Çok Programlı Lisesi 2013-2014 Öğretim Yılı I. Dönem 9. SINIF I

advertisement
Çok Programlı Lisesi
2013-2014 Öğretim Yılı I. Dönem
9. SINIF I. YAZILI SINAVI
Öğretmen: Ders: Tarih Sınav Tarihi: 08.11.2013 Puanlama Tarihi: ... .11.2013
SORULAR
1. Aşağıda yedi tanım cümlesi verilmiştir. Boşluklara ilgili kavramları yazınız. (1X7=7 p.)
“Takvim, Tarih Yazıcılığı, Tarihsel Olay, Tarih, Tenkit, Asır, Milad, Tarihsel Olgu, Kalıntı, Vakanüvis, Sebep-Sonuç İlişkisi”
“ İsa (a.s.) peygamberin doğduğu güne ve Romalılar tarafından geliştirilen takvimin 0. yılına ........................... denir.”
“ İnsanların geçmiş zamanda yapıp ettikleri her şeyi konu edinen, olayları sebepleri ve sonuçlarıyla beraber irdeleyip olgulara
ulaşan, böylelikle geçmişi yer, zaman ve şahıs göstererek inceleyen bilim dalına ............................ denir.”
“ Geçmiş zamanda yaşanan benzer mahiyetteki olayların bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi sonucu ulaşılan, genel bir durum
ve süreç içeren ifadelere ................................... denir.”
“ Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayırma yöntemine ............................ denir.”
“............................... : Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.”
“ Belli bir amaç, fikir ve yöntem çerçevesinde zamanın olaylarını kayıt altına alma işine .......................................... denir.”
“ Geçmiş zamanda meydana gelen; yeri, zamanı ve kişisi belli olan, sebepleri ve sonuçlarıyla takip edilebilen anlık değişimlere
................................ denir.”
3. Aşağıdaki ifadelerde ne tür tasnif/tasnifler
yapıldığını “X” işaretiyle belirtiniz.(1X5=5 p.)
2. Aşağıdaki bilim dallarını kısa birer cümleyle
tanımlayınız. (1X6=6 p.)
Antropoloji
Nümizmatik
Kronoloji
Etnografya
Arkeoloji
Paleografi
Zamana
Göre
Mekâna
göre
Konuya
Göre
İlk Çağ Tarihi
Sanat Tarihi
Rusya Tarihi
Anadolu’da Kuyumculuk
XV. asır Bilim Tarihi
4. Aşağıda ilk satırda verilen zaman dilimlerinin hangi yıllar arasında olduğunu; diğer satırda ise verilen yılların
hangi yüzyılın hangi çeyreğinde olduğunu yazınız.(2X4=8 p.)
XVII. yüzyılın ilk yarısı → ........................
1748 → .......................................................
M.Ö. III. asrın üçüncü çeyreği → ..............................
M. Ö. 980 → ..............................................................
5. “ Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 Cuma günü açılması” tarihsel olay mıdır, tarihsel olgu mudur?
Açıklayınız.(5 p.)
6. Tarihî olaylar ya da şahıslar üzerine değerlendirme yaparken nelere dikkat edilmelidir?(10 p.)
7. → Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilanı
→ Maden Çağı’nın M.Ö. 5500’de başlaması
Yukarıdaki tarihî bilgilerin hangisinin değişebilirlik özelliği vardır? Neden? Açıklayınız. (8 p.)
8. Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerindeki tarih yazıcılığının amaçlarını karşılaştırınız. (10 p.)
9. Tarih yazıcılığının türlerini yazıp, kısa birer cümleyle bilgi veriniz. (10 p.)
10. “ Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye’de tarihe dair bilimsel araştırmaların yapılması için ...........
yılında ................................................................. kurdurmuştur.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. (Tam ve doğru cevap 6 p.)
11. Tarih biliminin yönteminde ilk üç aşama nedir? Birer cümleyle açıklayınız. (9 p.)
12. Hicrî ve Miladî takvimlerin özelliklerini yazınız. (10 p.)
Aşağıdaki soruları yandaki gazete kupürünü okuduktan sonra cevaplayınız.
13. Bu örnek olayda bilim dallarından hangilerinin Tarih bilimine yardımcı
oldukları söylenebilir? Nasıl? (4 p.)
14. Keşfedilen heykel ne tür bir kaynaktır? (2 p.)
Download