1) Aşağıda verilen kavramların hangi kavrama ait olduğunu

advertisement
VİZYONUMUZ Mesleki ve teknik eğitimde ülkemizin model alınan öncü kurumu olmaktır.
TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
B
SINAV SORU FORMU
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI:
SINAVI YAPILAN DERSİN
ADI:
Sın./Şube
2.
Dönem
..../.…
FELSEFE
1.
Yazılı
ADI SOYADI:
Sınav
Süresi
------ SORULAR ------
2015 / 2016
SNV. DUYURU
TARİHİ:
SINAV TARİHİ:
SINAV SONUCUNUN DUYURULMA TARİHİ:
NO:
DERS ÖĞRETMENİ:
ALDIĞI NOT RAKAMLA VE YAZIYLA:
SORU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOPLAM
VERİLEN
PUANI
ALINAN
PUAN
1) Aşağıda verilen kavramların hangi kavrama ait olduğunu karşısına yazınız. (10 puan)
(siyaset felsefesi, siyaset, siyaset bilimi)
- Devlet, toplum gibi kavramları ve siyaset kurumlarını sistemli biçimde inceler, olanı açıklamaya çalışır.
………………………………………..
- Devlet ve toplumu yönetme işini anlatan genel kavram. …………………………………….
- Siyasetle ilgili var olanları inceleyerek var olması gerekenleri ortaya koymaya çalışır.
…………………………………………
2) Aşağıda sanat, din ve siyaset felsefesine dair temel kavramların tanımları verilmiştir. Tanımların karşısına
ait oldukları kavramları yazınız. ( fıtrat, sanat, iktidar, panteizm, toplum, adalet, peygamber, güzellik, din,
demokrasi) (20 puan)
-
Siyasi gücü elinde bulunduran kişi ya da grup.
………………………………………
Yaratılış. Tanrı’nın evreni bir bütün olarak yaratışı.
……………………………………….
İyi, hoş, yüce gibi kavramlarla tanımlanan sanat felsefesi kavramı. ………………………………….
Tanrı’nın elçisi, seçilmiş insan.
…………………………………………
Merkezinde bir yaratıcının bulunduğu inanç sistemine denir. ……………………………………..
Evren ve Tanrı bir ve aynı şeydir diyen görüş.
…………………………………………
Hak edene hak ettiğini vermektir.
………………………………………….
Duygu ve düşüncelerin estetik bir tavırla aktarılmasıdır.
………………………………………
Ortak kültürle, dayanışma içinde yaşayan insan topluluğu.
………………………………………
Halkın kendi kendini yönetmesidir.
………………………………………….
3) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların karşısına ‘D’ yanlış olanların karşısına ‘Y’ yazınız.
(10 puan)
-
Ortak estetik yargıların varlığını reddedenler estetik yargıların öznel olduğunu savunur.
Teoloji din bilimidir ve her dinin teolojisi farklıdır.
Monoteizm çok tanrıcılık demektir.
Egemenlik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir.
Belirli bir toprak parçası üzerinde egemenliği olan siyasi mekanizmaya devlet denir.
………….
…………..
…………..
………….
…………..
4) Sanat felsefesinde sanata dair yaklaşımlar nelerdir? Yazınız. ( sadece isimlerinin yazılması yeterlidir)
(10 puan)
5) Sanat eserinin taşıması gereken özelliklerden 5 tanesini yazınız. (10 puan)
-
6) Tanrı’nın varlığına ilişkin teizm, ateizm ve agnostisizm görüşlerini birer cümleyle açıklayınız. (10 puan)
7) Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin sorularından biri değildir? (10 puan)
a) Güzellik nedir?
b) Ortak estetik yargılar var mıdır?
c) Sanat nedir?
d) Ruh ölümsüz müdür?
e) Sanat eserinin özellikleri nelerdir?
8) Din felsefesiyle ilgili bir araştırmada filozof yanında ya da karşısında biri olarak davranamaz. O dine ait
problemleri birer olgu olaral ele alıp tarafsızca incelemeyi amaçlar.
Bu parçada din felsefesiyle ilgilenen düşünürlerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin olması gerektiği
belirtilmiştir? (10 puan)
a) tutarlı olma b) eleştirel olma c) genelleyici olma d) yaratıcı olma e) tarafsız olma
9) Siyaset felsefesi iktidarın ve devletin kaynağını, değerini, birey ve devlet ilişkisini irdeleyen, olması
gerekeni ortaya koymaya çalışan bir disiplindir.
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir? (10 puan)
a) İdeal bir devlet düzeni var mıdır?
b) Bireylerin temel hakları nelerdir?
c) Ahlak yasaları evrensel midir?
d) İktidarın kaynağında ne vardır?
e) Birey- devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
Download