ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 28

advertisement
KAVRAMA
Test
28
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR - 2
1.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
A) Din değil, dinin anlayışıdır.
2.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Her farklı yorumun dayandığı bir metodoloji bulunmaktadır.
B) Yorumların nihai amacı bütün peygamberlerin ilkelerini açıklamaktır.
C) Kur’an’ın Allah’tan geldiği ile ahiretin hak olduğu hususunda ihtilaf yoktur.
D) Allah’ın isim, sıfat ve fiillerinde eşi ve benzeri olmadığı konusunda ittifak vardır.
E) İbadetlerle ilgili konulardaki farklılık daha çok onların
uygulanış şekillerine yöneliktir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Dört mezhebin ortaya çıkmasıyla son bulmuştur.
Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak” manasına gelen fıkıh kelimesi Kur’an ve
hadisin İslam toplumunun iki temel bilgi kaynağı olması sebebiyle kelime genelde Kur’an ve hadis merkezli
dini bilgi ve anlayışı ifade eden kavramlardan biri olarak
kullanılmıştır. Ancak Müslümanlar arasında dini bilginin
gelişip İslami ilimler oluşmaya başlayınca fıkıh kelimesi,
İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata dair amelî (uygulamaya dair) hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen
bir ilim dalını ifade eden terim anlamında kullanılmıştır.
4.
Buna göre aşağıdaki mezheplerden hangisi bu kapsamda değerlendirilir?
A) Şiilik
B) Eş’arilik
C) Haricilik
D) Hanbelilik
E) Maturidilik
5.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi bu ilim dalındaki çalışmalarıyla tanınmaz?
A) İmam Şâfi
B) Ebu Hanife
C) Vasıl bin Ata
D) Malik bin Enes
MEB 2016 - 2017
D) İnsan kaynaklı olduğundan hata içerir.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Sorunlara çözüm arayışıdır.
C) Bir metodolojiye dayanan fikirlerdir.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİLSİ
E) Ahmet bin Hanbel
3.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının tümü
hakkında;
I. Siyasi olayların gölgesinde şekillenmiş ekollerdir.
6.
Bu parçada anlatılan ilim dalında uzmanlaşanlara;
II. Tek bir yorum biçimine tepki olarak gelişmiş düşünsel yapılardır.
I. Fakih
III. Bir problem dolayısıyla belli ilkeler çerçevesinde geliştirilmiş fikirlerdir.
II. Müçtehit
III. Müfessir
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
adlarından hangileri verilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız III.
D) II. ve III.
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
D) II. ve III.
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
28
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİLSİ
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR - 2
7.
I. er-Risale
II. el-Müsned
III. el-Fıkhu’l-ekber
İslam âlimlerine ait olan bu eserlerden hangileri fıkıh
ilmiyle ilgilidir?
A) Eşyada asıl olan mubahlıktır.
D) II. ve III.
8.
C) I. ve II.
E) I, II. ve III.
İslam düşüncesinde gerek siyasî-itikadî gerekse amelî
noktalarda farklı görüşler gündeme gelmiş ve bunun sonucu olarak çeşitli mezhepler ortaya çıkmıştır. Ancak bu
mezheplerin görüşlerinin ayrışmadığı temel konular bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu konulardan biri değildir?
A) Allah’ın tekliği
B) Ahiretin varlığı
C) Peygamberliğin hak olduğu
D) Mutlak adaletin gerçekleştiği
MEB 2016 - 2017
E) Kur’an’ın Allah kelamı olduğu
9.
I. Son din olması
II. Evrensel olması
III. Vahiy kaynaklı olması
İslam’ın bu özelliklerinden hangileri onun her asır ve
dönemde yeniden yorumlanma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır?
A) Yalnız I. B) Yalnız III.
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II. ve III.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) İnsan, akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşabilir.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yalnız III.
B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I. 10. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel hükümlerindendir?
C) I. ve II.
D) İnsan özgür ve sorumlu bir varlıktır, kendi fiillerinin yaratıcısıdır.
E) İyilik yapana mükâfat, kötülük yapana da ceza vermek Allah için vaciptir.
11. Tarihte, Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen Sıffin Savaşı bazı siyasi-itikadi ekollerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ekollerden biri değildir?
A) Malikiyye
B) Mu’tezile
D) Hariciyye
C) Şia
E) Mürcie
12. •
Malikilerin hemen hepsinin itikadi konularda benimsediği mezheptir.
•
İyi ve kötü, güzel ve çirkinin akılla değil, vahiyle bilinebileceğini savunur.
•
Gazali ve Fahrettin Razi gibi âlimler bu mezhebin temel görüşlerini benimseyerek yazdıkları eserlerle bu
görüşlerin yaygınlaşmasını sağlamışlardır.
Sözü edilen bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşarilik
E) I, II. ve III.
B) Maturidilik
D) Haricilik
1
2 3
4 5
6 7
C) Şiilik
E) Caferilik
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download