AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Dış Ticaretin Finansmanı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
Haftalık Ders Saati
5
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2014-2015
Dersin Verildiği Yarıyıl
8
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ
Öğretim Sistemi
Örgün
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Bu derse kayıtlanacak öğrencinin “Uluslararası İktisat I” ve “Uluslararası İktisat II”
derslerinden başarılı olması önerilir.
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Uluslararası iktisadın önemli bir parçası olan uluslararası ticaretin, kuramsal ve politik
gelişimini analiz etmenin yanı sıra, uluslararası ticari düzenlemeler bağlamında
ülkemizin izlediği dış ticaret politikaları ile dış ticaretin yapısını ve sektörel dağılımını,
uluslararası iktisat disiplini içerisinde incelemektir
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Uluslararası iktisada ve ticarete ilişkin kavramları tanımlayabilme,
Uluslararası ticareti kuramsal boyutta açıklayabilme,
Uluslararası ticarete ilişkin yazını ve gelişmeleri takip edebilme,
Uluslararası ticarette uygulamaya ilişkin konuları yorumlayabilme,
Uluslararası ticarete ilişkin sorunları tanımlayabilme ve politika önerileri
geliştirebilme,
6. Bu alanda geleceğe ilişkin istihdam olanağı yaratabilme,
7. Yaşam boyu öğrenme ve mesleki sorumluluk bilinci ile rasyonel hareket
edebilme,
1.
2.
3.
4.
5.
Finansman uluslar arası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Bu derste,
uluslararası finansmanın ülkede mal ticaretini ve diğer ülkelerden tasarruf ve
yatırımların akışını ne şekilde etkilediğine değinilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
1
2
3
Uygulama
Tanışma ve ders
içeriğinin
incelenmesi
Dış Ticarette Temel Kavramlar
Geleneksel Dış Ticaret Teorileri Klasik Dış Ticaret
Teorileri Neo-Klasik Dış Ticaret Teorisi Geleneksel
teorinin yetersizlikleri
Kaymakcı v.d…
(1.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm
3)
4
Yeni Dış Ticaret Teorileri Nitelikli işgücü teorisi
Teknoloji Açığı Teorisi Tercihlerde Benzerlik Teorisi
Ölçek Ekonomileri Teorisi Monopolcü Rekabet
Teorisi Ürün Dönemleri Teorisi
Kaymakcı v.d…
(1.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm
3)
5
Uluslararası Ticaret Politikası: Amaçları ve
AraçlarıGümrük tarifeleri Tarife dışı engellerİthalat
yasaklarıDöviz kontrolü Damping Sübvansiyonlar
Kambiyo denetimi kur politikası
Kaymakcı v.d…
(2.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm
5, 6, 7)
6
Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Uluslararası Ticaret
Kaymakcı v.d…
(2.bölüm),
Seyidoğlu (bölüm
17,18)
7
Ara Sınav
8
Uluslararası Ticarette Teşvikler ve
Korumacılıkİhracatta uygulanan teşvik ve
sübvansiyonlar Dış Ticarette Korumacılık
Uluslararası Ticarette Risk KavramıTicari Riskler
Politik Riskler
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm)
9
Uluslararası Ticaretin FinansmanıTürk Eximbank
Kredileri Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat
Kredileri Prefinansman Kredileri Karşı Ticaret
Teminat MektuplarıYurtdışı Kaynaklı Krediler
Leasing,Factoring,Forfaiting
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm), Kaya
(2. bölüm)
Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
10
11
İhracat ve İthalat İşlemleri Genel Esaslar, ihracat
türleri, ihracat ve ithalat bedellerinin tahsili, ihracat
ve ithalat denetimleri, bedelsiz ithalat, ihracat ve
ithalat süreçleri
Kaya (1. Bölüm,
2.ve 3. Konular)
12
Kambiyo MevzuatıTPKK 32 sayılı Karar Kambiyo
Yükümlülükleri Kambiyo işlemlerinde kullanılan
belgeler
Kaya (1. Bölüm,
4. Konu)
13
Gümrük Rejimleriİhracat Rejimi Dahilde İşleme
Rejimi Gümrük Antrepo Rejimi Geçici İthalat Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Kaya (1. Bölüm,
8.konu)
Dış Ticarette Devlet Yardımları Mevzuatı
Kaya (1. Bölüm,
10. Konu)
15
Türkiye’de Dış Ticaretin Genel Yapısı ve Sektörel
Dağılımı
Tokgöz (2009),
Coşkun (2009) ve
farklı kaynaklar
16
Final Sınavı
14
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Kaymakcı v.d…
(3.bölüm), Kaya
(1. Bölüm, 5.ve 7.
Konular)
1. Kaymakcı O., Avcı N., Şen R. (2007), Uluslararası Ticarete Giriş, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara. 2. Kaya F. (2009), Dış Ticaret ve Finansmanı, Beta Yayınları, 1.
Bası, İstanbul. 3. Ünsal E. (2005), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi
Makro İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara. 4. Seyidoğlu H. (2009), Uluslararası İktisat
Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş 17.Baskı, İstanbul. 5.
Utkulu U., Özken A., Aydemir İ., Yılmaz M. (2008), Türkiye’de Dış Ticaret İşlemleri
ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara. 6. Melemen M., Arzova B. (2000), Uluslararası
Ticaret, Alternatif Finansman Teknikleri, Ticari Yazışma Örnekleri, Türkmen Kitabevi.
7. Yeni C. (2005), Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri, Alfa Basım Yayım
Dağıtım, İstanbul. 8. Gürsoy Y. (2009), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Kitabevi,
Bursa. 9. Bora Ö., Köksal T. (2009), Adalet Yayınevi, Ankara. 10. Elele O. (2008),
Uluslararası Ticarette Damping ve Antidamping, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. 11.
Kaya S. (2007), Her Yönüyle Dış Ticaret, Seçkin Yayınevi, Ankara. 12. Tokgöz
E.(2009), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2009), İmaj Yayınevi, 9.Bası,
Ankara. 13. Coşkun N. (2009), Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), İmaj
Yayınevi, Ankara. 14. Krugman P., Obstfeld M. (2003), International Economics,
Addison Wesley, 6.Baskı, Boston. 15. Marrewijk C. (2004), International Trade and
The World Economy, Oxford University Pres. 16. Feenstra R.C. (2004), Advanced
International Trade:Theory and Evidence, Princeton University Pres.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
s
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Derse Katılım
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Çıktıları 1
ÖÇ1
4
ÖÇ2
4
ÖÇ3
5
3
3
3
ÖÇ4
ÖÇ5
*Katkı Düzeyi:
4
3
1 Çok düşük
4
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek 5 Çok yüksek
5
Download