Eki için tıklayınız

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
30 Ekim 2015 CUMA
Sayı : 29517
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın menşeini
gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük
beyannamesine eklenir.’’
MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 6/8/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Sayısı
29437
Tarihi
6/8/2015
Eki için tıklayınız
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download