AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı
Dersin Kodu
Dersin Türü
(Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Doktora
Dersin AKTS Kredisi
8
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
(Ders her iki yarıyıl veriliyorsa
yıllık ders olarak belirtilmesi
gerekir.)
Bahar / 4. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Yrd.Doç. Dr.Aydanur GACENER ATIŞ
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
(Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
(Ön Koşul olan dersler ya da
bu dersi başarmak için alınmış
olması önerilen dersler varsa
yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
(Ders için önerilen konular
varsa yazılması, yoksa “yok”
diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Staj Durumu
(Bu dersle ilgili herhangi bir
staj uygulaması varsa
yazılması, yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Uluslararası iktisadın önemli bir parçası olan dış ticaretin, kuramsal ve politik
gelişimini analiz etmek, dış ticaret işlemlerini ve dış ticarete ilişkin düzenlemeleri
tanıtmak, dış ticaretin finansmanını inceleyerek, ülkemizin izlediği dış ticaret
politikaları çerçevesinde dış ticaretin yapısını analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
Dış ticarete ilişkin kavramları tanımlayabilme,
Dış ticareti kuramsal boyutta açıklayabilme,
Dış ticarete ilişkin yazını ve gelişmeleri takip edebilme,
Dış ticarette uygulamaya ilişkin konuları yorumlayabilme,
Dış ticarete ilişkin sorunları tanımlayabilme ve politika önerileri
geliştirebilme,
6. Bu alanda geleceğe ilişkin istihdam olanağı yaratabilme,
7. Yaşam boyu öğrenme ve mesleki sorumluluk bilinci ile rasyonel hareket
edebilme,
8. Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
(yarıyıllık dersler için arasınav
ve final sınavları dahil
edilerek 16 haftalık, yıllık
dersler için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 30
haftalık)
Dış Ticarette Temel Kavramlar, Geleneksel ve Yeni Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret
Politikası: Amaçları ve Araçları, Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Dış
Ticarette Kullanılan Belgeler, Teşvikler ve Korumacılık, Dış Ticarette Risk Kavramı,
Dış Ticaretin Finansmanı, İhracat ve ithalat işlemleri, Kambiyo Mevzuatı, Gümrük
Rejimleri, Dış Ticarette Devlet Yardımları Mevzuatı, Türkiye’nin Dış Ticaret
Yapısının Analizi.
HAFTA
KONULAR
Teorik Dersler
Uygulama
Tanışma ve ders
içeriğinin incelenmesi
1
Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
2
Dış Ticarette Temel Kavramlar
3
Dış Ticaretin Teorik Yapısı
GELENEKSEL DIŞ TİCARET TEORİLERİ
Klasik Dış Ticaret Teorileri
Neo-Klasik Dış Ticaret Teorisi
Geleneksel teorinin yetersizlikleri
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
Nitelikli işgücü teorisi
Teknoloji Açığı Teorisi
Tercihlerde Benzerlik Teorisi
Ölçek Ekonomileri Teorisi
Monopolcü Rekabet Teorisi
Ürün Dönemleri Teorisi
Kaymakcı v.d…
(1.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm 3)
4
Dış Ticaret Politikası: Amaçları ve Araçları
Gümrük tarifeleri
Tarife dışı engeller
İthalat yasakları
Döviz kontrolü
Damping
Sübvansiyonlar
Kambiyo denetimi
Döviz Kuru Politikası
Kaymakcı v.d…
(2.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm 5,
6, 7)
5
6
Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme
Dış Ticarette Teşvikler ve Korumacılık
İhracatta uygulanan teşvik ve sübvansiyonlar
Dış Ticarette Korumacılık
Dış Ticarette Risk Kavramı
Ticari Riskler
Kaymakcı v.d…
(2.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm
17,18)
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm)
Politik Riskler
7
8
9
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme, Akreditifli Ödeme,Mal mukabili
ödeme, vesaik mukabili ödeme
Ara Sınav
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Ticari belgeler (fatura, çeki listesi, v.d….), resmi
belgeler (dolaşım belgesi, menşe şehadetnamesi
v.d….), taşıma belgeleri (deniz konşimentosu,
hamule senedi, v.d….), sigorta belgeleri,
finansman belgeleri (poliçe, bono)
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm),
Kaya (1. Bölüm, 5.ve
7. Konular)
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm),
Kaya (1. Bölüm, 5.ve
7. Konular)
10
İhracat ve İthalat İşlemleri
Genel Esaslar, ihracat türleri, ihracat ve
ithalat bedellerinin tahsili, ihracat ve ithalat
denetimleri, bedelsiz ithalat, ihracat ve
ithalat süreçleri
Kaya (1. Bölüm, 2.ve
3. Konular)
11
Kambiyo Mevzuatı
TPKK 32 sayılı Karar
Kambiyo Yükümlülükleri
Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler
Kaya (1. Bölüm, 4.
Konu)
12
Gümrük Rejimleri
İhracat Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Antrepo Rejimi
Geçici İthalat Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Kaya (1. Bölüm,
8.konu)
13
Dış Ticarette Devlet Yardımları Mevzuatı
Kaya (1. Bölüm, 10.
Konu)
14
Dış Ticaretin Finansmanı
Türk Eximbank Kredileri
Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat
Kredileri
Prefinansman Kredileri
Karşı Ticaret
Teminat Mektupları
Yurtdışı Kaynaklı Krediler
Leasing,Factoring,Forfaiting
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm),
Kaya (2. bölüm)
15
Türkiye’nin Dış Ticaretinin Analizi
Tokgöz (2009),
Coşkun (2009) ve
farklı kaynaklar
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1. Kaymakcı O., Avcı N., Şen R. (2007), Uluslararası Ticarete Giriş, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
2. Kaya F. (2009), Dış Ticaret ve Finansmanı, Beta Yayınları, 1. Bası, İstanbul.
3. Ünsal E. (2005), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro
İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara.
4. Seyidoğlu H. (2009), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem
Can Yayınları, Geliştirilmiş 17.Baskı, İstanbul.
5. Utkulu U., Özken A., Aydemir İ., Yılmaz M. (2008), Türkiye’de Dış Ticaret
İşlemleri ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
6. Melemen M., Arzova B. (2000), Uluslararası Ticaret, Alternatif Finansman
Teknikleri, Ticari Yazışma Örnekleri, Türkmen Kitabevi.
7. Yeni C. (2005), Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri, Alfa Basım Yayım
Dağıtım, İstanbul.
8. Gürsoy Y. (2009), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa.
9. Bora Ö., Köksal T. (2009), Adalet Yayınevi, Ankara.
10. Elele O. (2008), Uluslararası Ticarette Damping ve Antidamping, Yaklaşım
Yayıncılık, Ankara.
11. Kaya S. (2007), Her Yönüyle Dış Ticaret, Seçkin Yayınevi, Ankara.
12. Tokgöz E.(2009), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2009), İmaj
Yayınevi, 9.Bası, Ankara.
13. Coşkun N. (2009), Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), İmaj Yayınevi,
Ankara.
14. Krugman P., Obstfeld M. (2003), International Economics, Addison Wesley,
6.Baskı, Boston.
15. Marrewijk C. (2004), International Trade and The World Economy, Oxford
University Pres.
16. Feenstra R.C. (2004), Advanced International Trade:Theory and Evidence,
Princeton University Pres.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM 100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
7
14
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
20
1
2
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
2
1
40
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
240/30=8 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
PÇ
7
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
PÇ
12
PÇ
13
ÖÇ1
5
2
3
3
ÖÇ2
5
2
3
3
ÖÇ3
5
2
3
3
ÖÇ4
3
2
3
3
4
4
ÖÇ5
3
2
3
3
4
4
PÇ
14
ÖÇ6
4
3
4
5
ÖÇ7
4
3
4
5
ÖÇ8
4
3
4
5
*Katkı Düzeyi:
1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek 5 Çok yüksek
Download