12.sınıf çağdaştürk tarihi 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları çalışma

advertisement
2016-2017 12.SOS 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI
1- Paris Konferansı’nı etkileyen ve yönlendiren devletler hangileridir?
C-ABD, İngiltere, Fransa, İtalya.
2-I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle yenilen devletlerarasında yapılan anlaşmaları
yazınız.
C-Almanya-Versay Anlaşması
Avusturya-Sen Germen Anlaşması
Bulgaristan-Nöyyi Anlaşması
Macaristan-Trianon Anlaşması
Osmanlı Devleti-Sevr Anlaşması
3-Bolşevik İhtilali’nin sonuçları nelerdir?
C- a-SSCB’nin kurulması
b-Rusya-Avrupa ilişkilerinin gelişmesi
c-Komünist rejimin Rusya’ya hakim olması
d-Rusya’da yaşayan toplumların bağımsızlık mücadelesine başlaması
4-I.Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik nasıl değişikliğe uğramıştır?
C-Sömürgecilik Manda sistemine dönmüştür?
5-SSCB’ye karşı Orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen isim nedir?
C-Basmacı Hareketi
6-Basmacı Hareketi içinde yer alan ünlü Türk tarihçisi kimdir?
C-Zeki Velidi Togan
7-ABD’nin kendi kıtasına çekilmesi politikasının adını ve bu politikayı savunan başkanı’nı
yazınız.
C-Yalnızlık(infirat)politikası-James Monroe
8-Dünya barışını korumak amacıyla kurulan teşkilatı ve merkezini yazınız.
C-Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)- Cenevre
9-Kellog Paktı’nın amacını ve kimler arasında imzalandığını yazınız.
C- Briand-Kellog Paktı(1928) savaşı ulusal politikanın bir aracı olmaktan çıkarmayı
amaçlamış ve ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Belçika, Çekoslavakya,
Almanya ve Japonya tarafından imzalanmıştır.
10-Meiji Restorasyonu nedir?
C-19. yy’ın 2. yarısında Japonya’da başlatılan çağdaşlaşma hareketidir.
11-Meiji Restorasyonu’nun sonucunu kısaca açıklayınız.
C-Yapılan reformlar sayesinde Rusya ve Çin’e karşı büyük başarılar kazanan Japonya Uzak
Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır.
12-Locarno Anlaşması kimler arasında ne amaçla imzalanmıştır?
C-Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslavakya arasında uluslararası
barışı korumak amacıyla imzalanmıştır.
13-II.Dünya Savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten lider kimdir? Uyguladığı rejimin adını
yazınız.
C-Benito Mussolini-Faşizm
14-“Kara Perşembe” nedir? Kısaca açıklayınız.
C-24 Ekim 1929 Perşembe günü borsanın dibe vurmasıyla binlerce zengin mal varlığını
kaybetmiş ve dünya ekonomik krize sürüklenmiştir.
15-Nazi Partisinin kurucusunu ve savunduğu ilkeyi yazınız.
C-Adolf Hitler tarafından kurulmuştur ve Alman ırkının üstünlüğünü savunmuştur.
16-San Remo Konferansı’na katılan devletleri ve bu konferansın amacını yazınız.
C-Bu konferans İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’yu aralarında paylaşmaları için yapılmıştır.
17-Orta Doğu hangi özellikleriyle büyük devletlerin ilgi alanı olmuştur?
C-Coğrafi konumu, yer altı ve yerüstü zenginlikleri ve 19. yy’ın sonlarında bölgede petrol
rezervlerinin bulunması nedeniyle Orta Doğu önem kazanmıştır.
18-İzafiyet teorisini kısaca açıklayınız.
C-Albert Einstein tarafından 1905’te “Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine” geliştirilen
teoridir.
19-Sürrealizm akımının ortaya çıkışını ve en önemli temsilcisini yazınız.
C-Sürrealizm(gerçeküstücülük) şair ve ressamların, I.Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım
karşısında akılcı tutuma karşı tavır almalarıyla ortaya çıkmıştır. En önemli temsilcisi Salvador
Dali’dir.
20-Balkan Antantı’nı kısaca açıklayınız.
C-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve
Yugoslavya’nın katılımıyla oluşmuştur.
21-Balkan Antantı’nın Boğazlar statüsünde ne gibi bir rolü olmuştur?
C-Montrö Konferansı’nda Antant üyelerinin Türkiye’yi desteklemesi ve dayanışma politikası
izlemesi Boğazlar statüsünün Türkiye lehine değiştirilmesinde etkili olmuştur.
22-Montrö Boğazlar Sözleşmesi Boğazların statüsünü ne şekilde etkilemiştir?
C-Boğazlar komisyonu kaldırılmış, Boğazlarda Türk egemenliği ve kontrolünü esas alan bir
düzenleme yapılmıştır.
Download