ders öğretim planı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Genel İktisat Uygulamaları
Dersin Kodu
ECO 720
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
2
Haftalık Uygulama Saati
1
Haftalık Laboratuar Saati
---
Dersin Verildiği Yıl
2010-2011
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders
her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık
ders olarak belirtilmesi
gerekir.)
7 (Güz)
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce,
Almanca)
İngilizce
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler) (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması
önerilen dersler varsa
yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar (Ders için önerilen
konular varsa yazılması, yoksa
“yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili
herhangi bir staj uygulaması
varsa yazılması, yoksa “yok”
diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere iktisat bilimini tanıtarak, yöntemlerini açıklamak; mikro
iktisada ilişkin (fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketici davranışı, fayda
maksimizasyonu, üretim süreci v.b…) ve temel makro ekonomi konularında (milli
gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma
politikası, kamu dengesi, özelleştirme v.b…) bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu
doğrultuda dersin ana amacı öğrenilen iktisadi bilgilerin uygulamalarının yapılması
ve günlük yaşamda kullanılmalarının sağlanabilmesidir.
Öğrenme Çıktıları
1. Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme
2. İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki
rollerini açıklayabilme
3. İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları
4.
5.
6.
7.
8.
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
(yarıyıllık dersler için arasınav
ve final sınavları dahil
edilerek 16 haftalık, yıllık
dersler için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 30
haftalık)
İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve
üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal
krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme, ders
genelinde soru çözümü ve genel iktisat üzerine tartışma
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
Temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar OKUMA
birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda,
üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)
2
Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen OKUMA
faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi)
Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz
değişmesi)
3
Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet OKUMA
piyasası, piyasa dengesi
Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda
Maksimizasyonu)
4
Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını OKUMA
maksimize etmesi)
5
Öğrenilen konular ile ilgili soru çözümü
UYGULAMA
6
Öğrenilen konular ile ilgili soru çözümü
UYGULAMA
7
Ara Sınav
8
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
tanımlayabilme
İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme
Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip
edebilme
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme
Öğrenilen iktisadi bilginin günlük yaşamda uygulanabilmesi.
Milli gelir (tanımı, unsurları, oluşumu)
Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
İşsizlik (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
OKUMA
9
Soru Çözümü
UYGULAMA
10
Para teorisi
Dış ticaret teorisi
OKUMA
11
Soru Çözümü
UYGULAMA
12
Kayıt dışı, Özelleştirme, Kamu dengesi
OKUMA
13
Soru Çözümü
UYGULAMA
14
Finansal Krizler (tanımları, nedenleri, etkileri)
OKUMA
15
Sınıf içi genel tartışma
TARTIŞMA
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005.
Erdal ÜNSAL, Mikro İktit, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2007.
Tümay ERTEK, Mikroekonomiye Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım, 3.Baskı,
İstanbul,2005.
Orhan TÜRKAY, İktisat Teorisine Giriş Mikroiktisat, İmaj Yayınevi, 18.Baskı,
Ankara, 2008.
Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001.
Nazende Özkaramete Coşkun, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), İmaj
Yayınevi, 2009, Ankara.
James HENDERSON, Richard QUANT, Mikro İktisat Matematiksel Bir Yaklaşım,
Gazi Kitabevi, Ankara, 1998.
Karl CASE, Ray FAIR, Principles of Economics, Prentice Hall Int., 2005.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
8
3
24
7
1
7
Ödevler
7
1
7
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
70
16
150
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Çıktıları 1
ÖÇ1
5
ÖÇ2
4
ÖÇ3
4
2
5
5
4
5
4
4
5
ÖÇ4
4
4
ÖÇ5
5
ÖÇ6
5
ÖÇ7
ÖÇ8
5
4
4
4
*Katkı Düzeyi:
4
3
1 Çok düşük
3
3
2 Düşük
4
3 Orta
4
3
4 Yüksek 5 Çok yüksek
3
Download