Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

advertisement
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/13005
Ekli “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet
Bakanlığının 14/12/2007 tarihli ve 46475 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun
55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2007 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
N. EKREN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. AYDIN
Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı
M. A. ŞAHİN
Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
B. ATALAY
İçişleri Bakanı
B. ATALAY
Dışişleri Bakanı V.
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskân Bakanı
R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
M. H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında
karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
Gümrük Vergisi (%)
2926.10.00.00.00
Akrilonitril
Ton
145.000
0
Uygulama
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı
eşya kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)'nca
ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine
ibrazı gerekmektedir.
Usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı,
yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar, 31/12/2008 (31/12/2008 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 1/1/2008 tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Download