Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a

advertisement
Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
(a)
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
5
(b)
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
BBY
309
5
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, tartışma, ödev yapma
Bu derste öğrenciler;
ilişkisel veri modeli kullanarak veri tabanı tasarımı, işletimi ve yaşatımı
konusunda bir anlayış kazanırlar; özellikle kütüphane ve bilgi
merkezlerinde bilgi depolama ve erişim sornlarını çözmek için VTYS’den
nasıl yararlanılacağını öğrenirler; MS Access kullanarak veri tabanı
sorgulamasını öğrenirler; varlık-İlişki diyagram tekniklerini ve araçlarını
kullanmasını öğrenirler; MS Access kullanarak dönem ödevi olarak bir
veri tabanı tasarlar ve kurarlar.
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
 Veri Tabanı Uygulama Örnekleri
 Microsoft Access 2000
 Varlık-İlişki Veri Modeli
 İlişkisel Model ve Normalizasyon
 Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı
 Structured Query Language (SQL)
 SQL Uygulamaları
 Veri Tabanı Yeniden Tasarımı
 Internet’te Veri Tabanları
 Veri ve Veri Tabanı Yönetimi
 Kroenke, David M. Database Processing: Fundamentals, Design,
and Implementation. 9th Edition. Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 2004.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES
Anlatım: Lecture
Tartışma: Discussion
Soru-Yanıt: Question and Answer
Gözlem: Observation
Alan Gezisi: Field Trip
Takım/Grup Çalışması: Team/Group Work
Rol Oynama/Dramatize Etme: Role Play
Gösteri: Demonstration
Deney: Experiment
Uygulama-Alıştırma: Drill and Practice
Örnek Olay İncelemesi: Case Study
Sorun/Problem Çözme: Problem Solving
Beyin Fırtınası: Brain Storming
Proje Tasarımı/Yönetimi: Project
Design/Management
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma: Preparing and/or Presenting Reports
Form IVa ( Türkçe):HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Form Va: DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Sayısı
Katkı Payı %**
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
% 100
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak değerlendirme
sisteminde kullanılabilir
**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik
maddeleri geçerlidir
Form VIa: AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Form VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi*
1
2
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
3
4
5
Download