Resmî Gazete

advertisement
Resmî Gazete
29 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA
Sayı : 26628
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/12555
Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 30/7/2007 tarihli ve 28919 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
1567 sayılı Kanunun, 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. A. ŞAHİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
B. ATALAY
Devlet Bakanı
A. BABACAN
Devlet Bakanı
M.AYDIN
Devlet Bakanı
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
F. KASIRGA
Adalet Bakanı
M. V.GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı
O. GÜNEŞ
İçişleri Bakanı
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde
Avrupa Birliği menşeli bazı işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Karar, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 9/12/1994 tarihli ve 4059
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanları
MADDE 3 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonları belirtilen Avrupa Birliği menşeli işlenmiş
tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.
Gümrük vergileri
MADDE 4 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta,
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen "Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek
Euro (EUR) (Karşılığı YTL)" (tarım payı) sıfır olarak uygulanacak, bunun dışında yapılacak ithalatta ise tarım payı
uygulanacaktır.
İthal lisansları
MADDE 5 – (1) Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca
(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine
ibrazı gerekmektedir.
Tebliğler
MADDE 6 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar
tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 7 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen tarife kontenjanı miktarları; bir takvim yılında
dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden
dağıtılacaktır.
İlgili mevzuat
MADDE 8 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download