Ders: Yont 221

advertisement
Ders: Yont 221
Sefa Şahin
Konu: Yönetişim
Yönetişim nedir?
• Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahip olan ve geleceğe
yönelik bir bakışa sahip yönetim anlayışını ifade eder. Sonuç
ve hedef odaklı olaylara yönelmiş, vatandaşa hizmeti esas
alan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir çağdaş bir yönetim
biçimine imkan veren yaklaşımdır. Mevzuatta; “saydamlık,
hesap verebilirlik, katılımcılık, çalışma uyumu, yerli yerindelik
ve etkenlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal
ortaklara dayalı yönetim anlayışı” olarak tanımlanmaktadır.
Yönetişimin temel özellikleri
• Ekonomik, sosyal ve politik öncelikler: Kamu hizmetleri kalite
ve miktar açısından politik kararlara göre değil de piyasa
taleplerine göre belirlemek istenmiştir. Bu sayede tüketiciler
seçtikleri kişilere danışmadan hizmeti etkilemeye
başvurmuşlardır.
• Seçilmiş görevlilerin değişen rolleri: Yönetişim seçilmiş
görevlilerin fonksiyonlarını mevcut olandan daha az önemli
göstermektedir. Bu sayede ağsal ilişkilerin kamu kaynakları ile
özel kaynakların bir araya getirilmesi önem kazanmaktadır.
• Katılımcılık: Yönetişimin öncelikler arasında yer alan saydam
bir politika belirlemek, uygulamak ve uygulama sonuçlarını
ilan etmek, ilgili prosedürler ile beslenmek zorunda olan bir
hedef olarak göstermektedir.
Yönetişimin kapsamı ve sınırları.
• Yönetişim başta devlet olmak üzere, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarını kapsamaktadır.
• Devlet: Siyasi ve kamu kuruluşlarını içermekte ve
bu süreçte vatandaşlarına daha etkin bir hizmet
vermeyi hedeflemektedir.
• Özel sektör: Gelir kaynağı oluşturarak üretimi,
ticareti ve insan kaynaklarını geliştirerek hizmet
sağlama ve ekonomik kalkınmayı artırmayı
hedefler.
• Sivil toplum: Kar amacı gütmeyen birey ile devlet
arasında yer alarak toplulukları organize eder.
• Yönetişim; kapsadığı devlet, özel sektör ve kar
amacı gütmeyen üçüncü sektör kuruluşlarının
hepsinin arasında eşitlik ilişkisinin
bulunduğunu öngörmektedir.
Yönetişimin stratejileri
• Yönetişim, kurumları, kurumlarının aktörlerini,
ancak kurumlardan çıkan ve onlarında ötesine
giden aktörler olarak göstermektedir. Burada
resmi yönetim sistemine bir meydan okuma söz
konusudur.
• Yönetişim kurumlar arasındaki ilişkilerde mevcut
güç bağımlılıklarını açıklığa kavuşturmaktadır. Güç
bağımlılığı; toplu harekete yönelik örgütlerle diğer
diğer örgütlere bağlı kabul edilmektedir.
• Yönetişim, aktörlerin otonom ve kendi kendilerini
yönettiklerini ağlar sistemi olarak
değerlendirmektedir. Bundan dolayı yönetişim,
aktörlerin otonom özerklikleri ile ilgilenmekte, nihai
ortaklığı, ulaşmak istenen kendi kendini yöneten
yapılanmalar olarak görmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards