K-2 ve L+2 iyonları nötr hale dönüşürken elektron

advertisement
8. SINIF ÇALIŞMA SORULARI
1. K-2 ve L+2 iyonları nötr hale dönüşürken
elektron sayıları nasıl değişir?
K
L
A) artar
azalır
B) azalır
artar
C) azalır
azalır
D) artar
artar
2.
X:2)1)
Y:2)8)7)
Yukarıda elektron dizilimleri verilen element
atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) X bir metaldir
B) Y bir halojendir.
C) X ile Y arasında iyonik bağ oluşur.
D) Y kararlı bir elementtir
3. Kimyasal tepkimeler için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Atomların türü ve sayısı korunur
B) Kütle korunur
C) Farklı özellikte, yeni maddeler oluşur.
D) Girenlerle ürünlerin kütleleri eşit değildir.
3. C2H6 + O2
CO2 + H2O
Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde suyun katsayısı
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 3
B) 2
C) 6 D) 4
4. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişme
değildir?
A)Boyama ile saç renginin değişmesi
B)Ojenin aseton ile çıkarılması
C)Çivinin paslanması
D)Buzun erimesi
5. Proton sayısı 2 olan He atomu için,
I. Tek katmandan oluşur,
II. Soy gazdır.
III. Tabiatta tek atomlu gaz halde bulunur
ve bağ yapmaz. Yargılarından hangileri
doğrudur?
A)I ve III
C) Yalnız III
B) I, II ve III
D) II ve III
6.Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma
tepkimesidir?
A) 2H2 +O2
2 H2 O
B) 2Na + Br2
2NaBr
C) N2 + 3H2
2NH3
D) CaCO3
CaO + CO2
7.
Bir öğrenci özdeş
küplerden oluşmuş şekilleri kullanarak
aşağıdakilerden hangisini gözlemek istemiştir?
A)Yüzey ile basınç ters orantılıdır.
B)Ağırlık ile basınç doğru orantılıdır.
C)Yükseklik ile basınç doğru orantılıdır.
D)Ağırlık ile kütle doğru orantılıdır
8.Batan cisimler için aşağıdakilerden hangisi
veya hangileri yanlıştır?
I - Cismin hacmi kadar sıvı taşırır
II- d cisim= d sıvı
III- Kapta ağırlaşma olmaz.
IV – d cisim> d sıvı
A) I
B ) I-II
C ) II-III D ) I-III-IV
9. Kovalent bağ için seçeneklerde verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.) Ametal-ametal atomları arasında olur.
B.) Elektronlar ortaklaşa kullanılır
C.) Kovalent bağlı bileşiklerin sulu çözeltisi
elektriği iletir.
D.) H2O kovalent bağlı bileşiktir
10.
Elektronların çekirdek çevresinde bulunabildikleri
belirli bölgeler enerji düzeyi olarak bilinir.
Çizelgedeki atomlardan hangileri aynı periyotta
(yatay sırada) yer alır?
A) K ve N B) M ve N C) K ve L D) L ve N
11. X+1 iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan
molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) XY
B) X2Y
C)
XY2
D) X2Y2
12. Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme için
söylenebilir?
A) Kromozom sayısı farklı olan hücreler
oluşturulur.
B) Vücut hücrelerinde çoğalmayı sağlar.
C) Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur.
D) Üreme hücrelerinde kalıtsal çeşitliliği sağlar.
13. Kromozomlardaki kalıcı değişikliğe ne ad
verilir?
D)
A) Mutasyon
C) Seleksiyon
19- 13Al ve 8O atomlarının arasında oluşacak
bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Al3O2
B.) Al2O3
C.) AlO D.) Al2O
20. Atom numarası 11 olan Na elementinin son
yörüngesinde kaç elektron vardır?
B) Modifikasyon
D) Varyasyon
14. I.Kromozom sayısının yarıya inmesi
II.Krossing-over gerçekleşmesi
III.DNA‘ nın kendini eşlemesi
Yukarıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mitoz
ve mayoz bölünmede ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D)I, ve III
15.
Bileşik
AB
BC
DC
Bağ türü
İyonik
Kovalent
iyonik
Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) A – ametal
B) D – metal
C) B – ametal
D) C – ametal
16. Bir anyon iyonu için,
I. Tanecik pozitif yüklüdür.
II. Tanecik negatif yüklüdür.
III. Elektron sayısı, proton sayısından fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III. B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
17. Biyoteknolojinin asıl amacı, biyolojik bir
sistemi ya da canlıyı endüstriyel alanda
kullanmak üzere üretmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaca
uyar?
A) İnsülin hormonunu bir bakteri türünden
üretmek
B) İnsanların genetik yapılarını değiştirerek
güçlü insanlar üretmek
C) Hastalık yapıcı bakterileri üretmek
D) İyi kalitede sebze, meyve üretmek
18.Tek ayağı üzerinde duran bir öğrenci diğer
ayağını da yere koymasıyla yere yaptığı basınç ve
öğrencinin ağırlığı nasıl değişir?
Basınç
Öğrencinin ağırlığı
A) Azalır
Artar
B) Azalır
Değişmez
C) Değişmez
Azalır
A) 1
Değişmez
Artar
B) 3
C) 5
D) 7
21.Aynı ağırlıktaki K, L, M kamyonlarının
tekerlek sayıları sırasıyla 4, 6, 8 dir.
Buna göre kamyonların yere yaptıkları basınçlar
P1 ,P2 ,P3 arasındaki ilişki nasıldır?
A) P1 > P2 > P3
C) P1 = P2 = P3
B) P3 > P2 > P1
D) P2 > P 1 > P3
22.Dağcılık sporu ile uğraşan Ali, dağın zirvesine
yaklaştıkça kulaklarında bir ağrı hissediyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basıncın azalmasın B) Rüzgarın azalması
C) Oksijenin azalması D) Yorgunluğun artması
23. I. Metaller ısı ve elektriği iletir.
II. Metaller kendi aralarında bileşik yapmaz.
III. Ametaller ile metaller arasında kovalent
bağ oluşur.
IV. Ametaller kendi aralarında bağ oluşturmaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)I,II
C)II,III,IV
B)I,II,III
D)I,II,III,IV
24. Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik
çizelgedeki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 5. Periyot, 1A grubu B) 4. Periyot, 1A grubu
C) 3. Periyot, 3A grubu D) 3. Periyot, 7A grubu
25. I.Yüzeyleri parlaktır.
II.Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
III.Tel ve levha haline getirilebilir.
Magnezyum, alüminyum gibi elementler için
yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
B A Ş A R I L A R
Download