Test 15 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
15
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelişmesine ortam hazırlamaz?
A) Demokrasi
B) Meşrutiyet
C) Laiklik
D) Liberalizm
E) Oligarşi
2.
Avrupa’da Aydınlanma felsefesini başlatan John Locke,
bilginin deneyle kazanılmasını, düşüncenin özgür ve akla
uygun olmasını savunmuştur.
Bu duruma bağlı olarak John Locke’un aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?
A) Bilginin kanıtlanabilirliğine
B) Yaşamın sorgulanabilir olmasına
C) Bilginin değişebilir olmasına
D) Farklı fikirlerin bulunmasına
E) Hürriyetlerin sınırlandırılmasına
3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın yaşanmasının sebeplerinden değildir?
A) Ürün fazlasını pazarlama ihtiyacının olması
B) Rönesans’ın yaşanması
5.
Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme
siyasetini benimsemiştir.
Rusya’nın, sıcak denizlere inmek için,
I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Aydınlanma Çağı’nda ortaya atılan fikirler Avrupa’da eşitliğe dayalı toplumsal yapının oluşmasına ve parlamenter
sistemin gelişmesini sağlamıştır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1.
II. Kırım’a hâkim olma
III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme
politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
4.
Sanayi İnkılabı ile üretimin merkezi topraktan, endüstriyel
alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim çoğalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı
Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
MEB 2016 - 2017
E) Deneye ve gözleme dayalı araştırmaların yapılması
C) Dış ticaret açığının artması
D) Ülkenin jeopolitik öneminin azalması
E) İthalata dayalı tüketimin çoğalması
E) I, II ve III
• Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı
Osmanlı’ya geriye vermiştir.
• Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.
• Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Karadeniz, Türk gölü olma özelliğini korumuştur.
II. Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakların bir kısmında
tekrar egemenlik kurmuştur.
III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sürecinde Prens Potemkin, “Doğu Sisteminin Büyük Planı” adıyla Osmanlı Devleti’ni yıkma projesini hazırlamıştır.
“Doğu Sisteminin Büyük Planı” kapsamında Osmanlı
topraklarında,
I. Grek,
II. Romen,
A) Küçük sanayi atölyelerinin çökmesi
B) Ülkenin açık pazar haline gelmesi
C) I ve II
6. Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir. Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:
C) Aydınlanma Çağı’nın yaşanması
D) Akılcı düşüncenin benimsenmesi
B) Yalnız II
III. Dakya
devletlerinden hangilerinin kurulması öngörülmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
10.
Test
15
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
A) Karadeniz’in Türk gölü olma özelliğinin sona erdiği
B) Halifelik makamının dinsel gücünden yararlanıldığı
C) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyasetinin sona erdiği
D) Rusya’nın ilk kez kapitülasyonlardan yararlanmaya
başladığı
E) Kırım ile olan dinî bağların korunmak istendiği
9. İngiltere’nin, Fransa ve İspanya ile Amerika kıtasında
hâkimiyet kurmak için yaptığı sömürge savaşlarının
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Yıl Savaşları
B) Otuz Yıl Savaşları
C) Yüzyıl Savaşları D) Çifte Gül Savaşları
E) Sedan Savaşı
10. 4 Temmuz 1776’da ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde: İngiltere Hükûmeti’nin, Amerikalıların özgürlüklerini çiğneyerek temel bağı yok etmesi sebebiyle yeni
bir hükûmet kurulmasına karar verildiği ifade edilmiştir.
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ndeki bu maddeye
bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak
mümkündür?
A) Amerikan halkının hürriyetlerinin sınırlandırılması, siyasi otoriteye olan sadakati azaltmıştır.
B) Bağımsızlık Bildirisi başka uluslara örnek olmuştur.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne bağlı
olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün
değildir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
11. Amerika’da bulunan İngiliz Kolonileri I. Filedelfiya Kongresi’nde onayları alınmadan vergi konulmaması kararını
almışlardır. Koloniler II. Filedelfiya Kongresi’nde ise İngiltere’ye savaş ilan ederek İnsan Hakları Bildirisi’ni kabul
etmişlerdir.
Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca
Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş,
Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine
bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz
ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı
tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar
Rusya’ya da verilmiştir.
MEB 2016 - 2017
8.
Bu duruma bağlı olarak Amerikan kolonilerinin bağımsızlık süreci hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Koloniler, İngiltere’ye vergi ödemekten rahatsızlık duymuşlardır.
B) Koloniler arasında ortak bir siyasi irade vardır.
C) ABD’nin bağımsızlık sürecinde Filedelfiya Kongreleri
önemli yer tutar.
D) Temel hak ve özgürlüklere güvence oluşturulmak istenmiştir.
E) Bağımsızlık savaşlarında uluslararası yardım arayışı
içinde olunmuştur.
12. ABD’nin kuruluş süreci ile ilgili,
I. İngiltere, ABD’nin bağımsızlığını Versay Antlaşması
ile tanımıştır.
II. Amerikan kolonileri sömürgeciliğe karşı bağımsızlık
mücadelesi vermiştir.
III.ABD’nin ilk başkanı Thomas Jefferson’dır.
IV.ABD, bağımsızlık savaşını Yedi Yıl Savaşlarıyla kazanmıştır.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
C) İngiltere hükümeti halk iradesine dayalı bir idare kurmuştur.
B) Yalnız II
D)III ve IV
C) II ve III
E)I, II, III ve IV
D) Amerikan bağımsızlık hareketi yabancı güçler tarafından desteklenmiştir.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Fransız İhtilali, Amerikan bağımsızlık savaşından etkilenmiştir.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download