Resmî Gazete

advertisement
19 Haziran 2007 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 26557
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Başvuru konusu madde ve başvuru esasları
MADDE 1 – (1) 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/12138 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu akrilonitril isimli madde için açılan 85.000 tonluk
tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.
(2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, ekte yer alan müracaat
formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları
gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan
veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Dağıtım
MADDE 2 – (1) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından
daha düşük ya da eşit olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın, tarife kontenjanı
miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde
gerçekleştirilir.
İthal lisansına ilişkin esaslar
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel
Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine
ibrazı gerekmektedir.
(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2007 (31/12/2007 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde,
geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir.
Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
MÜRACAAT FORMU
•
•
•
•
•
•
•
•
G.T.İ.P
Madde ismi
Ticari ismi
Kimyasalın adı, açık formülü
İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks
numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa)
İhracatçı firmanın ünvanı, adresi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen
vergi
numarası
Malın kullanılacağı yer
:
:
:
:
:
:
:
:
•
•
•
•
Malın miktarı
Malın menşe ülkesi
Malın sevk ülkesi
Malın giriş yapacağı gümrük kapısı
:
:
:
:
Firma Ünvanı
Yetkili İmza
ARANACAK DİĞER BELGELER:
1- Dilekçe
2- Proforma fatura
3- Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti
4- İmza sirküleri (noter tasdikli)
5- Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler
Download