Adı Soyadı

advertisement
Adı Soyadı :………………………………….
Okumayı seviyorum .
No:………
19 /01/2010
Bugün okuduğum sayfa sayısı: …………….
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Yukarıdaki resim bir sel felaketinde yaşananları göstermektedir. Bu
resimde gördüklerinizi yazılı anlatım kurallarına uyarak yazın. ( Giriş–Gelişme–
Sonuç)
Adı Soyadı :…………………………………. No:………
MATEMATİK
1) Bir otomobil gideceği yolun
4
1
’inin ’ini gitti. Geriye 680 km yolu kaldığına göre yolun
6
3
tamamı kaç kilometredir?
2) Ali, kitabının
3)
19 /01/2010
6
2
’ünün ’ini okudu. Geriye kitabının kaçta kaçı kaldı?
10
4
12 4 3
x
- işleminin sonucunu bulun.
10 12 5
4) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A) (
3
1
1
7
X )+
=
5
3
2
10
B) (
1
1
1
8
+
)X
=
3
5
2
15
C) 3
1
X 3 =10
3
D) (
1
1
5
4
7
)X(
)=
2
3
2
3
36
1) Beş sayının aritmetik ortalaması 65'tir. Sayılardan bir tanesi 125, ikisinin aritmetik ortalaması
35'tir. Kalan iki sayının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 35
B) 45
C) 55
D)65
2. Bir halterci dünya rekoru olan 170 kg'ı üç hakkında aşmak istiyor. Bir ve ikinci haklarında 165
ve 169 kg kaldırıyor.
Üçüncü hakkında en az kaç kg kaldırmalı ki ortalamada dünya rekorunu 1 kg geçerek yeni dünya rekoru kırsın?
A) 170
B)176
C) 179
D) 180
3. 3 kişinin yaşları ortalaması 18'dir. Bu guruba katılan iki kişi ile gurubun yaşları toplamı 86
oluyor.
Katılanlardan birinin yaşı 12 olduğuna göre diğerinin yaşı kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 16
D)14
4. Sekiz kişilik bir gurubun kilo ortalaması 65'tir.
Bu guruba kilosu 130 ve 50 olan iki kişi katılırsa gurubun kilo ortalaması
nasıl değişir?
A) 10 artar
B)10 azalır
C) 5 artar
D) 5 azalır
Adı Soyadı :…………………………………. No:………
FEN VE TEKNOLOJİ
19 /01/2010
14.Kuvvet neye denir?
Duran bir cismi hareket ettiren,hareket halindeki bir cismi durduran ve cisimler üzerinde şekil
değişikliği yapan nedene kuvvet denir.
15.Kuvvetin etkileri nelerdir?
a)Duran bir cismi hareket ettirebiliriz.
b)Hareket halindeki bir cisim durdurulabilir.
c)Hareketli bir cismin hızını veya yönünü değiştirebiliriz.
d)Kuvvet kullanarak cismin şeklini değiştirebiliriz.
16.Kuvvet ile hareket arasında nasıl bir ilişki vardır?
a) Duran bir cisim hareket ettirilebilir.
b) Hareket eden bir cismi durdurabiliriz.
c) cismin hareketini hızlandırıp veya azaltabiliriz.
d) Cismin hareket yönünü değiştirebiliriz.
e) Hareket eden bir cismi durdurabilmemiz için cismin hareket yönünün tersi bir yönde bir kuvvet
uygulayabiliriz.
17.Dinamometre neye denir?
Dinamometre ile kuvvet ölçülür.Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak dinamometreler
yapılmıştır.Yaylı el kantarı dinamometrelere bir örnektir.
18.Esnek cisimler neye denir?
Üzerinde bir ağırlık (kuvvet ) uygulandığında şekli değişen ve kuvvet kaldırıldığında tekrar eski
haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
19.Yer çekiminin bir kuvveti var mıdır?
Yukarıdan düşen cisimleri gözlemişizdir.Bu düşmeler,cisme etki eden bir kuvvet sayesinde olur.Bu
kuvvete yer çekimi kuvveti denir.
Eğer yerin merkezi,cisme ne kadar çekim gücü uyguluyorsa,cisim de o kadar ağırlıkta gelir.
20.Ağırlık nedir?
Aynı yerde kütleleri farklı olan cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetinde farklıdır.Yer çekimi de bir
kuvvettir.Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne o cismin ağırlığı denir.
Örneğin:Dünya’da 30 kg gelen bir çocuk,Ay’a gitse Yaklaşık 5 kg gelecektir.Çünkü Ay’ın yer çekimi
kuvveti Dünya’mızın yaklaşık 1/6 ‘i kadardır.
21.Hız ne demektir?
Bir zaman birimi içerisinde alınan yola hız denir.150km uzaklığında olan bir yola bir otobüs ile bir
tren yol alıyor ve bu yolu tren 2 saatte, otobüs 1 saatte alıyorsa otobüs trenden daha hızlıdır denir.
BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıda yazılı olan cümlelerin aralarına uygun olan kelimelerle doldurunuz.
Hareket-yörünge-hızlı/yavaş-dokuz-dinamometre-yer değiştirme-hız-1000-yörünge-yavaşlayanhızlanan-esnek cisimler-yere-kuvvet değişikliği-çembersel yörünge-hareket etmiyor-yer çekimicisimlere-hareketlinin/olmaz1.Bir cismin seçilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine…………………….denir.
2.Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki uzaklığa……………………………..denir.
3.Yer değiştiren bir cismin veya varlık………………………………… demektir.
4.Cismin hareketi sırasında izlediği yola……………………………..denir.
5.Bir birim zamanı içerisinde yer değiştirmeye…………………………………denir.
6…………………………………..cisimler üzerinde şekil …………………………………yapar.
7.Bir kilogram kuvvet(1kg)………………………………..gram kuvvettir.
8.Okuldan eve gelen bir öğrenci………………………………….göre hareket etmiş olur.
9.Yer değiştirmek kısa sürede olursa,……………………….uzun sürede olursa ……………………
Hareket etmiş oluruz.
10.Kuvvet etkisi üzerinden kalkınca eski halini alan cisimlere………………………denir.
11.Bir kuvvetin büyüklüğü…………………………….denen araçla ölçülür.
12.Cisimleri yer aşağıya doğru çeker.Bunun nedeni………………………….olmasıdır.
13.Eğer bir cisim yerinde duruyorsa………………………………….demektir.
14.Son konumu belli olmayan bir…………………………………..ne kadar yer değiştirdiği
belli………………………
15.Dönme dolap ve salıncakta bir çember üzerinde hareket eder.Böyle yörüngelere de
……………………………..denir.
16.Bir cismin konumu çevresindeki hareketsiz …………………………..göre belirlenir.
17.Yavaşlamakta olan uçağın,duraktan kalkan otobüsün ve iskeleden ayrılan geminin hareketleri
……………………………………hareketlerdir.
18.Kırmızı ışığı gören sürücünün otomobilin hızını azaltması,uçağın inişe
geçmesi…………………………………………hareketlerdir.
19.Adana’dan sabah saat 9’da yola çıkıp 18’de Samsun’da olan Mehmet’in geçirdiği zaman
…………………………………saattir.
Adı Soyadı :………………………………….
No:………
19 /01/2010
SOSYAL BİLGİLER
1. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması;
I. Yağış düzeni II Tarım alanlarının azalması
III. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C). Yalnız III
D). I ve II
2. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
A) Ekonomi
B) İthalat
C) İhracat
D)Ticaret
3. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A) insan gücü
B) tarla
C) hammadde
D) kapital
4. Bir ürünü alırken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat edilmez?
A) Garanti belgesine
C) Son kullanma tarihine
B) TSE belgesine
D) Fiyatının yüksek olmasına
5. İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları sürekli işe meslek denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir meslek olamaz?
A) Öğrencilik
B) Öğretmenlik
C)Marangozluk
D)Çiftçilik
6. Ülkemizde sanayi kuruluşların en yoğun olduğu , ticari faaliyetlerinin en fazla
yapıldığı , eğitim imkanlarının en çok olduğu yer İstanbul’ dur. Bu durum
İstanbul’da aşağıdakilerden hangisini artırmamıştır?
Konut sayısını
. Nüfusu
. Tarım alanları
Altyapı sorunları
Bilmiyorum
7. Bir iş yapmak için teşebbüste bulunan kişiye ne denir?
A) Tüccar
B) Fabrikatör
C) Tacir
D)Girişimci
8. Pamuk hangi bölgemizde yetiştirilmez?
A) Akdeniz
B) Karadeniz
C) Ege
D)Güney doğu
9. Aşağıdaki mesleklerden hangisi deniz kıyısındaki yerlerde yaygındır?
A) Madencilik
B) Marangozluk
C) Balıkçılık
D) Dokumacılık
10. Bir bölgede sanayinin kurulup gelişmesi için : I. Fabrikaları işletecek enerji II.
Fabrikalar için yeterli hammadde III. İşletmelerde üretim yapacak işçi bulunmalı
Gibi unsurlardan hangileri bulunmalıdır?
A) . Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D). I , II ve III
11. Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en
önemli etken olmuştur?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
12. Orta Anadolu Rafinerisi hangi ilimizdedir?
A) Ankara
B) Kırklareli
C) Kırıkkale
D) Kocaeli
13. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?
A) Para
B) Madenler
C) Ormanlar
D) Sular
14. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A) Baharda yağmurun bol olduğu
C) Kışların kar yağışlı olduğu
B) Kışların ılık olduğu
D) Yazların kurak olduğu
15. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların,aşağıdaki
ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
A) Tarım
B)Ticaret
C) Balıkçılık
D) Madencilik
16. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları
oluşturan insanlara ne ad verilir?
A) Çiftçi
B) Satıcı
C) Girişimci
D)Üretici
17. Batı Akdeniz kıyılarımızda ..................dayalı ekonomik faaliyetler
yürütülmektedir.Bu yöre,tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni
tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarıma
B)Ticarete
C)Turizme
Mehmet Ali Koyuncu
Sınıf Öğretmeni
D)Balıkçılığa
Download