Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Kodu : IR 560 Dersin Adı : Dünya

advertisement
Ders Profili - Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ders Kodu : IR 560
Dersin Adı : Dünya Siyasetinde Orta Doğu
Zorunlu/Seçmeli: Seçmeli
Ön koşul -
Katalog Tanımı: Orta Doğu’da sosyal ve
kurumsal yapıların tarihsel temelleri ve
gelişme sorunları. Arapçılık, İslam,
Modernleşme gibi konseptler ve ideolojiler.
Günümüz çatışmaları ve modern Orta Doğu
sınırlarını belirleyen antlaşmalar.
Ders Kitabı / Gerekli Materyal:
Okuma öğretim görevlisince sağlanacaktır.
Kredi/AKTS Sayısı: ( 3+0+0) 3 / 7 AKTS
Detaylı Tanım: Orta Doğu’nun dünya politikasındaki yerinin yanı sıra dersin temel amacı
bölge ile ilgili önemli konuları anlamak için teorik bir çerçeve sunmaktır. Dersin önemli
amaçlarından birisi Orta Doğu’nun kendine has kültüründen, temel olarak İslam’dan,
kaynaklanan “Orta Doğu’nun kendine özgülük” sorununu sorgulamaktır. Bunun tam aksine,
ders Orta Doğu’yu karşılaştırmalı siyaset alanında geliştirilen farklı yaklaşımları kullanarak
karşılaştırmalı bir çerçeveden inceleyecektir. Orta Doğu’nun farklı bölgelerinden örnek
olaylar tanıtacak, derste sunulan teoriler ile pratik arasında bir bağ kurmaya çalışacaktır.
Otoriteryanizm, politik liberalleşme, sivil toplum ve demokrasi, petrol ve rantiye devlet,
İslamist hareketler ve siyasal partiler, ve İslamik finansal aktörler ve kurumlar gibi bazı
önemli konular bu ders bağlamında ele alınacak konular arasındadır.
İçerik Tasarımı: Yok
Ders Çıktıları
Bilgisayar Kullanımı: Gerekli
Ders sonunda öğrenciler
 Orta Doğu’daki belli basil değişimleri takip edebilecek ve yorumlayabilecek.
 Batı ve Orta Doğu arasındaki temel çatışma kaynaklarını anlayabilecek.
 Orta Doğu’daki siyasal kurumların ve sürecin ekonomik ve kültürel tarihsel arka
planını anlayabilecekler.
 Orta Doğu’nun kendine özgülük sorununun üstesinden gelip, siyaset bilimindeki ana
akım teorileri kullanarak Orta Doğu’ya karşılaştırmalı siyaset çerçevesinden
bakabilecek.
 Ders bilgilerini yeni ortaya çıkan konulara uygulayarak sınıfta sunum yapabilecekler.
Öğrenim Metotları: Tartışma ve Ders anlatım, Video gösterimi ve sunumlar
Ders Taslağı
Hafta
Konular
1
Orta Doğu Çalışmaları
2
Kültürel ve Tarihi Arka Plan
3
Orta Doğu’da İslam I
4
Orta Doğu’da İslam II
5
Cihad: Müslüman Bakış Açısı
6
Cinsiyet ve Orta Doğu Politikası
7
Orta Doğu’da Devlet I
8
Orta Doğu’da Devlet II
9
Orta Doğu’da Kalkınma: Devlete Dayalı Büyüme ve Sorunları
10
Islami Aktivizm: Terörizm veya Aşağıdan Siyaset?
11
Islamizmin Siyasi Ekonomisi
12
Orta Doğu’da Demokratikleşme
13
Orta Doğu Politikalarının Neresindeyiz?
14
Orta Doğu İstisnacılığının Üstesinden Gelmek
15
Arap Baharı
Değerlendirme Metodu:
Katılım:
Quiz:
Ev Ödevi:
Final Sınavı:
10%
30%
15%
45%
Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı
Program Çıktıları
*Katkı Düzeyi
1
MIR1
MIR2
MIR3
MIR4
MIR5
MIR6
MIR7
MIR8
MIR9
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve
kuramları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma
Dünya siyasetinde sistem, ulus-devlet, kurumlar, kültür
ve iktidar konuları ile ilgili kuramsal yaklaşımların
farkında olma
Güncel dünya konjonktürünü yakından takip etme
Uluslararası İlişkiler alanında yerleşmiş bilgi birikimi ile
nedensel ilişkileri sorgulayabilme
Uluslararası İlişkiler literatüründeki eksikliklerin ve
boşlukların farkında olma, ve bu eksiklik ve boşlukları
giderecek araştırmalar yürütebilme
Farklı bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama ve bu
yöntemleri etkin bir şekilde kullanabilme
Uluslararası İlişkiler alanında özgün, bilimsel bir çalışma
ortaya çıkarabilme
Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme
İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun
davranma
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MIR10
MIR11
MIR12
Dünya ve ülkeler siyasetinde yeni ortaya çıkan olgulara
karşı açık görüşlü olma
Özgüven sahibi olma ve topluluk karşısında sunum
yapabilme becerisi edinme
Farklı kültür, inanç ve düşüncelere sahip bireylerle bir
arada çalışabilme
*1 En az, 2 Az, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En yüksek
Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Okuma
95 saat
Ders ve Katılım
40 saat
Ödev
30 saat
sınav
10 saat
TOPLAM ………………………………
Hazırlayan : Seda Demiralp
175 saat (25x7) 7 AKTS
Revizyon Tarihi : 30.10.2013
X
X
X
Download