Kalite Yönetim Temsilcisi - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

advertisement
Doküman No
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
GYS 018
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
--
1/2
Sayfa No
1. GÖREV TANIMI
: Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin ISO-9001:2008
standardına
uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.
Üst makam; Kalite Yönetim Sistemleri Kontrol Alt Kurul Temsilcisidir.
2. HASTANE İÇİNDEKİ YERİ : Bu talimatta Görev Yetki ve Sorumluluğu belirtilen kişinin Üst
Makamı ve Bağlı Birimleri, Fakülte Dekanının hazırlamış olduğu görev dağılım listesine göre revize
edilen organizasyon şemasında belirtilmiştir.
3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
3.1. Diş Hekimliği Fakültesi/Hastanesi tarafından yürütülen Kalite Yönetim sistemini kurma
çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek. Hasta memnuniyetini temel alan kaliteli hizmetin verilmesi
için gerekli şartları sağlamaktır.
3.2. Kalite Yönetim temsilcisi atanma tarihinden itibaren Kalite Yönetim Sistemi kurma
çalışmalarına başlar.
3.3. Kalite Yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve
sürekliliğini sağlamak.
3.4. Hastanede hasta şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
3.5. Hastanemizde kalite yönetim sistemi mantığını benimsemek, sağlamak, yürütmek ve
devamlılığını sağlamak için gerekli prosedürleri hazırlamak.
3.6. ISO 9001:2008 Kalite belgesi alma çalışmalarına başkanlık etmek Fakültemiz/hastanemiz
adına kalite ile ilgili görevleri yürütmek, proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin
sağlanmasını koordine etmek.
3.7. Periyodik olarak yapılan toplantılarla, yönetimi çalışmalar hakkında bilgilendirmek.
3.8. Kalite yönetim sistemi ile ilgili doküman prosedür ve talimatların sürekli kullanılır halde
olmasını temin etmek.
3.9. Dokümanların güncelliğini ve kontrolünün devamlılığını sağlamak.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Doküman No
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
GYS 018
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
--
2/2
Sayfa No
3.10. Kalite Yönetim sistemi ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde
bulunmak.
3.11. Kalite Yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine etmek.
3.12. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla irtibatta bulunmak.
3.13. Kalite Yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için ve gözden geçirme
toplantılarında esas alınması amacıyla üst yönetime Yönetim Temsilcisi Raporunu her 6 ayda bir
sunmak.
3.14. Kalite Yönetim Sisteminin gidişatı hakkında istatistiksel analizler yaptırmak ve konu ile ilgili
raporlar hazırlamak ve ilgili birimler arasında koordine sağlamak
3.15. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve
kontrolünü yapmaya yetkilidir.
3.16. Hastane içerisinde kalibrasyona tabi tutulacak cihazların belirlenmesinde karar verici
olmaya yetkilidir.
3.17. Kalitenin yaşam tarzı olduğunu çalışanlara benimsetilmesini sağlamak.
3.18. Kendi işleri yanında, bu faaliyetleri de yapmaktan sorumludur.
4-GEREKLİ NİTELİKLER:
4.1. Görevinin gerektirdiği düzeyde kalite yönetim deneyimine sahip olmak.
4.2. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idare gereklerini bilmek.
4.3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Download