Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTSAKTS

advertisement
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında yüksek
öğrenim alanında öğrenci hareketlerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde
aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınmasına yönelik olarak, Adıyaman Üniversitesinin Ön
Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı veya yabancı
uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere not çizelgesi (Transkript) ve
ECTS/AKTS Diploma Eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge; Adıyaman Üniversitesinin Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarında kayıtlı olan öğrencilerin ECTS/AKTS Diploma Eki ve Not Çizelgesi
(Transkript) hazırlama çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge; en son yürürlüğe giren Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) : Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında
aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir Yükseköğretim kurumundan diğerine
transfer edilmelerini sağlayan bir akreditasyon sistemini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Kredilendirme Esasları
Uygulama Esasları
MADDE 5-(1) Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü
programlarında öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik
başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek not çizelgesi (transkript) ve ECTS/AKTS
Diploma Eklerinde bu Yönerge hükümleri uygulanır.
(2) ECTS/AKTS kredisi, öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi
başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli işgücünün (teorik dersler, uygulama, seminer,
bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi
v.b.) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer, yurt içinde veya ECTS/AKTS'i kabul eden
ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın, tam zamanlı olarak
tamamlanması için gereken toplam çalışma (iş) yükünün ne kadar bölümünü teşkil ettiğinin
sayısal göstergesidir.
Kredilendirme esasları
MADDE 6-(1) ECTS/AKTS Kredilendirmesinde yarıyıl esasına (sömestre) göre eğitim
yapılan kurumların bir yarıyıllık eğitimi en az 30 ECTS/AKTS kredisi ve yıl esasına göre
eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir.
(2) Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem eğitim 20 ECTS/AKTS
kredisi olarak değerlendirilir.
(3) Bir ECTS/AKTS kredisi yaklaşık 30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.
(4) Bir dersin ECTS/AKTS Kredisinin belirlenmesinde yıllık eğitim-öğretim programının
tümünün yürütülmesi için gerekli öğrenci iş yükü göz önüne alınarak hesaplama yapılır (EK(1) Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri ve diğer eğitimöğretim gereksinimlerinin başarı ile tamamlanabilmesi için gerekli iş yüklerinin her birine
belli bir kredi verilir.
MADDE 7-Bir ECTS/AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin
öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite
Senatosunun onayına sunulur. ECTS/AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu
durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.
MADDE 8-Adıyaman Üniversitesi ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar
uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde ders alma ile ilgili olarak yurt dışındaki
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci,
harçlarını ödemeye devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
MADDE 9-Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/prog ramından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu
sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının(erasmus bölüm koordinatörlerinin)
nezaretinde yapılarak, bölümün/programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir.
MADDE 10- Öğrencilerin yurtdışındaki bu derslerden aldıkları AKTS/ECTS notları, “Adıya
man Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 26. maddesi
ve aşağıdaki dönüşüm tablosundan yararlanılarak değerlendirilir.
AKTS/ (ECTS) NOT SİSTEMİ
AKTS Notu
AKTS Tanımı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
NOT SİSTEMİ
Harf Karşılığı
Kat Sayısı
Başarı Notu
A
Pekiyi
AA
4,00
B
Pekiyi
BA
3,50
C
İyi
BB-CB
3,00-2,50
D
Orta
CC
2,00
E
Şartlı Başarılı
DC –DD
1,50 -1,00
FX
Başarısız
FD
0,50
F
Başarısız
FF
0,00
MADDE 11- Adıyaman Üniversitesi, programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurt içi veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ECTS/AKTS kredilerini tanır.
MADDE 12-Adıyaman Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen
öğrencilerin üniversitemizde geçirdikleri dönem bakımından akademik başarıları ile ilgili tüm
konularda karar verme yetkisine sahiptir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13-Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, yönergenin 3. maddesinde
belirtilen yönetmelikler ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal
Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan "LLP-Erasmus Uygulama Elkitabı"nda
geçen hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 14-Bu Yönerge, 2013–2014 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecektir.
Yürütme
MADDE 15- Bu Yönerge, Adıyaman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
AKTS/İş Yükü Tablosu Örneği
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Süresi(Saat)
Ders Süresi
14
2
Sınıf Dışı Ders Çalışma
14
3
Ödevler
14
3
Sunum
2
3
Ara Sınav ve (ara sınava hazırlık)
1
1
Proje
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı ve ( yarıyıl sonu sınavına hazırlık)
1
1
Toplam İş Yükü /30
AKTS Kredisi
EK-1
Toplam İş yükü
28
42
42
6
1
0
1
120 (120/30)
4
Download