EAS 203, İstatistik I, 2015-2016 Güz

advertisement
EAS 203, İstatistik I, 2015-2016 Güz
Öğretim Üyesi
Ebru ÖZGÜR GÜLER
E-posta
[email protected]
Ofis
1. Blok, No: 316
Görüşme Saatleri
Ders programına bakınız
Ders içeriği:
İstatistik verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve
yorumlanmasını içeren bir bilimdir. Günümüzde hükümetler,
ordular, okul yöneticileri vb. karar vericiler kararlarını söz
konusu verilerin sayısal olarak incelenmesine dayandırırlar. Bu
durumda karar vermeden önce verilerin dikkatli bir şekilde
incelenmesi ve verinin istatistiksel olarak analiz edilmesi
gerekmektedir.
Bu derste yukarıda sözü geçen istatistiksel yöntemlere bir giriş
yapılacaktır. İlk olarak veri, veri türleri ve verinin nasıl
toplanacağı incelenecektir. Ardından frekans dağılımları ve
grafikler kullanılarak verinin nasıl özetleneceği üzerinde
durulacaktır. İstatistiksel analizlerin temel amaçlarından birisi de ortalama, mod, medyan ve
varyans gibi bazı özet istatistiklerin hesaplanması ve yorumlanmasıdır. Bu nedenle daha sonraki
konularda bu istatistiklerin hesaplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır. Derste
incelenecek bir diğer konu da iki değişken arasındaki ilişkinin ilişki katsayıları ile ölçülmesidir.
İstatistiksel analizler olasılık ve rasgele değişkenlere dayandığından bazı temel olasılık kuralları ve
bunların rasgele değişkenlerle ilişkisi incelenecektir. Son olarak bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
üzerinde durulacaktır.
Amaç:
Bu dersin temel amacı

veri analizinin önemini,

verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağını,

temel olasılık kurallarını,

rasgele değişkenler ve onların gerçek hayattaki
kullanımını
açıklamaktır.
Önkoşul:
Dersin bir önkoşulu olmamakla birlikte öğrencilerin üniversite düzeyinde
matematik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.
Sayfa 1
Kaynak:
Derste kullanılacak temel kaynak

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, 7. Baskı, Prof.Dr. Özkan
ÜNVER, Prof.Dr. Hamza GAMGAM ve Doç.Dr. Bülent ALTUNKAYNAK,
Seçkin Yayınevi, Temmuz 2013. ISBN: 978-975-02-2475-1.
(http://www.seckin.com.tr/kitap/n/149863335/title/temel-istatistikyontemler-ozkan-unver.html)
olup bu kitap iki dönem boyunca kullanılacaktır. Tüm öğrencilerin kitabı
temin etmesi zorunludur.
Diğer kaynaklar:
Derste yararlanılabilecek diğer kaynaklar şu şekildedir:

İstatistik 1, Necati Alp Erilli, Seçkin Yayınevi, Ekim 2014.

Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Selahattin Güriş ve Melek Astar, DER Yayınları, 2014.

İktisadi ve İdari Bilimler İçin İstatistik, Ziya Gökalp Göktolga, Seçkin Yayınevi, Eylül 2013.
Hesap makinesi:
Öğrencilerin derste ve sınavlarda kullanmak üzere bir hesap makinesi temin etmeleri
gerekmektedir. Sınavlarda hesap makinesi değiş-tokuşuna izin verilmemektedir.
Ders akışı:
Hafta
Konu
Bölüm
Hafta 1
İstatistik ve bazı temel kavramlar
Bölüm 1
Hafta 2 ve 3
Frekans dağılımları ve grafikler
Bölüm 2
Hafta 4
Merkezsel eğilim ölçüleri
Bölüm 3
Hafta 5
Dağılış ölçüleri
Bölüm 3
Hafta 6 ve 7
İlişki katsayıları
Bölüm 4
Hafta 8 ve 9
Vize Sınavları
Hafta 10 ve 11
Bazı olasılık kavramları
Bölüm 5
Hafta 12
Rastgele değişken
Bölüm 5
Hafta 13
Bazı önemli kesikli dağılımlar
Bölüm 5
Hafta 14
Bazı önemli sürekli dağılımlar
Bölüm 5
Hafta 15
Bölüm 5 için uygulama
Hafta 16
Genel tekrar
Final Sınavı
Sayfa 2
Devam zorunluğu:
Derse devam zorunlu olup derslerin en az %70’ine devam edilmesi
gerekmektedir.
Bunu
sağlamayan
öğrenciler
devamsızlıktan
kalacaklardır.
Ödevler:
Her bölümün sonunda konu ile ilgili ödevler verilecek olup bu ödevleri
Çukurova Üniversitesi Bilgi Sisteminden (http://abs.cu.edu.tr) düzenli
olarak
takip
etmeniz
gerekmektedir.
Ödevlerin
puanlaması
“Notlandırma” kısmında belirtilmiştir.
Sınavlar:
Yapılacak olan bir ara sınav ve dönem sonu sınavı ile öğrencilerin
başarısı ölçülecektir.
Notlandırma:
Devam zorunluğunu
sağlamayan
öğrenciler
devamsızlıktan
kalacaklardır. Diğer öğrenciler için 5 ödev ortalamasının %20’si ve
ara sınavın %80’i alınarak yarıyıl içi notu elde edilecektir. Yarıyıl içi
notunun %40’ı ve dönem sonu sınavının %60’ı alınarak öğrencinin
ham başarı notu hesaplanacaktır. Elde edilen bu notlar Çukurova
Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi (http://www.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=814)
kapsamında değerlendirilip öğrencilerin harf notları elde edilecektir.
Başarılı ve mutlu bir dönem geçirmek dileğiyle…
Sayfa 3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards