genel ekonomi

advertisement
GENEL EKONOMİ
Dersin Adı
GENEL EKONOMİ
Dersin Kodu
505001332010
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
2,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Eray AKGÜN
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
1001
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere iktisat bilimini tanıtarak, yöntemlerini
açıklamak; mikro iktisada ilişkin (fiyat sistemi, arz ve talep teorileri,
tüketici davranışı, fayda maksimizasyonu, üretim süreci v.b…) ve
temel makro ekonomi konularında (milli gelir, enflasyon, işsizlik,
para teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma
politikası, kamu dengesi, özelleştirme v.b…) bilgi edinmelerini
sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları
1-Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme
2-İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi
içerisindeki rollerini açıklayabilme
3-İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları
tanımlayabilme
4-İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri
sunabilme
5-Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip
edebilme
6-Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
Dersin İçeriği
7-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey
olabilme
İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri,
tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi,
dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma
politikası, kamu dengesi, özelleştirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa,
2005.
Erdal ÜNSAL, Mikro İktit, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2007.
Tümay ERTEK, Mikroekonomiye Giriş, Beta Basım Yayım
Dağıtım, 3.Baskı, İstanbul,2005.
Orhan TÜRKAY, İktisat Teorisine Giriş Mikroiktisat, İmaj Yayınevi,
18.Baskı, Ankara, 2008.
Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj
Yayıncılık, Ankara, 2001.
Nazende Özkaramete Coşkun, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı
(2000-2008), İmaj Yayınevi, 2009, Ankara.
James HENDERSON, Richard QUANT, Mikro İktisat Matematiksel
Bir Yaklaşım, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998.
Karl CASE, Ray FAIR, Principles of Economics, Prentice Hall Int.,
2005.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi ,
%
0
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi ,
%
Toplam
0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
0
TOPLAM
0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Ders
Öğrenme PÇ PÇ
Çıktıları
1
2
ÖÇ 1
1
1
Program Çıktıları
PÇ 3
1
PÇ PÇ PÇ PÇ
4
5
6
7
1
ÖÇ 2
PÇ
8
1
1
1
1
1
ÖÇ 3
PÇ PÇ
9
10
1
PÇ
11
1
PÇ
12
1
PÇ
13
1
PÇ
15
1
PÇ 16
PÇ
17
PÇ
18
3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
3
ÖÇ 6
5
ÖÇ 7
*Katkı Düzeyi :
PÇ
14
4
5
1
Çok Düşük
4
2 Düşük
3
Orta
4
Yüksek
5
Çok
Yüksek
Download