Bakanlar Kurulu Kararı

advertisement
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2005/9052
Ekli "Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 14/6/2005 tarihli ve 28996 sayılı yazısı üzerine,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci,
6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile
2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/2005 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A.GÜL
A. ŞENER
M. A. ŞAHİN
B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
A. BABACAN
M. AYDIN
N. ÇUBUKÇU
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
M. V.GÖNÜL
A.AKSU
K.UNAKITAN
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H.ÇELİK
F. N.ÖZAK
R.AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
A. COŞKUN
A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
A. KOÇ
O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Madde 1- 13/4/2005 tarihli ve 2005/8734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması” hükümleri
uyarınca, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar
çerçevesinde, aşağıda gümrük tarife pozisyonları belirtilen Tunus Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için
karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
G.T. P.
Madde Adı
0302.61
Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella
spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):
Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya
uskumrusu-Scomber
Australasicus,Kolyoz-Scomber
japonicus):
Karidesler
0303.74
0306.13
03.07
0804.10
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların
dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların
(kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları,
ezmeleri ve pelletleri
Hurma
2103.90
Yalnız harissa
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm
şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
Tarife
Uygulanacak
Kontenjanı
Gümrük Toplu
Miktarı
Vergisi
Konut
(%)
Fonu
0
0
50 Ton
0
0
100 Ton
0
0
2.000 Ton
0
100 Ton
0
1.000 HL
i
200 Ton
i : İthalat Rejimi Kararında diğer ülkeler için uygulanan gümrük vergisinin %50’si uygulanır.
Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak
ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu, bunun dışında
yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen
gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu uygulanır.
Madde 3 — Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel
Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından
ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
Madde 4 — Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile
uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
Madde 5 — Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı miktarları; bir takvim yılında
dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden
dağıtılır.
Madde 6 — Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Madde 7 — Bu Karar 1/7/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Download