Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

advertisement
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1/98 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Avrupa
Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanları
MADDE 3- (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonları belirtilen Avrupa Birliği menşeli tarım ürünleri
için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.
i : İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergilerinin %50’si uygulanır.
ii: Azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen
gümrük vergisinin %50’si uygulanır.
iii: Azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen
gümrük vergisinin %70’i uygulanır.
iv: Azami % 50 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen
gümrük vergisinin %80’i uygulanır.
Gümrük vergileri
MADDE 4- (1) Madde 3’te belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı Madde kapsamı
listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacaktır.
İthal lisansları
MADDE 5- (1) Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca
(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük
idaresine ibrazı gerekmektedir.
Tebliğler
MADDE 6- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar
tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 7- (1) Madde 3’te belirtilen tarife kontenjanı miktarları; karşılarında gösterilen kontenjan dönemi içinde
dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde her kontenjan döneminde yeniden
dağıtılacaktır.
İlgili mevzuat
MADDE 8- (1) Bu Karar’da yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9- (1) 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Eski dönemlere ait tarife kontenjanları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenen
ithal lisansları, üzerlerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
(2) Tarife kontenjanı dönemi 1/9/2006 – 31/5/2007 ile 1/12/2006 – 31/5/2007 olan ürünlere yönelik tarife
kontenjanlarına ilişkin müracaatlar, 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili
mevzuatında belirtilen, tarife kontenjanı miktarları, usul ve esaslar dikkate alınarak değerlendirilir.
(3) İlgili mevzuatta 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin olarak yapılan atıflar bu
Karar’a yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download