Resmî Gazete

advertisement
Resmî Gazete
30 Aralık 2006 CUMARTESİ
Sayı : 26392
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/11440
Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;
Devlet Bakanlığı’nın 21/12/2006 tarihli ve 50370 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55
inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.
C.ÇİÇEK
Devlet Bakanı V.
A. BABACAN
Devlet Bakanı
M.AYDIN
Devlet Bakanı
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
A. BABACAN
Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK
Adalet Bakanı
M. V.GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı
M. V.GÖNÜL
İçişleri Bakanı V.
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M. H.GÜLER
Kültür ve Turizm Bakanı V.
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatında
karşılarında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
2926.10.00.00.00
8540.11.11.00.00
Akrilonitril
Renkli katod ışın tüpü, elektron
tabancası, defleksiyon bobini
ile mücehhez; en/boy oranı 4/3
olan
ve
ekran
köşegen
uzunluğu 33,5 cm (±1,6mm)
olan.
Ton
Adet
45.000
750.000
Gümrük
Vergisi
(%)
0
0
Uygulama
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı
eşyalar kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak İthalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü)
ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı
gerekmektedir.
Usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı,
yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 29/6/2007 tarihine kadar (29/6/2007 dahil) geçerli olmak üzere 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Download