ZORUNLU DERSLER IYL-501 Pazarlama Yönetimi Dersin amacı

advertisement
ZORUNLU DERSLER
IYL-501 Pazarlama Yönetimi
Dersin amacı pazarlama alanında karar vermek için gerekli temel kavram ve teorileri
öğretmektir. Bu derste kaynak tahsisi, pazar giriş/çıkış kararları, pazarlama karması (ürün,
fiyat, dağıtım, tutundurma) stratejileri, pazarlamanın çevresel koşulları, rekabet analizi
konuları kapsamlı bir şekilde ele alınır. Bu ders, pazarlama faaliyetlerinin rolünü ve
organizasyonlara olan katkısını ele almaktadır. Dersin içeriğinde, pazar araştırmalarındaki ana
metotlar ve tüketici davranışlarındaki anahtar noktalar irdelenmektedir. Dersin sonunda,
öğrenciler pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı problemleri ve karar verme aşamalarını analiz
ederek, pazar araştırmalarının karar almadaki katkısını daha iyi anlayabilmektedirler.
IYL-503 Finansal Yönetim
Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları
inceler. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda
sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak,
performanslarını izlemek, ölçmek ve artırmak için gerekli olan yorumları yapma becerisine
erişmeleri amaçlanmaktadır.
IYL-505 Stratejik Yönetim
Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna
bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme
sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir. Ders
süresince öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları anlama yeteneğini geliştirmek
amacıyla çeşitli oyunlar uygulanacak ve örnek olaylar tartışılacaktır.
IYL-507 Yönetim ve Organizasyon
Bu dersin amacı organizasyonlar ve yönetim işlevi hakkında bütüncül ve sistematik yaklaşım
ve bilgi birikimi kazandırarak, organizasyonların başarısında yönetim ve yöneticilerin etkisini
ortaya koymaktır. Derste yönetim, liderlik, yöneticilik ve organizasyonlar ile işlevleri
hakkında güncel kavram, kuram ve uygulamalar aktarılmaktadır. Yöneticinin karar verme,
planlama, organize etme, yürütme ve denetleme rolleri üzerinde detaylı olarak durulmaktadır.
Derste organizasyonlarda yönetimin yapısal ve davranışsal yönü birlikte ele alınmaktadır.
Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşım ve tekniklerinin aktarılması ile ders sona
ermektedir.
IYL-509 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bu ders, bilimsel araştırma yöntemlerinin temellerine geniş bir giriş mahiyetindedir. Derste
öğrencilere kalitatif ve kantitatif bilimsel araştırma metotları öğretilmektedir. Öğrenciler
ayrıca derste araştırma tasarımı, veri toplanması ve analizi, bulguların raporlanması ve
sunulmasını öğreneceklerdir.
IYL-600 Bitirme Projesi
Yüksek lisans öğrencilerinin programda ele alınan ders ve konulardan kendi seçecekleri
uygun bir araştırma konusu üzerinde bir danışman rehberliğinde proje hazırlarlar. Bitirme
projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha
derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Öğrenciler,
eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken çözümleme yeteneklerini
kullanmakta ve derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı
bulabilmektedirler.
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

almanca sözcükler

5 Cards oauth2_google_edbf8fb7-b037-4ab4-b4c8-450cdad3aadb

Create flashcards