11.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları

advertisement
11.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları
1-Orta Asya Türkleri “Devlet”i hangi terimlerle ifade etmişlerdir?
C- “İl” veya “El” demişlerdir.
2- İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın birimlerini küçükten büyüğe doğru yazınız.
C-Oğuş(aile), Urug(sülale), Boy(sülaleler birliği), Budun(millet), il(devlet).
3-Türkler hükümdarlarına hangi ünvanları vermişlerdir?
C-Türkler hükümdarlarına Şanyü, Tanhu, Hakan, Han, Kağan(Kaan), Yabgu, İlteber, İdi-kut, Erkin gibi
ünvanlar vermişledir.
4- Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir?
C- a- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. (En
sık rastlanan durum)
b- Hükümdarın rakipsiz aday olması (Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.)
c- Seçim Usulü (Kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak
hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.)
d- Ekber ve Erşed (En yaşlı ve En Olgun) olanın başa geçmesi.
5-Türklerin kısa sürede devlet kurabilmelerini sağlayan en önemli etkenler nelerdir?
C-Teşkilatçı ve özgürlüklerine düşkün bir millet olmaları
6-Türk devletlerinde hükümdarın yetkilerini ve sıfatlarını temsil eden semboller nelerdir?
C-Otağ (hakan çadırı), tuğ (sancak,bayrak),taht, davul ve sorguç(serpuş)tur.
7-İlk Türk Devletlerindeki meclisin adını ve görevini kısaca yazınız.
C- Kurultay. Bu meclis savaş ve barış gibi önemli konularda karar verirdi.
8-Türklerde ilk düzenli orduyu kuran kimdir? Kurduğu ordu sistemini kısaca açıklayınız.
C-Mete Han. On’lu sistemi kurmuştur. Orduyu onlu,yüzlü,binli,on binli gruplara ayırmıştı.
9-Türklerin inandığı dinleri yazınız.
C- Hristiyanlık , Musevilik , Müslümanlık, Gök Tanrı İnancı, Maniheizm, Budizm.
10-Eski Türklerde hukuk sistemini kısaca açıklayınız.
C-Eski Türklerdeki hukuk kurallarına TÖRE denirdi. Yazılı değildi. Töreler çok bağlayıcıydı. Kesindi.
Uygurlar hukuk kurallarını yazılı hale getirdiler.
11-Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.
C-Göktürk, Uygur, Kiril, Arap ve Latin alfabeleri.
12-Orhun Kitabelerinin Türk tarihi ve edebiyatı açısından önemini yazınız.
C-Türklere ait ilk yazılı metinlerdir.
13-Türkler Araplarla ilk kez hangi halife döneminde tanışmışlardır?
C-Hz. Ömer döneminde.
14-Tarihte kurulan ilk Türk-İslam Devleti hangisidir?
C-Karahanlılar.
15-İslamiyet kabul edildikten sonraki Türk Devletlerinde Hükümdarlık sembollerinde ne gibi değişiklikler
olmuştur?
C-Sancak, Tuğ gibi eski sembollere Hutbe okutmak, sikke kestirmek, nevbet (bendo) gibi yeni semboller
eklenmiştir.
16-Türk-islam devletlerinin çok geniş topraklara yayılmış olmasının nedeni nedir?
C-Cihan anlayışına cihat anlayışının da eklenmiş olması.
17-Türk-İslam devletlerinde görevli vezirleri ve görevlerini kısaca yazınız.
C-1-Divan-ı istifa veziri: Maliye işleri
2-Divan-ı tuğra veziri: İç-dış yazışma
3-Divan-ı işraf: Genel teftiş
4-Divan-ı arzül ceyş: Askerlik işleri
18-Ülkedeki yönetim birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
C-Köy-Kaza-Vilayet-Eyalet-Ülke
19-Osmanlı Devleti’nde I.Meşrutiyet’in ilanına kadar hüküm süren devlet yönetimini kısaca açıklayınız.
C-Osmanlı Devleti Meşrutiyete kadar mutlak monarşi ile yönetildi. I.selim döneminden itibaren halifeliğin
Osmanlı padişahına geçmesi ile birlikte teokratik devlet yönetimi güç kazandı.
20-Eski Türk devletlerinde görülen “Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır” anlayışı Osmanlı
Devleti’nde ne şekilde sürdürülmüştür?
C-I.Murat döneminden itibaren “Ülke hükümdarın malıdır” anlayışı benimsenmiştir.
21-Divan-ı Hümayun nedir? Hangi padişah döneminde kurulmuştur?
C-Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurumdur. Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
22-II.Mehmet Divan başkanlığı ile ilgili ne gibi bir değişiklik yapmıştır?
C-Fatih dönemine kadar Divana padişah başkanlık ederken II.Mehmet ile birlikte sadrazam başkanlık
etmeye başlamıştır.
23-Divan üyeleri kimlerdir?
C-Sadrazam(Vezir-i Azam), Vezirler, Kazasker, Defterdar, Nişancı, Şeyhülislam(müftü), Reis-ül Küttab,
Kaptan-ı Derya.
24-I.Ahmet döneminde Osmanlı veraset sisteminde yapılan değişikliği kısaca yazınız.
C-Ekber ve Erşed geleneği: Padişahlığın en büyük ve en olgun oğula geçmesi.
25-Avrupa’nın kabine usulü hangi padişah döneminde kabul edilmiştir, kısaca açıklayınız.
C-II.Mahmud Divan-ı kaldırarak yerine Meclis-i Has denilen bakanlar kurulunu kurmuş böylece Avrupa
kabine usulüne geçilmiştir.
26-Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası hangisidir?
C-Kanun-i Esasi
27- I.Meşrutiyet hangi padişah döneminde kaç yılında ilan edilmiştir?
C-II.Abdulhamid-1876
28-I.Meşrutiyet’te yürütme yetkisi hangi kurumdadır?
C-Meclis-i Mebusan.
Download