Dış Ticaret Müsteşarlığından: MAKEDONYA CUMHURİYETİ

advertisement
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/10/2004 tarihli ve 25628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Makedonya Cumhuriyeti Menşeli
Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) (I) rakamı olanlar, öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne, bilahare söz konusu ürünleri üreten
veya üretimde hammade olarak kullanan sanayiciler tercihli olmak üzere başvuruda bulunanlara,”
MADDE 2 –Aynı Tebliğ’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, Bakanlar Kurulu’nca tarımsal ürünlerin alımı ve/veya satımı hakkında görevlendirilmiş kurum veya
kuruluşlar için bu şartlar aranmaz.”
MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download