ders öğretim planı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
KÜRESEL VE BÖLGESEL YÖNETİŞİM
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Yok
Haftalık Laboratuar Saati
Yok
Dersin Verildiği Yıl
1. Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (
2. Yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj
Yok
Dersin Amacı
Küreselleşme çerçevesinde, ekonomik kriz, çevre, etnik çatışma,
soykırım savaş, kalkınma sorunları gibi temel problemleri
çözebilmek için günümüzde çok taraflı yaklaşımlar ve yönetişim
anlayışı gerekmektedir. Günümüzde ekonomik ve siyasi aktörler
sadece ulus devletler olmaktan çıkmıştır ve uluslararası hukuk,
uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da çözümün
parçasını haline gelmiştir. Ortak amaçların yerine getirilebilmesi
için yeni yapılara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte bölgesel
bütünleşme, AB, NAFTA, MERCOSUR, Afrika Birliği gibi
bölgesel örgütlerin yükselişiyle birlikte uluslararası yönetişim ve
politik ekonomi alanındaki en tartışmalı konulardan birisi haline
gelmiştir. Bu çerçevede bu dersin amacı, küresel ve bölgesel
yönetişimle ilgili temel tartışmaların yapılmasıdır. Ayrıca ders
şu sorulara yanıt bulmayı amaçlamaktadır.
• Hesap verilebilirlik ve şeffaflık nasıl sağlanacaktır?
• Bölgesel bütünleşmenin sürükleyici dinamikleri nelerdir
ve bir trend olarak bölgeselleşmenin küresel ekonomi
içindeki ağırlığı nedir?
• Bölgesel ticaret anlaşmaları çoktaraflı ticaret sistemini
tehdit mi etmektedir yoksa uluslararası ekonomik
işbirliğini sağlamak için faydalı mıdır?
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Bölgesel ve küresel yönetişim kavramlarını ve önemlerini
anlamak
ÖÇ2. Küresel ekonomide bölgeselleşme trendlerini analiz etmek
ÖÇ3. Yeni uluslararası ekonomik düzeni ve bölgeselleşme ve
küreselleşme doğrultusundaki yeni ekonomik trendleri analiz
etmek
Dersin İçeriği
Yenidünya düzeninin dinamiklerini anlamak açısından bu ders
öncelikle bölgesel ve küresel yönetişimin anlamı üzerinde
duracaktır. Küresel yönetişimin aktörleri olan uluslararası
örgütler ve sivil toplum kuruluşları incelenecek ve küresel
sorunlara bulunacak çoktaraflı çözüm arayışları tartışılacaktır.
Küreselleşme süreci dahafazla
bütünleşmiş bir dünyayı
dolayısıyla bölgeselleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bölgesel
bütünleşmeler farklı bölgelerde farklı dinamiklerle ortaya
çıkmaktadır. Bu çerçevede derste Avrupa’da, Amerika’da,
Asya’daki bütünleşme modelleri AB, NAFTA ve ASEAN gibi
örgütler incelenerek ele alınmaya çalışılacaktır. Ayrıca tercihli
ticaret anlaşmaları, serbest bölge antlaşmaları uluslararası
ekonominin yeni trendlerini anlayabilmek için ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. Hafta: Giriş
2. Hafta:Yönetişimin Uluslararası İlişkilerdeki Yeri
3. Hafta:Küresel Yönetişimin Gelişimi ve Uluslararası Hukuk
4. Hafta:Küresel Yönetime Katılma Devlet-Dışı Aktörlerin
Rolleri
5. Hafta: Uluslararası Ticaret Rejimi ve Kalkınma
6. Hafta:Yönetişim ve Küreselleşme
7. Hafta: Bölgeselleşme ve Bölgesel Örgütler
8. Hafta: Vize Sınavı
9. Hafta:Asya’da Bölgeselleşme ASEAN
10. Hafta:Amerika’da Bölgeselleşme NAFTA
11. Hafta:Avrupa’da Bölgeselleşme AB
12. Hafta:Bölgeselleşme ve Serbest Ticaret Bölgesi Antlaşmaları
13. Hafta:Devlet Dışı Aktörler: Sivil Toplum Kuruluşları
14. Hafta:Devlet Dışı Aktörler: Çokuluslu Şirketler
15. Hafta:Genel Değerlendirme
16. Hafta: Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
•Sbragia, Alberta, 2008: “Comparative Regionalism: What
Might It Be?”, Journal of Common Market Studies 46, annual
review issue, 29-49.
•Héritier, Adrienne, and Dirk Lehmkuhl, 2008: “The Shadow of
Hierarchy and New Modes of Governance”, Journal of Public
Policy 28(1): 1-17.
•Pomfret, Richard, 2007: “Is Regionalism an Increasing Feature
of the World Economy?”, The World Economy 30: 923-47.
•Jean Grugel& Nicola Piper, Critical Perspectives on Global
Governance (2007): 1-23.
•Hettne, Björn, 2005: “Beyond the ‘New’ Regionalism”, New
Political Economy 10(4):543-71.
•Pollack, Mark, 2005: “Theorizing EU Policy-Making”, in
Helen Wallace, WilliamWallace, and Mark Pollack (eds.),
Policy-Making in the European Union, 5th ed., 36-48 (“The
Governance Approach: The EU as a Polity”).
•Kohler-Koch, Beate, and Berthold Rittberger, 2006: “The
Governance ‘Turn’ in EU Studies”, Journal of Common Market
Studies, annual review issue, 27-49.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
-
Ödev
-
-
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Materyal tasarlama, uygulama
Okuma
10
3
30
İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
14
5
70
Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
TOPLAM
50
36
180
Sunu Hazırlama
Sunum
Seminer Hazırlama
Rapor Hazırlama
Proje
Ödevler
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
180/30=6AKTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3
5
4
4
5
4
4
3
5
3
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
4
2 Düşük
3 Orta
PÇ9
3
5
4 Yüksek
PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
5
5
4
5
5
5 Çok yüksek
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards