Periyodik Sistem - I ( Periyodik Sistem ve Tarihçesi )

advertisement
K
IM
5
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
TEST
Periyodik Sistem - I ( Periyodik Sistem ve Tarihçesi )
1. Mendeleyev’in hazırladığı periyodik tablo için;
4. Periyodik tablonun 1A grubunda yer alan elementlerle ilgili;
I. Elementler atom kütlelerine göre sıralanmıştır.
II. Kimyasal özellikleri benzer elementler alt alta yazıl-
mıştır.
III. Yeni elementlerin bulunmasına öncülük etmiştir.
I.
Doğada atomik yapıda bulunurlar.
II.
Temel halde son yörüngelerinde 1 elektron bulu nur.
III. Tüm bileşiklerde +1 yükseltgenme basamağına sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
A) Yalnız II
E) I, II ve III
2. Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 3. periyot toplam 8 element içerir.
B) Geçiş metalleri 4. periyottan itibaren başlar.
C) Geçiş elementlerinin hepsi metaldir.
D) Ametallerin tamamı p bloğunda bulunur.
E) 2A grubu elementlerine toprak alkali metaller denir.
3. X elementi 6 C ile aynı grupta,
bulunmaktadır.
Nötr X atomu için;
35
Br ile aynı periyotta
I.
Periyodik tablonun 4. periyot 6A grubunda bulunur
II.
70
X atomunun çekirdeğinde 38 nötron bulunur
III. Temel elektron dizilişinde ℓ =1 olan 16 elektron
bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Î
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
5. Periyodik sistemin elementlerin atom numaralarına
göre düzenlenmesini öneren bilim insanı kimdir?
A) Seaborg
D) Crooks
B) Moseley
C) Mayer
E) Thomson
6. Halojenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Periyodik tablonun 7A grubunda bulunurlar.
B) Hepsi bileşiklerde -1 ile +7 arasında değişen değerlik alabilir.
C) Doğada moleküler yapıda bulunurlar.
D) Elektron dizilişleri p5 ile sonlanır.
E) Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir.
TEST
23
5
12-B
Periyodik Sistem - I ( Periyodik Sistem ve Tarihçesi )
7. I.
12 - 20 - 28
II.
2 - 10 - 18
10.
B
A
F
D
C E
III. 5 - 13 - 31
Yukarıda atom numaraları verilen elementlerden
hangilerinde 3 element de aynı grupta yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) I ve II
A) A ve B elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
B) D ve E’nin değerlik elektron sayıları aynıdır.
C) C ve E aynı grupta yer alır.
D) Atom numarası en büyük element C’dir.
E) F’nin temel elektron dizilişi küresel simetrik özellik
gösterir.
E) I, II ve III
I. Yarı dolu orbital sayısı
II. Periyodik tablodaki yeri
III. Bulunduğu blok
niceliklerinden hangileri kesinlikle bulunabilir?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) I ve II
9.
8
C) Yalnız II
E) II ve III
O, 19 K ve 25 Mn elementleri ile ilgili;
I. K ile O arasında iyonik bileşik oluşur.
25 Mn , bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik ala-
bilir.
II.
III. K ile Mn aynı periyotta yer alır.
B) Yalnız II
D) I ve III
K
AZZA
KA
ANN
ES
STT
AA TTE
KKAAVVRRAAMM
IMIM
Adı
11.
a
X ile a + 1Y elementlerinin yer aldıkları gruplar;
I. II.
III.
X
Y
2A
3B
2B
3B
8B
1B
hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12. Aynı periyotta bulunan;
X : Alkali metal
Y : Geçiş metali
Z : Toprak grubu element
T : Halojen
elementlerinin atom numaraları hangi seçenekte
doğru sıralanmıştır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Temel elektron dizilişinde son orbitalin türü ve içerdiği
elektron sayısı bilinen bir elementin;
C) I ve II
E) I, II ve III
:.............................................
:.............................................
A)
B)
C)
D)
E)
X2Y2Z2T
T2Z2Y2X
T2Y2Z2X
Y2X2Z2T
Y2T2Z2X
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
1011
11 12
12
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
:.............................................
NO::
NO
.............................................
.............................................
Puan: : ..............
..............
Puan
Download