Slayt 1

advertisement
MUKAVEMET
TEMEL İLKELER
Temel İlkeler
Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin
gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç
davranışlarının
incelendiği
uygulamalı
mekaniğin bir dalıdır.
Buradaki
cisim
kelimesiyle çubuklar, plak ve kabuklar, kolon ve
miller ile bu elemanların birleştirilmesiyle
oluşan yapı ve makineler kastedilmektedir.
Cisimlerin dayanımı veya şekil değiştiren
cisimler mekaniği olarak da adlandırılan
malzeme mekaniğinde öncelikle gerilme analizi
ve cisimlerin mekanik özelikleri incelenir.
1
Malzeme
mekaniği
çalışmaları,
kuvvet
etkisindeki cisimlerde denge kavramının
anlaşılmasıyla başlar. Statik dersinde dengedeki
katı cisimlerin dış davranışı incelenirken
mukavemette dış yüklerden oluşacak iç
kuvvetler ve şekil değiştirme araştırılır. Burada
ilk olarak statik denge denklemleri ve yük
etkisindeki bir cisimde uygulanması üzerinde
durulacaktır. Daha sonra malzeme deformasyon
yasaları ve geometrik uygunluk koşulları ele
alınacaktır.
Mukavemette temel amaç, cisimlerin yük taşıma
kapasitelerinin dayanım, rijitlik ve stabilite
bakımlarından
araştırılmasıdır.
Sözü
edilen
kavramlarla bir cismin sırasıyla sürekli şekil
değiştirme veya kırılmaya karşı direnci, şekil
değiştirme direnci ve cismin denge konumunun
kararlılığı kastedilmektedir. Gerçek yapılardaki
karmaşık gerilme durumunu deneysel olarak tespit
edilen eksenel gerilmeye bağlayan kırılma
teorilerinin vereceği gerilme düzeyi, bazen dayanım
için bir ölçü olarak kullanılır. Göçme veya kırılma en
genel anlamıyla yapının herhangi bir parçasının
kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesi
olarak tanımlanacaktır.
2
Mukavemetin uğraşı alanları şöyle özetlenebilir :
• 1-Yük etkisindeki cisimlerde gerilme ve şekil
değiştirme durumunun araştırılması
• 2-Yapıların hasar görmeden ve/veya göçmeden ve
kendisinden
beklenen
işlevi
kaybetmeden
taşıyabileceği en büyük yükün analiz yada deneyle
bulunması
• 3-Belirli şartlar altında tanımlanmış yüklere karşı en
etkin şekilde direnebilecek malzeme ve eleman
şeklinin belirlenmesi ve boyutlandırılması
Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği - Mukavemet
3
Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği - Mukavemet
Tarihçe
4
Newton Yasaları
• 1.Yasa :
Bir cismin üzerine dengelenmemiş bir dış kuvvet
etkimedikçe cisim hareket durumunu korur. Yani
eğer duruyorsa durmaya devam eder, sabit hızla
hareket ediyorsa sabit hızlı hareketini korur.
• 2.Yasa :
Bir cisim üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile
ivmesinin çarpımına eşittir. F =m*a
• 3.Yasa :
Bir cisme, bir kuvvet etkiyorsa cisimden kuvvete
doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki oluşur.
(Etki-tepki prensibi)
Malzemeler İçin Bazı Kabuller
• Homojenlik : Cismin fiziksel özelliklerinin
koordinatlardan bağımsız olması özelliğine denir.
• Heterojenlik : Cismin fiziksel özelliklerinin
koordinatlara bağımlı olması özelliğine denir.
• İzotropi
:
Cismin
fiziksel
özelliklerinin
doğrultudan bağımsız olması özelliğine denir.
• Anizotropi : Cismin fiziksel özelliklerinin
doğrultuya bağımlı olması özelliğine denir.
• Elastik, Plastik, Elasto-plastik Cisim :
Mukavemette kullanılan ideal kavramlar arasında,
tam elastik cisim ve tam plastik cisim sınırda olan
iki cismi gösterir.
5
İdeal Malzeme
İdeal Malzeme
6
İdeal Malzeme
Mukavemetin İlkeleri
7
Mukavemetin İlkeleri
Mukavemetin İlkeleri
8
Yapı elemanlarının analizinde şu hususlar göz
önünde bulundurulur:
1- Statik denge: Yapı elemanının bütününde veya
elemandan alınan herhangi bir parçada kuvvet
denge denklemleri sağlanmalıdır.
2- Şekil değiştirmeler: Yapı elemanını oluşturan
malzemenin davranışı gerilme-birim şekil
değiştirme (σ-ε ) bağıntısına uygun olmalıdır.
3- Geometri: Yapı elemanında şekil değiştirmeden
sonra herhangi bir kopma kırılma ve kütle kaybı
olmamalı, yapı elemanı bütünlüğünü korumalıdır.
Geometrilerine Göre Katı Cisimler
9
Yapılar boyutları bakımından;
• 1- Çubuklar (tel, halat, kablo, direk, kiriş,
kemerler), Bir boyutlu taşıyıcı cisimler
• 2- Levha, plak ve kabuklar (Döşeme plakları,
kubbe ve tonozlar)
• 3- Üç boyutlu yapılar (Ağırlık barajları)..
şeklinde üç sınıfa ayrılabilir.
10
Mukavemet dersinde cisim, daha çok homojen,
izotrop ve elastik olarak kabul edilecek ve bir
boyutlu cisimlerden, yani üç boyuttan ikisi çok
küçük olan çubuklardan bahsedilecektir.
Cisim olarak çubuklar incelenirken ikinci bir
sınıflandırma olarak dış etkilerle zorlanış tarzları
incelenecektir.
Bu
zorlanışlar
şu
şekilde
gruplandırılabilir;
• Uzama
• Burulma
• Eğilme
• Kesme
11
SI Birim Sistemi
SI Birim Sistemi
12
SI Birim Sistemi
13
Kaynaklar
•
•
•
•
Mehmet H.Omurtag – Mukavemet
Tekin Özbek – Mukavemet
Mustafa İnan – Cisimlerin Mukavemeti
Ders Notları….
14
Download