ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 22

advertisement
KAVRAMA
Test
22
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İNSAN VE KADERİ - 1
“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse
şükreden olur, isterse nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet)
Bu ayet insanın kaderini etkileyen;
I. Sorumlu tutulması
II. Tercihte bulunabilmesi
III. Akıl yetisine sahip olması
IV. İrade gücüne sahip olması
gibi hususlardan hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
D) II. ve IV.
2.
C) I. ve III.
İslam inancına göre kader kavramıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Varlıkların sahip olduğu bütün özellikleri kapsamaktadır.
B) Allah’ın, varlıkları belli bir ölçü ve uyum içinde yaratmasını da ifade eder.
C) İnsanın, iradesiyle yapacağı her şeyi Allah’ın önceden
bilmesi anlamında da kullanılır.
D) İnsanın akıl ve iradesi ile karar verdikten sonra işlerin
sonucunu Allah’a havale etmesini anlatır.
E) Evren, bütün boyutlarıyla Allah’ın sonsuz ilminin kuşatması altında olduğu gerçeğini içinde barındırır.
E) III. ve IV.
İslam inanıcına göre insan-kader ilişkisiyle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İnsana iyilik ve kötülük yapma gücü verilmiştir.
B) İnsanın, davranışlarından sorumlu tutulasının gerekçeleri vardır.
C) İnsanın gerçekleştireceği bütün fiiller Allah’ın bilgisi
dâhilindedir.
D) İnsanın sorumluluğu ile özgürlüğü arasında doğru bir
orantı vardır.
5.
Bir sefer sırasında Ebû Ubeyde b. Cerrâh tarafından
Şam’a yakın bir bölgede karşılanan Hz. Ömer’e Şam
civarında veba salgını olduğu bildirilince O da yaptığı
istişare sonucu vebanın olduğu yere girmeyip Medine’ye
dönülmesi emrini verir. Bunun üzerine kendisine, “Allah’ın
kaderinden mi kaçıyorsun?” diyen Ebû Ubeyde’ye “…
Evet, Allah’ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.”
cevabını verir.
Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilir?
A) Tedbir
3.
C) Talim
E) Tefekkür
“Kuşkusuz bir her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
B) Takdir
D) Kaza
MEB 2016 - 2017
E) İnsan, kendisi için takdir edilen hayatı yaşamaktan
başka bir irade ortaya koyamaz.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİLSİ
(Kamer suresi, 49. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti örneklendirmez?
A) Gelgit olayı
B) Buzulların erimesi
C) Ay’ın dünyaya uzaklığı
D) Atmosfer tabakasının kalınlığı
E) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
6. “Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Zira Allah,
ona güven duyanları sever.”
(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Kader
B) Tefekkür
D) Tedbir
C) Tevekkül
E) Başarı
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
22
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİLSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İNSAN VE KADERİ - 1
7.
• Allah’ın emrettiği, razı olduğu, sevdiği iyi ve faydalı işlerdir.
10. Aşağıda verilen ayetlerin hangisinde insanın tercihlerinde özgür olduğu vurgulanmaktadır?
• Allah’ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı, yerilen ve cezayı hak eden davranışlardır.
• Allah’ın tüm canlılara maddi veya manevi olarak verdiği bütün nimetlerdir.
A) “Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük
taslamadan Allah’a secde ederler.”
• Kişinin her bir konuda elinden geleni yaptıktan sonra
sonucu Allah’a bırakmasıdır.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda
yoktur?
8.
E) Tevekkül
Sözlükte “hükmetmek, muhkem ve sağlam yapmak,
emretmek, yerine getirmek” anlamlarına gelir. Terim
olarak ise “Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planını
gerçekleştirmesi” şeklinde tanımlanır.
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Hak
B) İhsan
C) Kaza
D) Tevekkül
9.
•
“Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).”
(Rahman suresi, 5. ayet)
•“Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor.
O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına almıştır; her biri
belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler...”
(Fatır suresi, 13. ayet)
C) “Ne Güneş’in Ay’a yetişip çatması uygundur ne de
gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp
gider.”
(Yasin suresi, 40. ayet)
D) “Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su
indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz.”
(Hicr suresi, 22. ayet)
E) “Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona
üflemiş; sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne
kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Secde suresi, 9. ayet)
11. Aşağıdakilerden hangisi İslam inancındaki “şer” kavramının bir açıklaması olabilir?
A) İnsan aklının kavramaktan aciz kaldığı her durum
B) Kaderde olanın zamanı geldiğinde gerçekleşmesi
C) Allah’ın varlıklar için belirlediği varoluş süresinin dolması
D) Allah’ın emri ve insanın fıtratıyla bağdaşmayan kötü
ve zararlı şey
E) Allah’ın varlıklar için belirlemiş olduğu kanunların insanı kuşatması
12. “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an
geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.”
I. Biyolojik
II. Fiziksel
III. Toplumsal
III. Toplumsal
yasalardan hangileriyle ilgilidir?
yasalardan hangileriyle ilgilidir?
Bu ayetler;
I. Biyolojik
II. Fiziksel
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I. ve III.
IM
(Şems suresi, 9 ve 10. ayetler)
Bu ayetler;
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Nasip
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Rızık
C) Hayır
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Afet
(Nahl suresi, 49. ayet)
B) “Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir.”
MEB 2016 - 2017
A) Şer
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) I. ve II.
A) Yalnız I.
E) II. ve III.
B) Yalnız III.
D) I. ve III.
1
2 3
4 5
(A’râf suresi, 34. ayet)
6 7
C) I. ve II.
E) II. ve III.
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download