2014-2015 felsefe dersi 1.yarıyıl 2.yazılı indirmek için

advertisement
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ
1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR
1-‘’Felsefe ortaya koyduğu her görüşü doğrulayabilseydi bilim olurdu’’ sözünü açıklayarak
felsefenin hangi özelliğinin öneminden söz edildiğini yazınız.(5+5)
2-‘’Her şeyin bir nedeni vardır.Nedensiz tek neden Tanrıdır.’’ Diyen Farabi bunu nasıl
temellendirmiş ve hangi kuramla açıklamıştır?(5+5)
3-‘’Fazla kuşku yanlıların yanılgısıdır.’’Descartes’e ait bu ifadeyi açıklayarak; Descartes’in bilgiye
bakışını yazınız.(5+5)
4-‘’Hiç demek yok demektir.Öyleyse gerçek, olan var alanındaki nesneler değil,yok alanındaki
kavramlardır.’’ Platon’a ait bu ifadeyi açıklayarak,hangi kuramla ilgili olduğunu yazınız.(5+5)
5-A-Bergson-J.Locke-Demokritos-Pyron-Hegel-Gorgias-Husserl-W.James-Descartes-Gazali
B-Rasyonalizm-Nihilizm-Empirizm-Düalizm-Entüisyonizm-Düalizm-Entüisyonizm-SeptisizmPragmatizm-Materyalizm-Fenomenoloji
Yukarıda verilen filozof ve sistemleri doğru olarak eşleştiriniz.(1*10)
6-Aşağıdaki boşlukları verilen kavramlarla doğru olarak doldurunuz.(Nihilizm-La MatrieTaoculuk-Aristo-Sanat-Empirizm-Ahlak-Fatalizm-Materyalizm-Realizm-Rasyonalizm)(4*7)
1-Varlığın var olmadığını kabul eden sistemler………………….ve………………………..tur.
2-‘’Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş’’,’’Zalim Felek’’ gibi ifadeler…………………sistemini
örneklendirir.
3-Önemli eseri ‘’Makine ve İnsan’’ olan filozof……….. ………………dir.
4-‘’Gözlerimle görmeden inanmam’’diyen biri………………………sistemini örneklendirir.
5-Aksioloji ………………… ve …………….. olmak üzere iki temel konuyu inceler.
6-‘’Madde,form,erek,yapıcı varlığı oluşturan temel unsurlardır.’’diyen filozof………………….dur.
7-Epikurosçuluk aynı zamanda …………………………olarak ifade edilir.
7-Aşağıdaki ifadelerin doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) yazınız.(2*6)
1-Anarşizme göre devlet bireyin en büyük yardımcısıdır.( )
2-Düşüncenin yasası alışkanlıklardır ifadesi D.Hume’a aittir.( )
3-Gazali’ye göre doğru bilgiye ancak akıl ile ulaşılır.( )
4-Gündelik bilgi aynı zamanda empirik bilgidir.( )
6-Varlığı oluş olarak kabul eden Platon’dur.( )
8-Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(2*5)
1-Bir düşünceyi veya iddiayı akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden,doğruluğunu tartışmadan
ve hiçbir eleştiriye tabi tutmadan olduğu gibi kabul eden düşünce akımı hangisidir?
a)Dogmatizm b)Pozitivizm c)Relativizm d)Septisizm e)Kritisizm
2-Aşağıda verilenlerden hangisi A.Comte’un sistemleştirdiği pozitivizmin ilkeleri ile çelişir?
a)Doğru bilgilerin kaynağı deney ve gözlemdir.
b)Metafizik doğru bilgi sağlamaz.
c)Gerçeklik olgularla ilgilidir.
d)Akıl,doğrunun tek yol göstericisidir.
e)Dogmatik düşünce bilimsel olamaz.
3-Aşağıdakilerden hangisi pragmatizm akımına aittir?
a)Duyularımız gerçeği kavramaktan acizdir.
b)İşimize yarayan,faydalı olan her şey iyidir.
c)Gerçekler,kişilere ve toplumlara göre değişir.
d)Gerçek,sadece düşüncededir.
e)Kesin bilgilere ancak akılla ulaşılır.
4-John Locke’nin bilginin kaynağı konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tüm bilgiler demeyimlerin ürünüdür.
b)Bilgi,aklın ürünüdür.
c)Bilgi,önsel olarak/apriori zihinde bulunur.
d)Sezgi,bilgi elde etmede yeterlidir.
e)Doğru bilgi,mümkün değildir.
5-‘’Bilinçten,özneden ayrı ve bağımsız olarak dış dünyada varlığın mevcut olduğunu savunan
öğreti’’aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)Gerçeklik b)Doğruluk c)Hakikat d)Temellendirme e)Epistemoloji
Şirin KESEMENLİ
Download