Resmî Gazete

advertisement
13 Ocak 2007 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26402
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
BAZI RENKLİ TELEVİZYON TÜPLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Başvuru Konusu Madde ve Başvuru Esasları
MADDE 1- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca, 8540.11.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “renkli katod ışın tüpü, elektron tabancası, defleksiyon
bobini ile mücehhez; en / boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 33,5 cm.( ±1,6mm ) olan” isimli madde için açılan 750.000
adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere yapılır.
(2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak
diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin
değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Dağıtım
MADDE 2- (1) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük
ya da eşit olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın, tarife kontenjanı miktarından daha
fazla olması durumunda dağıtım, 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife
Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
İthal Lisansına İlişkin Esaslar
MADDE 3- (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel
Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine ibrazı
gerekmektedir.
(2) Düzenlenecek ithal lisansları 29/06/2007 (29/06/2007 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik
tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın
artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Dış
Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
Diğer Hususlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
MÜRACAAT FORMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G.T.İ.P
Madde ismi
Ticari ismi
İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası,
Ankara irtibat telefonu (varsa)
İhracatçı firmanın ünvanı, adresi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi
numarası
Malın kullanılacağı yer
Malın miktarı
Malın menşe ülkesi
Malın sevk ülkesi
Malın giriş yapacağı gümrük kapısı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Firma Ünvanı
Yetkili İmza
ARANACAK DİĞER BELGELER:
12345-
6-
Dilekçe
Proforma fatura
Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti
İmza sirküleri (noter tasdikli)
2004,2005 ve 2006 yıllarında ithalat yapan firmaların bu ithalatlarına ait gümrük beyannamelerinin birer sureti
Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler
Download