KALİTE KONSEYİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

advertisement
KALİTE KONSEYİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa Sayısı:
KK_GYS01
24.05.2013
---
0
4
REVİZYON DURUMU
“Revizyon Tarihi”
“Açıklama”
“Revizyon No”
Hazırlayan:
Onaylayan / İdari:
Onaylayan / Kalite:
Kalite Konseyi
Adem Aköl
Sinan Özyavaş
Kalite Konseyi Başkanı
Kalite Koordinatörü
1/4
KALİTE KONSEYİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa Sayısı:
KK_GYS01
24.05.2013
---
0
4
1. BAĞLI OLDUĞU BİRİM / YÖNETİCİ
Hastane Yönetim Kurulu
2. KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR
Yok
3. KALİTE KONSEYİ
3.1. Daimi Üyeler
•
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı
•
Başhekim
•
İdari ve Mali İşler Direktörü
•
İdari ve Mali İşler Direktör Asistanı
•
Anabilim Dalı Başkanı ( Üç ayrı bölümden )
•
Diş Hekimliği Fakültesi Klinikleri Kalite Koordinatörü
•
Başhemşire
•
Hastane Kalite Koordinatörü
3.2. Toplantı Sıklığı
Kalite Konseyi, her ay en az bir defa toplanır.
4. İŞİN TANIMI
Kaliteli hasta bakımını sağlamak amacıyla kuruluşun misyon, vizyon, politika, hedef ve stratejilerini
belirlemek üzere öneriler getirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunulması için gerekli tüm kaynakların
planlaması, yönetilmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi ve korunmasında aktif rol almaktır.
5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
5.1. Kurumun misyon, vizyon, politika, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi için Hastane Yönetim
Kurulu’na önerilerini sunar.
5.2. Kuruluşun organizasyon şemasının belirlenmesinde aktif rol alır. Personelin görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesini sağlar.
5.3. Hastane Kadro Planı’nın oluşturulmasında önerilerde bulunarak, konunun Başhekim ve
ayrıca İdari ve Mali İşler Direktörü tarafından Hastane Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasını
sağlar.
5.4. Kurumda uygulanacak iş süreçlerini belirler ve süreçlerin etkinliğini takip eder.
5.5. Kurumun kanun, yönetmelik vb. gerekliliklere uygun çalışmasını sağlar.
5.6. Toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanmasını teşvik eder, kurum
içinde planlanan bu çalışmaları onaylar.
2/4
KALİTE KONSEYİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa Sayısı:
KK_GYS01
24.05.2013
---
0
4
5.7. Kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik politikalar geliştirir, bu politikalara uygun stratejik
planlamalar yapar, geliştirir, gözden geçirir, gerekirse revize eder ve Hastane Yönetim Kurulu’na
sunar.
5.8. Hastane Yönetim Kurulu tarafından yeni bir hizmet sunumu kararı alması halinde söz konusu
süreçlerin tasarlanması ve uygulamaya yönelik planlama yapılabilmesi için gerekli organizasyonu
yapar. Bu doğrultuda oluşturulmuş kurum içi çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışır.
5.9. Vizyon, Misyon, Politika, Temel Değerler, Strateji ve Hedeflerin tüm kurum içinde
benimsenmesi ve uygulanmasını sağlar ve kurum kültürü oluşturulmasını temin eder.
5.10. Kurumun vizyon, misyon ve kalite politikalarını gerçekleştirirken faydalanılacak ulusal ve
uluslararası standartları inceler. Hastane Yönetim Kurulu’nun onayıyla kurum içinde gerekli
organizasyonu yapar.
5.11. Akreditasyon çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olacak yöneticinin atamasını yapar.
5.12. Akreditasyon çalışmaları doğrultusunda hazırlanması planlanan ve hazırlanan dokümanları
inceler ve onaylar.
5.13. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı için kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin maliyet
unsurlarını denetler.
5.14. Kalite kurulları ve Kalite Koordinatörlüğü'nden sağladığı geri bildirimleri değerlendirerek,
uygulama taleplerini onaylar, gerektiğinde onay için Hastane Yönetim Kurulu'na sunar.
5.15. Tüm çalışanlar için oryantasyon ve sürekli eğitimle ilgili standart bir program oluşturulmasını
sağlar ve eğitimi teşvik eder.
5.16. Tüm faaliyetlerin sürekli ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik mekanizmaları
işbirliği içinde oluşturur ve gözden geçirir.
5.17. Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenlik Planı’nı onaylar, uygulamaya alınmasını sağlar, analiz
sonuçlarını değerlendirir ve iyileştirici faaliyetleri planlar.
5.18. Düzenli olarak yapılan Kalite Konseyi toplantılarında;
5.18.1. Kalite Koordinatörü ve diğer idari birim yöneticileri tarafından sunulan raporları,
5.18.2. Kurullardan gelen talepleri,
5.18.3.
İnsan Kaynakları Birimi tarafından sunulan personel memnuniyet ve şikâyetlerini
değerlendirir, gerekli planlamayı yapar, iyileştirici / düzeltici faaliyetleri uygulamaya alır ve
sonuçlarını denetler.
5.18.4.
“Hasta ve Yakınlarının Şikâyet, Öneri ve Teşekkürleri Prosedürü”ne uygun olarak
hasta ve yakınlarının geri bildirimlerini alan ve bunları takip eden sorumlu personel tarafından
3/4
KALİTE KONSEYİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa Sayısı:
KK_GYS01
24.05.2013
---
0
4
sunulan hasta memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek, gerektiğinde tıbbi konuların Tıbbi
Danışma Kurulu’na; idari konuların Hastane Yönetim Kurulu’na sunulmasını sağlar.
5.19. İdari ve Tıbbi Birimlerle Periyodik olarak yapılan Gözden Geçirme Toplantılarında;
5.19.1. Kurulmuş olan sistemi değerlendirir, geliştirir ve iyileştirir.
5.19.2. İç ve dış denetim sonuçlarını,
5.19.3.
Kalite indikatör sonuçlarını değerlendirir, hedefler belirler, iyileştirici faaliyet planlar.
5.20. Kalite Konseyi’nde alınan kararların takibini yapar.
5.21. Hastane Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.
4/4
Download