EAS 203, İstatistik I, 2016-2017 Güz

advertisement
EAS 203, İstatistik I, 2016-2017 Güz
Öğretim Üyesi
Ebru ÖZGÜR GÜLER
E-posta
[email protected]
Ofis
1. Blok, Nu: 316
Görüşme Saatleri
Ders programına bakınız
Ders içeriği:
İstatistik verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve
yorumlanmasını içeren bir bilimdir. Günümüzde hükümetler,
ordular, okul yöneticileri vb. karar vericiler kararlarını söz
konusu verilerin sayısal olarak incelenmesine dayandırırlar. Bu
durumda karar vermeden önce verilerin dikkatli bir şekilde
incelenmesi ve verinin istatistiksel olarak analiz edilmesi
gerekmektedir.
Bu derste yukarıda sözü geçen istatistiksel yöntemlere bir giriş
yapılacaktır. İlk olarak veri, veri türleri ve verinin nasıl
toplanacağı incelenecektir. Ardından frekans dağılımları ve
grafikler kullanılarak verinin nasıl özetleneceği üzerinde
durulacaktır. İstatistiksel analizlerin temel amaçlarından birisi de ortalama, mod, medyan ve
varyans gibi bazı özet istatistiklerin hesaplanması ve yorumlanmasıdır. Bu nedenle daha sonraki
konularda bu istatistiklerin hesaplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır. Derste
incelenecek bir diğer konu da iki değişken arasındaki ilişkinin ilişki katsayıları ile ölçülmesidir.
İstatistiksel analizler olasılık ve rasgele değişkenlere dayandığından bazı temel olasılık kuralları ve
bunların rasgele değişkenlerle ilişkisi incelenecektir. Son olarak bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
üzerinde durulacaktır.
Amaç:
Bu dersin temel amacı

veri analizinin önemini,

verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağını,

temel olasılık kurallarını,

rasgele değişkenler ve onların gerçek hayattaki
kullanımını
açıklamaktır.
Önkoşul:
Dersin bir önkoşulu olmamakla birlikte öğrencilerin üniversite düzeyinde
matematik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.
Sayfa 1
Kaynak:
Derste kullanılacak temel kaynak

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, 8. Baskı, Prof.Dr. Özkan
ÜNVER, Prof.Dr. Hamza GAMGAM ve Doç.Dr. Bülent ALTUNKAYNAK,
Seçkin Yayınevi, Ocak 2016.
(http://www.seckin.com.tr/kitap/849637689)
olup bu kitap iki dönem boyunca kullanılacaktır. Tüm öğrencilerin kitabı temin
etmesi zorunludur.
Diğer kaynaklar:
Derste yararlanılabilecek diğer kaynaklar şu şekildedir:

İstatistik 1, Necati Alp Erilli, Seçkin Yayınevi, Ekim 2014.

Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Selahattin Güriş ve Melek Astar, DER Yayınları, 2014.

İktisadi ve İdari Bilimler İçin İstatistik, Ziya Gökalp Göktolga, Seçkin Yayınevi, Eylül 2013.
Hesap makinesi:
Öğrencilerin derste ve sınavlarda kullanmak üzere bir hesap makinesi temin etmeleri
gerekmektedir. Sınavlarda hesap makinesi değiş-tokuşuna izin verilmemektedir.
Ders akışı:
Hafta
Konu
Bölüm
Hafta 1
İstatistik ve bazı temel kavramlar
Bölüm 1
Hafta 2 ve 3
Frekans dağılımları ve grafikler
Bölüm 2
Hafta 4 ve 5
Merkezsel eğilim ölçüleri
Bölüm 3
Hafta 6
Dağılış ölçüleri
Bölüm 3
Hafta 7
İlişki katsayıları
Bölüm 4
Hafta 8
Vize Sınavları
Hafta 9 ve 10
Bazı olasılık kavramları
Bölüm 5
Hafta 11 ve 12
Rastgele değişken
Bölüm 5
Hafta 13
Bazı önemli kesikli dağılımlar
Bölüm 5
Hafta 14
Bazı önemli sürekli dağılımlar
Bölüm 5
Hafta 15
Uygulama
Final Sınavı
Sayfa 2
Devam zorunluğu:
Derse devam zorunlu olup derslerin en az %70’ine devam edilmesi
gerekmektedir.
Bunu
sağlamayan
öğrenciler
devamsızlıktan
kalacaklardır.
Ödevler:
Dersle ilgili ödev, ders notu ve diğer materyaller Çukurova Üniversitesi
Bilgi Sisteminden (http://abs.cu.edu.tr) düzenli olarak takip edilmelidir.
Sınavlar:
Yapılacak olan bir ara sınav ve dönem sonu sınavı ile öğrencilerin
başarısı ölçülecektir.
Notlandırma:
Devam zorunluğunu
sağlamayan
öğrenciler
devamsızlıktan
kalacaklardır. Ara sınavın %40’ı ve dönem sonu sınavının %60’ı
alınarak öğrencinin ham başarı notu hesaplanacaktır. Elde edilen
bu notlar Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi
(http://www.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=814)
kapsamında
değerlendirilip öğrencilerin harf notları elde edilecektir.
Başarılı ve mutlu bir dönem geçirmek dileğiyle…
Sayfa 3
Download