EKON 101 - Mikro Ekonomi

advertisement
EKON 101 - Mikro Ekonomi
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Mikro Ekonomi
EKON 101
Yarýyýl
Güz/Bahar
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
AKTS
4
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
-
Dersi Veren(ler)
-
Dersin Yardýmcýlarý
-
Dersin Amacý
Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli
ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Ekonominin Temel Özelliklerini Kavramak
* Tüketici ve Üretici Davranışlarını Analiz Etmek
* Piyasa Dengesindeki Degişmeleri Analiz Etmek
* Piyasa Yapısına İlişkin Farklılıkları Ayırt Etmek
Dersin Ýçeriði
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1500431269
Page 1/4
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
İktisadın kapsamı ve metodu
Bütün dönem boyunca teori, uyulama ve
ödevleri kapsamaktadır.
2
Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi
3
Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi
4
Talep eğrisinde kaymalar
5
Talep esnekliği
6
Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı
7
Arz eğrisinde kaymalar
8
Arz esnekliği
9
Arz, talep ve esneklik uygulamaları
10
Üretim maliyetleri
11
Piyasa dengesi
12
Tam rekabet piyasası
13
Tekel Piyasası
14
Tekel Piyasası
15
Diğer eksik rekabet piyasaları
16
Final
KAYNAKLAR
Ders Notu
Mikro İktisat / Erdal ÜNSAL
Mikro İktisat/ İsmail Bulmuş
Diðer Kaynaklar
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1500431269
Page 2/4
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
20
Sunum/Jüri
-
-
Projeler
-
-
Seminer/Workshop
1
10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
25
Final/Sözlü Sınav
1
35
Toplam
5
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
4
65
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
1
35
Toplam
5
100
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1500431269
Page 3/4
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
2
3
4
5
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar
-
-
-
Uygulama
5
3
15
Derse Özgü Staj
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
-
Sunum / Seminer
-
-
-
Proje
-
-
-
Ödevler
3
1
3
Küçük Sınavlar
-
-
-
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
3
Final / Sözlü Sınav
1
4
4
Toplam Ýþ Yükü
73
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1500431269
Page 4/4
Download