islam tarihine giriş ve asr-ı saâdet dönemi

advertisement
İSLAM TARİHİNE GİRİŞ VE ASR-I SAÂDET DÖNEMİ
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. İslam tarihinin temel kaynakları nelerdir? Açıklayınız.
2. İslam öncesi cahiliye toplumunun en belirgin özelikleri nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız.
2. Vahiy ne demektir? Hz. Muhammed’e ilk vahiy nasıl geldi? Yazınız.
3. Hicretin İslam tarihindeki önemi nedir? Yazınız.
4. Müslümanlar açısından Bedir Savaşı’nın önemini açıklayınız.
5. Hudeybiye Barış Antlaşması’nın maddelerini sıralayınız.
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin ele alıp incelediği konulardan biri değildir?
A) Sosyal hayat
B) Uzak Doğu’da dinler
D) Günümüz İslam coğrafyası
E) Dinî hayat
C) Kültürel hayat
2. İslam tarihi kaynakları arasında yer alan mahkeme tutanaklarının diğer adı nedir?
A) Ferman
B) Berat
C) Şeriye sicilleri
D) Hüküm
E) Ahitname
3. Allah’ın bir lütfu olarak Peygamberimizin gecenin bir vaktinde Cebrail tarafından Mescid-i Haram’dan
alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesi olayına ne denir?
A) Fetret
B) Hicret C) Vahiy D) İsrâ E) Ziyaret
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Hatice
D) Hz. Ebu Bekir
48
E) Hz. Zeyd bin Harise
1. ÜNİTE
5. Hendek Savaşı’nda hendek kazma fikri hangi sahabiye aittir?
A) Hz. Ali
B) Selman-ı Farisî D) Hz. Ömer E) Hz. Ebu Bekir
C) Hubab bin Münzir
C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Habeşistan, ensar, muhacir, Hz. Hamza, Huneyn, Bedir, Hz. Ömer.)
1. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti ....... ...................... döneminde takvim başlangıcı olarak
kabul edilmiştir.
2. Müslümanların ilk defa hicret ettiği ülke…………….
2. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara………… ,onlara kucak açan Medineli Müslümanlara
ise………… denir.
3. …………..Uhut Savaşı’nda şehit oldu.
4. Müslümanlar…………..Savaşı’nda sayılarına güvendikleri için gururlandılar ve bu nedenle savaşın
başlarında yenik duruma düştüler.
D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (….) Günümüz İslam tarihi çalışmalarında ağırlıklı olarak eleştirel metot kullanılmaktadır.
2. (…) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla senetü’l-hüzün
(hüzün yılı) denmiştir.
3. (…) Peygamberimizin Medine’de yaptığı ilk mescitte sadece ibadet edilirdi.
4. (…) Hz. Muhammed’in kurduğu Medine Şehir Devleti, çok kültürlü bir yapıya sahipti.
5. ( ...) Hz. Muhammed, İslam’ın yayılması için savaş dışında bir seçenek görmüyordu.
6. (... ) Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaştır.
49
Download