EKK HEMSIRELIGI UYUM PROTOKOLU

advertisement
T.C.
NECMETTİNERBAKANÜNİVERSİTESİ
MERAMTIPFAKÜLTESİHASTANESİ
ENFEKSİYONKONTROLKOMİTESİ
HİZMETLERİUYUMPROTOKOLÜ
DOKÜMANKODU
YAYINTARİHİ
REVİZYONNO
REVİZYONTARİHİ
SAYFANO
PRT.09
16.07.2013
00
‐‐
1 /1
AdıSoyadı:
BölümAdı:
İşeBaşlamaTarihi:
1.
2.
3.
4.
5.
TARİH
Tanışma,Komiteçalışanlarıngörevtanımlarıvefizikimekânıntanıtımı
EKKHemşireliğininkullandığıformlarıntanıtımıvekullanımı
Enfeksiyonkontrolyönetmeliği
EKK’desıkkullanılankısaltmalar
Otomasyonsistemininkullanımı(hastadosyasıinceleme,radyoloji
tetkiklerininincelenmesi,kantetkiksonuçlarınıntakibivb.)
6. Pozitifkültürlerintakibi
7. Yoğunbakımhastalarınıntakibi
8. Cerrahivakalarıntakibi
9. Denetimler
Eğitimhazırlama
10.
11. UHESA’danverigirişlerininyapılması,raporlarınalınması.
12. RenkliKodUygulaması(Beyazkod1111,Mavikod2222,Pembekod3333)
13. Elyıkama,sterilizasyon‐dezenfeksiyon,temizlik‐ yüzeydezenfeksiyonu
İstemler,sarfmalzemekullanımı,servistekiyerleri
14.
15. İzinesasları(yıllık,saatlikmazeretizinler….vs)
16. Kültürlerin(kan,idrar,balgam,vücutsıvıları,kateter..)alınma tekniği,
numunelerinlaboratuarayollanmasıvb.
17. Kişiselkoruyucuekipmanvekesici‐delicialetyaralanmalarıprosedürü
18. İzolasyonönlemleri,tanımlayıcıfigürlerveenfeksiyonkontroltalimatları
19. Güvenlikraporlamasistemiveolaybildirimleri,ÇalışanlarınGörüşlerinin
Alınması
20. Hastamahremiyetineyönelikdüzenlemeler
HastaKimlikBilgilerininTanımlanmasıve
Doğrulanması,
Bileklikler
21.
22. PersonelinDokümanlaraUlaşması
23. Atıklar
Bölümleilgiliyazılıdüzenlemeler(KaliteModülü
içerisinde)
24.
Yukarıdabaşlıklarıbelirtilenkonularhakkındaismigeçenkişi,belirtilentarihlerdebilgilendirilmiş,ismi
geçenkişinindebilgilendirmeninolduğutarihteimzasıalınmıştır.
BölümUyumEğitimSorumlusu:
İMZA
Download