2006/10767 Ekli “Akrilonitril thalatında Tarife Kontenjanı

advertisement
Karar Sayısı : 2006/10767
Ekli “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet
Bakanlığının 4/7/2006 tarihli ve 25272 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca
12/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. A. ŞAHİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
H. ÇELİK
Devlet Bakanı V.
A. BABACAN
Devlet Bakanı
M. AYDIN
Devlet Bakanı
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Adalet Bakanı
M. V.GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı
A.AKSU
İçişleri Bakanı
A. ŞENER
Maliye Bakanı V.
H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
F. N.ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar çerçevesinde, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu akrilonitril isimli maddenin ithalatında
aşağıdaki tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
G.T.İ.P
2926.10.00.00.00
Madde İsmi
Akrilonitril
Miktarı (Ton)
35.00
Gümrük Vergisi (%)
0
Uygulama
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı
madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü)
ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine
ibrazı gerekmektedir.
Usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı,
yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğle belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 31/12/2006 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Download