaret Sisteminin yeni unsurlarından biri olarak gelişmesini
sürdüren ve firmalararası ticari ihtilafların dışında, taraflarını üye devletlerin oluşturduğu
uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu bir platform olarak gitgide daha fazla başvurulan bu
mekanizma oluşturmaktadır.
Uluslararası Pazarlarda Yeni Ürün Geliştirme
Derste; marka ve marka oluşturmanın rolü, yönetici ve tüketici perspektiflerinden ayrı ayrı ele
alınacak olup, ayrıca markalama sürecinin tarihi incelenecek ve öğrenciler Marka Değeri, Marka
Kimliği, Kurumsal Kimlik, Marka Büyütme ve Birlikte Marka Oluşturma gibi yönetim kavramları
ile piyasada güçlü markalar oluşturabilmesi için uygulanan yöntem ve stratejiler konusunda
araştırmaya yönlendirilecektir.
Küresel Pazar Analizi
Küreselleşmenin getirdiği yeni şartlarda ulusal ve bölgesel piyasaların hedef pazarlar
perspektifinden analizini amaçlamaktadır.
Uluslararası Ticaret ve Gelişen Ekonomiler
Büyüme ve Kalkınma ile Dış Ticaret arasındaki ilişkileri ele alan teorik yaklaşımların, uyguladıkları
Dışa açık Büyüme Stratejisi ile önemli bir çıkış sağlayan ülkelerin tecrübeleri ile karşılaştırması
üzerinde odaklanması öngörülmektedir.
Uluslararası Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları
Çok taraflı Ticaret Sisteminin yeni olduğu kadar öncelikli alanlarından bir haline gelmiş olan Fikri
Mülkiyet Hakları, bu derste uluslararası rekabet hukukunu düzenleyen anlaşmalar çerçevesinde ele
alınacaktır.
2
Oyun Teorisi
Gerek pazarlama yöntem ve stratejileri, gerekse uluslararası ticari müzakere tekniklerine
uyarlanması hedeflenmektedir.
Ekonometrik Analiz II
Uluslararası Ticaret alanında yapılacak akademik araştırmalara yönelik ekonometrik analiz
yöntemlerinin ileri seviyedeki uygulamaları üzerinde yoğunlaşması amaçlanmaktadır.
3
Download