Çekirdek Fiziği I

advertisement
Ders:1
Çekirdek fizikte
1)Temel Kavramlar
2)Birimler ve Boyutlar
Çekirdek fiziği I ders:1
Universiumun oluşumu:
Big Bang (büyük patlama)
Kuarkların oluşumu (Baryon, meson)
Hafif elementlerin oluşumu (d, He, Li)
Atomların oluşumu
Yıldızların oluşumu
Güneş sistemimizin oluşumu
İnsanların oluşumuna kadar geçen zaman
Çekirdek fiziği I ders:1
1s
3dk
105 y
109 y
10.109 y
15.109 y
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Uzay 1026m Galaksi 1021m
Kristal ve moleküler 10-3m 103m
Atom 10-10 m
Çekirdek: 3-10 fm =3-10.10-15m
Nükleon: 10-15m
Temel tanecikler: 10-18m
Çekirdek fiziği I ders:1
1)
Temel Kavramlar
Çekirdek fiziğinin ortaya çıkışı:
Universiyum başlangıcı
Kimyasal elementlerin oluşumu
Maddenin temel yapısı
Atom
Çekirdek
Kuark
10-8 cm
10-12 cm
< 10-13 cm
1 eV
1 MeV
> 1 GeV
Çekirdek fiziği I ders:1
Soru işareti
En küçük temel tanecik kuarklardır. Kuarklar arası değişim
kuvvetinin nedeni kütlesi olmayan (baryon) glüonlardır. Bu
konu QCD (Quantumchromodnamik) le açıklanır.
Bir nükleonun oluşumu için 3 kuark bir araya gelmeli ki bir p veya
n oluşun.
İki nükleon arasında ise  mezonu alış verişi ile olur.
Atomlar arasında foton larla mümkün. Bu konu
(Quantumelektrodnamik) QED açıklanır.
Ayrıca Coulomb potansiyel yardımı ile atom ve moleküller
arasındaki bağ açıklana bilir.
Çekirdek yapısı çok tanecik sistemidir. Atom da ki gibi bazı
modeller geliştirilerek çekirdek yapısı ve simetrisi açıklanmaya
çalışılır.
Örnek: Atomda bir elektron nasıl açıklanması gerekirse. Çekirdek
te de bir n veya bir p bir takım modeller yardımı ile açıklama
getirilir.
Örnek:Pauli prensibi gibi.
Çekirdek fiziği I ders:1
Röntgen ışının buluşu (Röntgen 1895)
Radioaktif buluşu (Becqurel 1896)
 Elektronun buluşu (Thomson 1897)
Elektron özelikler:
Yük:
e=1.602 10-19C (Millikan 1910)
Kütlesi: me=0,51 MeV/c2
Spin:
s=1/2 h
Çekirdek fiziği I ders:1
Atom çekirdeğinin varlığı 1911 – 1913 yıllarında
Rutherford tarafından yapılan  nın Au, Al, Cu
hedeften sapma deneyleridir. Coulomb itme gücü
mevcut.
Buradan R<3.10-12 cm
Ölçülen en küçük R(He) =2,4.10-13 cm
R(Mg) =4.10-13 cm
O zamana kadar Thomson atom modeli geçerliydi.
p ve e- varlıkları kabul edilmişti. Nötron n
bilinmiyordu.
Daha sonra yapılan deneylerde n mermi olarak
kullanılınca p ve n arasında Coulomb potansiyeli
yok.
Çekirdek fiziği I ders:1
Thomson Atom modeli
Rutherford Modeli:
Pozitif yükler eşit dağılım
Yükler çekirdekte yoğunlaşmış
R= 10-8 cm
R = 10-12 cm
Suni olarak üretilen radioaktif bozunumda ki deneylerde alfa
elektron ve proton emisiyonu gözlenmiştir.
İlk düşünce A-Z kadar e- varlığıdır. 1932 n buluşu ile
N=A-Z olduğu görülmüştür.
Çekirdek fiziği I ders:1
Thomson modeline göre
Rutherford modeline göre
 saçılması sınırlı büyük
 saçılması büyük
açılarda mümkün değil
açılarda mümkün.
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Protondan dolayı çekirdekten dışarı doğru bir Elektro Manyetik alan
vardır.
EA +  – doğrudur.
Proton ve elektronların sayısı ile aynıdır dolayısıyla atom
nötr olur.
Elektronların etkileşmesi ihmal edilir.
Kuarklar: glüonlarla biri birine bağlılar.
up kuark (u)
down kuark (d)
uud
ddu
+2/3
–1/3
ud+ (Q=1)
du - (Q=-1)
+e yük p (proton)
0 yük n (nötron) boyutu <10-18 m
Çekirdek fiziği I ders:1
p ve n arasında  mezonu alış verişi vardır.
Dolayısıyla p ve n arasında çekici kuvvet var.
Kuarklar arasında
Nükleonlar arsında
m = 140 MeV
glüonlar
 mezonu
me = 0.5 MeV
kuvvetli etkileşme
çekici kuvvet
mpmn=103 MeV
mpmn > m neden: kuarklar arasındaki etkileşme
np+e-++
pn+e++
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdekte ki tanecikler arasında ki
reaksiyonlar (~ fm) kuvvetli ve yumuşak
reaksiyonlardır ve EM reaksiyonlardan
daha kuvvetli.
Gravitasyon
Elektromağnetik reaksiyonlar
Yumuşak tepkiler
Kuvvetli tepkiler
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Bir çekirdek Z proton ve
N nötrondan oluşur.
A kütlesi sayısı
A
N
XZ
A= N+Z
Z eşit ise Isotop
N eşit ise Isoton
A eşit ise Isobar
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek Nükleonlardan (n ve
p) oluşur.
Stabil
Çekirdekler
Elektronlar çekirdekte
bulunmazlar.
P ve e- arasındaki kuvvet
Coulomb kuvvetidir.
Çekirdekten yayınlanan e1 MeV civarında.
Çekirdeğin spin ölçümü:
Döteryum (A=2 Z=1) spini 1 dir.
Halbuki p ve e- spinleri ½ dir.
Buna göre 2p bir e- olmalıydı.
Sonuç: Elektronlar çekirdekte
bulunmazlar.
Nötron bulunur (1932 Chadwick)
Çekirdek fiziği I ders:1
Ag 109
48.161
39.6 s
1  88
e-  4.7+87
Periyodik cetvelden elementi okuma
Ag stabil ve tabiata saf bulunma oranı % 48.161
 4.7 ise (n, ) reaksiyonunda tesir kesitini veriyor.
Uyarılmış 109Ag  =88 keV ile temel seviyeye
döner.
Ayrıca bu reaksiyonda konversiyon e- gözlenir.
Yarılanma zamanı 39.6 s
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek fiziği I ders:1
Çekirdek çeşitli özeliklerle belirlenirler.
Örnek: Yarıçap, kütle, kararlılık,bozunma modları,
yarı ömürler, spin, tesir kesitleri, manyetik ve
elektrik geçiş özelikleri sayılabilir.
Bugüne kadar 108 kararlı ve 1000 üzerinde çekirdek
bulunmuştur.
Son yıllarda GSI yapılan deneylerde yeni elementler
116 kadar bulundu.
Çekirdek fiziği I ders:1
2) BİRİMLER :
Uzunluk:
Çekirdek çapı: fm (Fermi) cinsinde 1 fm = 10-15 m
Enerji:
Enerji eV cinsinde 1 eV = 1.602 10-19 J
Atom fizik:
Çekirdek fiziği:
Yüksek enerji fiziği:
eV
keV, MeV
GeV, TeV
Kütle:
(1u=1/12m [12C] =1.66 10-27 kg)
E=mc2 [MeV/c2]
1 u= 931.5 MeV , c2=931,502MeV/u
Çekirdek fiziği I ders:1
Zaman: 5He ve 8Be gibi bazı çekirdekler 10-20 s parçalanırlar.
Bir çok nükleer reaksiyonlar bu zaman ölçeği içinde gerçekleşir.
Gama bozunmları: 10-9 (nanosaniye, ns) ve 10-12(picosaniye, ps)
zaman aralığında ki bir yarı ömür arasında meydana gelir.
Alfa ve Beta daha uzun zamana tekabül eder.
Çekirdek fiziği I ders:1
Kuantum mekanik sistem:
Einstein Enerji ve kütle bağıntısı E=mc2
C=2,998 108 m/s
Plank sabiti: ħ
ħ=6,582*10-22 MeVs =197 MeV fm/c
=e2/ħc=1/137
Enerji
MeV
Yada
ħc/fm
(1MeV=ħc/197fm)
Kütle
MeV/c2
Yada
ħ/fmc
(1MeV/c2=ħ/197fmc)
Uzaklık
fm
Yada
ħc/MeV
(1fm/c2=ħc/197MeV)
Zaman
fm/c
Yada
ħ/MeV
(1fm/c=3.10-24s)
Yük
-e
Yada
(ħc)1/2
(-1.2(MeVfm)1/2)
Çekirdek fiziği I ders:1
Download